Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum

     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Regulamin...

Regulamin Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy


&1

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego organy są wybierane w wyborach powszechnych wg ustalonej ordynacji.
2.    Każdy uczeń może brać udział w pracach Samorządu  Uczniowskiego, zgłaszać swoje uwagi i propozycje bezpośrednio Radzie Samorządu Uczniowskiego, członkom poszczególnych sekcji.
3.    Samorząd Uczniowski współdziała z Radą Pedagogiczną, dyrekcją szkoły i Radą Rodziców poprzez:
•    apele szkolne
•    wspólne spotkania, dotyczące między innymi:
- organizowania życia kulturalnego,
- tworzenia i bogacenia tradycji szkoły,
- organizowania przepływu informacji w szkole,
- regulowania spraw bytowych uczniów.
&2

1.    Uczeń ma prawo korzystać z pomieszczeń  i wyposażenia szkoły w czasie pracy szkoły     i nauczycieli, za zgodą opiekunów izb lekcyjnych.
2. Uczniowie wchodzą do szkoły określonym wejściem, następnie udają się do swoich szatni, gdzie zostawiają okrycia wierzchnie i zmieniają obuwie.
3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym przed i po zajęciach przebywają na świetlicy szkolnej, gdzie pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy.
4. Uczniowie spędzają przerwy na określonym korytarzu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, gdzie opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurni
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień,)uczniowie spędzają przerwy na placu przed szkołą. Uczniowie oczekują na nauczyciela dyżurującego, a następnie wychodzą pod jego opieką na plac przed szkołą
6. Uczniowie klas I-III po zakończonych lekcjach udają się pod opieką nauczycieli do szatni, tam opiekę przejmuje dyżurujący nauczyciel.
7. Uczniowie dojeżdżający bez opieki nauczyciela nie mogą udać się do autobusu.
8.Uczeń jest zobowiązany do szanowania mienia szkolnego.
9.Uczeń dojeżdżający do szkoły rowerem zobowiązany jest ustawić go w miejscu do tego przeznaczonym. W żadnym wypadku nie może opierać go o ścianę budynku szkolnego. Rowerem mogą dojeżdżać tylko ci uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową.
10.Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do naprawy umyślnie wyrządzonej szkody, a także do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody.
&3

Podstawowym obowiązkiem każdego ucznia jest uczęszczanie do szkoły, rzetelna nauka i właściwe zachowanie.
1.    Uczeń ma obowiązek:
•    noszenia koniecznych podręczników, zeszytów
i pomocy,
•    usprawiedliwienia przez rodziców swoich nieobecności na zajęciach szkolnych,
•    uzupełnienia zaległości po opuszczeniu zajęć lekcyjnych,
•    przestrzegania norm zachowania obowiązujących w szkole,
•    oczekiwać na odjazd autobusu w świetlicy szkolnej,
•    spędzać przerwy  na korytarzu, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na placu przed szkołą, pod opieką nauczycieli dyżurujących,
•    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2.    Uczniowie klas I-III, korzystający z dożywiania schodzą do stołówki z opiekunem na początku długiej przerwy. Z obiadu też wracają z opiekunem.
3.    Uczeń winien dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów. Nie może palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków i dopalaczy. Nie wolno mu stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych oraz używać wulgarnych słów.
4.    Uczeń powinien szanować przyrodę oraz dbać o porządek w najbliższym otoczeniu.
5. Uczeń może w szkole posiadać telefon komórkowy, który podczas lekcji i przerw jest wyłączony. Jeżeli w trakcie lekcji lub przerwy uczeń zacznie w jakikolwiek sposób korzystać z telefonu bez zgody nauczyciela, to zostanie on zabrany uczniowi i oddany dopiero do rąk własnych rodziców. Uczeń taki otrzymuje uwagę do dziennika. Jeśli uczeń nie chce oddać telefonu to zostaje mu obniżone zachowanie. Telefon jest  przynoszony do szkoły na odpowiedzialność rodziców i ucznia.

&4

Każdy uczeń uczestniczący w uroczystościach szkolnych godnie reprezentuje szkołę.
1.    W dniach uroczystości szkolnych uczeń powinien być w stroju galowym:
•    strój galowy dziewczynek: biała bluzka i granatowa lub czarna spódniczka;
•    strój galowy chłopców: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.
2.    Uczeń w szkole i poza nią chodzi czysto i schludnie ubrany.
3.    Obowiązuje zakaz:
•    przebywania w miejscach publicznych bez opieki dorosłych po godzinie 22.00 w okresie letnim i po godzinie 20.00 w okresie zimowym,
•    opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw bez pozwolenia nauczyciela,
•    farbowania włosów, robienia makijażu, malowania paznokci, noszenia w szkole rozpuszczonych włosów
•    korali, pierścionków i kolczyków( dopuszcza się kolczyki, które nie wykraczają poza małżowinę uszną).

&5

1.    Uczeń nie może celowo uchylać się od pisania prac kontrolnych.
2.    Prace klasowe powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
3.    Sprawdziany wiadomości, z więcej niż trzech ostatnich lekcji, winny być zapowiedziane na poprzedniej lekcji.
4.    W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca kontrolna, w ciągu tygodnia najwyżej trzy ( nie dotyczy to kartkówek, dyktand, sprawdzianów z trzech ostatnich lekcji ).
5.    Zwrot prac klasowych następuje w terminie 14 dni, sprawdzianów, dyktand w ciągu 7 dni, kartkówki na następnej lekcji.
6.    Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany do napisania jej na następnej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.


&6

1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może odwołać się od oceny:
•    bieżącej ( bezpośrednio po jej otrzymaniu ) do nauczyciela przedmiotu,
•    końcoworocznej do dyrektora szkoły, na zasadzie podania o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

&7

Uczeń ma prawo otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie, w godnych warunkach  atmosferze.
1.    Nie może przeszkadzać innym i stąd obowiązuje go:
•    punktualne przychodzenie na zajęcia,
•    dyscyplina na lekcjach,
•    koleżeńska i życzliwa postawa wobec innych.
2.    W razie jakichkolwiek kłopotów uczeń może zwrócić się do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
3.    Uczeń mający trudności w nauce może liczyć na pomoc:
•    swoich kolegów, w zorganizowanych przez klasy zespołach pomocy koleżeńskiej,
•    indywidualną nauczyciela danego przedmiotu.
4.    Uczeń może poprawić w ciągu tygodnia każdą otrzymaną ocenę, uzgadniając formy poprawy z nauczycielem przedmiotu. Poprawa oceny następuje na prośbę ucznia.
&8

Zachowanie ucznia w szkole i poza nią podlega ocenie na zasadach określonych w Statucie Szkoły .
1.    Za rzetelną naukę, wzorową postawę ucznia, dzielność i odwagę, wolontariat, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne uczeń może być nagrodzony:
•    pochwałą wychowawcy wobec klasy,
•    pochwałą dyrektora szkoły na forum szkoły,
•    wpisem do dziennika,
•    nagrodą rzeczową,
•    tytułem „ Prymus Szkoły”, „ Sportowiec Szkoły”
•    tytułem „Najsympatyczniejszy uczeń klas”.
Informację o otrzymanej pochwale dyrektora szkoły otrzymują rodzice ucznia, z uzasadnieniem za co została ona udzielona.
Pochwały dyrektora szkoły udzielane są uczniom na apelach porządkowych
2.    Świadectwo z wyróżnieniem może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen 4,75 i co najmniej  bardzo dobre zachowanie.

&9

1.    Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły i postanowień zawartych w Statucie Szkoły uczeń może być ukarany:
•    wpisem uwagi do dziennika,
•    upomnieniem lub naganą wychowawcy na forum klasy,
•    obniżeniem oceny zachowania

Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od nałożonej kary w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły.
2.    Na ucznia może zostać nałożona dodatkowa kara w postaci nagany, udzielonej przez dyrektora szkoły.
Uczeń może otrzymać naganę za:
•    naruszanie godności osobistej,
•    naruszanie nietykalności cielesnej,
•    brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
•    niszczenie mienia szkoły,
•    nieprzestrzeganie Regulaminu szkoły.
Nagana może być udzielona przez:
•    wychowawcę klasy na forum klasy,
•    dyrektora szkoły na forum szkoły.
Nagana dyrektora szkoły udzielana jest na okres jednego miesiąca. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, nagana na wniosek wychowawcy klasy               i każdego członka Rady Pedagogicznej może zostać przedłużona na okres następnego miesiąca. Łączny okres kary udzielonej uczniowi nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
Otrzymanie nagany przez ucznia wiąże się z:
•    obniżeniem oceny zachowania – brak możliwości otrzymania oceny wzorowej i bardzo dobrej,
•    zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych, klasowych, wycieczkach,
•    każdy tydzień kary obliguje do wykonania jednej godziny pracy społecznej na rzecz klasy  lub i szkoły – po uzgodnieniu z wychowawcą i  rodzicami,
•    wpisem do  dziennika dokonanym przez wychowawcę klasy, z podaniem uzasadnienia udzielenia nagany,
•    zawiadomieniem pisemnym rodziców przez wychowawcę klasy, z podaniem uzasadnienia udzielenia nagany i okresu na jaki została ona udzielona, w ciągu trzech dni od otrzymania kary.
W okresie nagany uczeń ma obowiązek reprezentowania szkoły na konkursach i zawodach sportowych. O jego udziale każdorazowo decyduje wychowawca klasy.


&10
1. Na wniosek rodziców, uczniom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej, może zostać udzielona pomoc w postaci rzeczowej, w miarę środków posiadanych przez szkołę.
3.    Przyznanie pomocy uczniowi musi zostać pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

&11

1.    Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły winni współdziałać na zasadzie porozumienia stron.
2.    Sprawy sporne winny być rozstrzygane na zasadzie wzajemnego poszanowania stron, z zachowaniem następującego trybu:
•    spory między uczniami rozstrzyga rada samorządu klasowego w porozumieniu z wychowawcą klasy,
•    spór między uczniem i nauczycielem rozstrzyga Rada Pedagogiczna,
•    w przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły.

&12
1.    W szkole obowiązuje uczniów zmiana obuwia.
2.    Uczeń, który nie będzie zmieniał obuwia, może ponieść w każdym semestrze następujące kary:
a.    upomnienie wychowawcy – za dwukrotny brak obuwia zmiennego,
b.    godzinna praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły – za trzykrotny brak obuwia zmiennego,
c.    upomnienie dyrektora szkoły na apelu – za wielokrotny brak obuwia zmiennego.
3.    Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji w przypadku jednorazowego braku obuwia zmiennego w semestrze.
4.    Kontrole w zakresie stosowania obuwia zmiennego sprawują wychowawcy i nauczyciele. Brak  obuwia zmiennego odnotowywany jest w dzienniku.Regulamin.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów


Aktywna tablica
Zdalna szkoła+
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

ETWINNING

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus