Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     WZO
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Wycieczki 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>rada rodziców

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW:


Skład Zarządu Rady Rodziców 2022/2023

3OP - Justyna Boruń - Szczygieł - sekretarz
4OP - Justyna Brzezińska - przewodnicząca
5OP - Rafał Nowak
6OP - Urszula Hammacher
I  - Dominika Pażądka - Pietkiewicz
IIa - Wiesława Stępień
IIb - Olga Jędrzejczak
III - Elżbieta Marchlewska
IVa - Agnieszka Biedziuk
IVb - Karolina Syguła
V - Marcin Pietkiewicz
VI - Marzena Bienias - Wiącek - skarbnik
VII - Lena Skalska
VIII - Agnieszka Madziała


Regulamin Rady Rodziców
Działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.


  Podstawa prawna.
1.    USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz  z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730,  art.83-84)
2.    Ustawa z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)
3.    Statut Szkoły Podstawowej im. Jana  Brzechwy w Radawnicy.


Rozdział I
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 1

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły i oddziałów przedszkolnych, współdziałającą z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

§ 2
CELE RADY RODZICÓW:

1.    Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły i oddziałów przedszkolnych.
2.    Wspomaganie działalności szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia.
3.    Aktywizowanie ogółu rodziców do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole
4.    Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

§3
ZADANIA RADY RODZICÓW

1.    Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem szkoły i nauczycielami rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
2.    Wyrażanie opinii , wniosków i stanowisk w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły.
3.    Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji programu pracy szkoły.
4.    Gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności szkoły oraz ustalanie zasad i celowości ich wydatkowania.

§ 4
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Do kompetencji Rady rodziców należy:
1.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną rocznego programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2.    Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
3.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
4.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
5.    Opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, o podjęcie działalności w szkole.
6.    Delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Przedstawiciele wyłaniani są w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród zgłoszonych kandydatur.
7.    Wyrażanie swojej opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, maseczek, obuwia zmiennego.
8.    Wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli, w tym ubiegających się o awans zawodowy.
9.    Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami o wszystkich sprawach szkoły.


Rozdział II
ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, ZADANIA

§ 5
ODDZIAŁOWA (KLASOWA) RADA RODZICÓW

1.    Oddziałowa rada rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
2.    Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców.
1)    Wybór komisji skrutacyjnej (2 osoby)
2)    Zgłoszenie kandydatów(rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie)
3)    Komisja skrutacyjna wypisuje nazwiska kandydatów (liczba kandydatów nie jest ograniczona).
4)    Wyboru dokonują obecni za zebraniu rodzice przez wypisanie trzech nazwisk, które wskazują do pracy w Oddziałowej Radzie Rodziców.
5)    Komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów,  podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
3.    Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady Rodziców wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4.    Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa jeden rok.
5.    W posiedzeniach Oddziałowej Rady Rodziców może brać udział wychowawca z głosem doradczym.
6.    Rodzice mogą odwołać Oddziałową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:
1)    Utraty zaufania rodziców reprezentujących co najmniej połowę  uczniów danej klasy.
2)    Odejścia dziecka z klasy.
3)    Rezygnacji z pełnionej funkcji.
7.    Odwołanie całości lub części Oddziałowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym zebraniu rodziców danej klasy. Na tym samym zebraniu, w tajnym glosowaniu, wybiera się nowe osoby.
8.    Podstawowe zadania Oddziałowej Rady Rodziców, to między innymi:
1)    Realizacja zadań Zarządu Rady Rodziców na terenie danej klasy/oddziału przedszkolnego, a w szczególności dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy/oddziału, wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
2)    Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania Zarządu Rady Rodziców oraz pomocy i udziału w życiu oddziału i szkoły.
3)    Występowanie, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

§ 6
ZARZĄD RADY RODZICÓW, POWOŁYWANIE, ZADANIA.

1.    Zarząd Rady Rodziców tworzą delegaci wszystkich oddziałów. Każdy oddział reprezentuje jedna osoba.
2.    Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu  Rady Rodziców.
    Wybór komisji skrutacyjnej (2 osoby)
    Zgłoszenie kandydatów (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie)
    Komisja skrutacyjna wypisuje nazwiska kandydatów (liczba kandydatów nie jest ograniczona).
    Wyboru dokonują obecni za zebraniu rodzice przez wpisanie jednego nazwiska, które wskazują do pracy w Zarządzie Rady Rodziców.
     Komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów, podając nazwisko osoby, która uzyskała największą ilość głosów i tym samym wchodzi do Zarządu Rady Rodziców.
1)    Osoby, które tworzą Oddziałową Radę Rodziców mogą kandydować do Zarządu Rady Rodziców.
2)    Zarząd Rady Rodziców na swym pierwszym spotkaniu wybiera przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3)    Kadencja Zarządu Rady Rodziców trwa jeden rok.
3.    Do podstawowych zadań członków Zarządu Rady Rodziców należy:
1)    Uczestniczenie w zebraniach plenarnych.
2)    Aktywne włączanie się w realizacje zadań Zarządu.
3)    Reprezentowanie klasy/oddziału na forum Zarządu.
4)    Wymiana informacji między Zarządem a rodzicami poszczególnych klas/oddziałów.
5)    Zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych oddziałów do pomocy w realizacji zadań Zarządu Rady Rodziców
6)    Przekazywanie sprawozdań z prac Zarządu na forum klasy/oddziału.
4.    Członkowie Zarządu Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
5.    Członkostwo w Zarządzie i wszystkie funkcje pełnione są społecznie.
6.    Rodzicom dzieci, które odeszły ze szkoły wygasa mandat członka Zarządu.
7.    Zarząd Rady Rodziców na koniec kadencji dokonuje oceny działalności Rady Rodziców pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem i podejmowanymi uchwałami oraz dokonuje oceny działalności finansowej i gospodarczej.

§ 7
ZADANIA ZARZĄDU RADY RODZICÓW

1.    Uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców.
2.    Zatwierdzanie budżetu Rady Rodziców.
3.    Zatwierdzanie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców.
4.    Wybieranie prezydium Zarządu.
5.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
6.    Uchwały Zarządu Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
7.    Zarząd Rady Rodziców dokumentuje przebieg zebrań w formie protokołu.  Protokół z zebrania powinien zawierać:
1)    numer, datę i miejsce spotkania.
2)    listę osób uczestniczących w zebraniu.
3)    przebieg obrad, zgłaszane wnioski

4)  podejmowane uchwały
8.    Raz w roku Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności, w tym finansowej na zebraniu ogółu rodziców.
9.   Zarządzanie funduszami
1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły z następujących źródeł:
1)    Składek wnoszonych przez rodziców.
2)    Darowizn osób prywatnych i instytucji
3)    Innych źródeł
2.    Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być wydatkowane na:
1)    Dofinansowanie wypoczynku uczniów: wycieczki, biwaki, wyjazdy na basen.
2)    Dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym.
3)    Zakup pomocy dydaktycznych.
4)    Zakup nagród dla uczniów.
5)    Inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Do podpisywania dokumentów w imieniu Zarządu Rady Rodziców uprawnieni są Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.
2.    Jeżeli uchwały i decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym lub interesem szkoły, Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Zarządem Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  15 września 2022 roku.

Zarząd Rady Rodziców                           Przewodniczący Rady Rodziców

Załącznik nr 1
                                                                             Radawnica, ……………………….


Protokół z zebrania rodziców klasy…….
Porządek obrad:
1.    Omówienie celu zebrania.
2.    Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców.
3.    Wybór Oddziałowej Rady Rodziców zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców.
4.    Wybór przedstawiciela klasy/oddziału do Zarządu Rady Rodziców zgodnie                      z § 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców.
Przebieg zebrania:


Skład Oddziałowej Rady Rodziców.
1.    ..
2.    ..
3.    ..
Delegat klasy do Zarządu Rady Rodziców
1.    ..


Podpis protokolanta                                                                    Podpis wychowawcy

Podpisy członków komisji skrutacyjnej  


 
Rada rodziców

 

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje 


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus