Patron szkoły
     O szkole 
     
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     WZO
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>statut

S T A T U T

Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy

w Radawnicy

 


Podstawa prawna 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59  ze zm. 
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. 
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
– Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.

Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017 r. poz. 649.
Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.  w sprawie Zasad techniki prawodawczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 283 ze zm.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I Postanowienia wstępne   ………………………………………………………… 3

Rozdział II Cele i zadania szkoły ………………………………………………………........ 4

Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje …………………………………………….. 10

Rozdział IV Organizacja szkoły ……………………………………………………………. 16

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły …………………………………….…… 24

Rozdział VI Organizacja i współdziałanie szkoły z rodzicami …………………………….. 32

Rozdział VII Uczniowie szkoły …………………………………………………………..... 34

Rozdział VIII Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ……..… 39

Rozdział IX Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu ……………... 39

Rozdział X Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów ……… 40

Rozdział XI Postanowienia końcowe ……………………………………………….……… 64

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK 1

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

 

ZAŁĄCZNIK 2

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

Regulamin rekrutacji dzieci oddziału przedszkolnego przy do Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

 

ZAŁĄCZNIK 3

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych

 

ZAŁĄCZNIK 4
Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Radawnicy przy ul. Szkolnej 2, 77-400 Złotów.

3. Szkoła nosi imię Jana Brzechwy.

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy
 i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używana pełna nazwa szkoły.

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

6. Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

§ 2

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
      i
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie elektronicznej. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w formie elektronicznej określa Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy
(zał.1).

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy
       w Radawnicy;

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
       w Radawnicy;

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby     (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne prowadzone   

   przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy;

     6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Złotów.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)  program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo
-profilaktyczny
szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania
     w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 

 

§ 7

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego   rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,                     z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikających z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole,

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych, sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
 i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia;

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
 i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,
ale wartościowych celów;

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu;

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych;

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała;

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
 i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo;

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku;

19) rozwijanie umiejętności asertywnych;

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich;

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego;

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym;

25) integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych;

5) pracę psychologa/pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6) współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, Sądem Rodzinnym w Złotowie, Komendą Policji w Złotowie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotowie oraz  innymi organizacjami
 i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia
do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich
na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach;

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, klas I–III, klas  IV–VIII;

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych;

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz windy dla osób niepełnosprawnych;

 8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku w stołówce szkolnej;

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych, wchodzących na teren szkoły, o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora;

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły
 o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
      jej terenem poprzez przydzielenie  opiekuna (osoby pełnoletniej):

1) jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość, w której znajduje się szkoła:

a) w oddziale przedszkolnym 2 opiekunów na grupę;

b) w szkole, w klasach I – III i IV-VIII, 1 opiekun na grupę do 25 uczniów;

2) jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się
poza miejscowość, w której znajduje się szkoła, a także w czasie turystyki kwalifikowanej:

     a) w oddziale przedszkolnym 1 opiekun na grupę 15 dzieci;

b) w szkole, w klasach I – III i IV-VIII, 1 opiekun na grupę 15 uczniów.

3. Szkoła ma prawo zgłaszać Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli   
    technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 10

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest odpowiednio organ prowadzący szkołę lub Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

§ 11

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji;

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły podstawowej;

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o działalności szkoły;

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów we współpracy 
 z ich rodzicami;

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas
 i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć
;

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
 i pracowników niebędących nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.


§ 12

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w szkole;

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Rada samorządu uczniowskiego może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły
w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek dyrektora szkoły rada samorządu wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Rada samorządu uczniowskiego może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i szkolnej rady wolontariatu;

6. Rada samorządu w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Rada samorządu ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 14

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo
-profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
w szkole;

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

§ 16

1.      Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2.      Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.

3.      Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowanych
lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

4.      Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,
po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w ciągu jednego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba tworzonych oddziałów jest zależna od liczby przyjętych dzieci.

3. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły określa regulamin rekrutacji (zał.2).

4. Liczba uczniów w oddziale II etapu edukacyjnego nie powinna przekraczać 30.

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą
– nie więcej niż 27
.

6. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. W wyjątkowych przypadkach do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

7. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekracza 25 wychowanków.

 

§ 18

1.      Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.30 do 15.30.

2.      5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00, jest bezpłatne.

3.      Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych

 trwają 5 godzin zegarowych dziennie.

4.      Czas zajęć nauki języka obcego, nauki religii/etyki i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

§ 19

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka
6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
 w szkole podstawowej”.

 

§ 20

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia specjalistyczne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 21

1.      W klasach IV –VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
 z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 22

2.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:

1)      kształcenia zintegrowanego na I etapie edukacyjnym;

2)      klasowo-lekcyjnym na II etapie edukacyjnym.

3.      Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.      Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na I etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5.      Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

6.      Tygodniowy rozkład zajęć na I etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu
 na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 23

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 24

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę,
aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 25

1.      Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego
ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3.      Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4.      Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia zajęć w przedszkolu, szkole, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu uczniów lub innego  niż określone w pkt 1-3.

5. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 4, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły, organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod
 i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.


§ 26

1.      Religia/etyka jako szkolne przedmioty nieobowiązkowe są prowadzone dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2.      Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego wniosku, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.      Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami świetlicowymi
 lub opiekuńczo -wychowawczymi.

4.      Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5.      Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.

6.      Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7.      Szkoła umożliwia uczniom, uczęszczającym na lekcje religii, udział przez trzy kolejne dni, w rekolekcjach wielkopostnych. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele.

§ 27

1.      Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2.      Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3.      Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
 w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4.      Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5.      Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 28

1.      Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2.      Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;

3)udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu wrażliwości na prawdę
i piękno zawarte w treści książek;

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek;

b) angażowanie ich w organizację wydarzeń czytelniczych;

c) informowanie o aktywności czytelniczej;

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych;

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych;

b) organizowanie wystawek tematycznych;

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki;

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych;

e) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece;

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa;

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece;

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej;

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.;

c) wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

4. Biblioteka udostępnia uczniom darmowe podręczniki, materiały edukacyjne
 oraz materiały ćwiczeniowe. Szczegółowe zasady określa Szkolny regulamin
korzystania
z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (zał.3).

§ 30

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie je wychowujących;

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców;

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz psychologiem/pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 31

1.       W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych oraz wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę.

2.       Szczegółowe zasady dotyczące żywienia określa zarządzenie dyrektora i regulamin stołówki szkolnej (zał.4).

§ 32

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)      sale lekcyjne;

2)       pracownie przedmiotowe;

3)       sale komputerowe;

4)      gabinety zajęć specjalistycznych;

5)       pomieszczenia świetlicy;

6)      bibliotekę;

7)      boisko wielofunkcyjne;

8)       halę sportową;

9)       arboretum.

§ 33

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy,                        a także w formie:

1)       zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7)      porad i konsultacji;

8)      warsztatów.

§ 34

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce;

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej np. z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, według zasad określonych odrębnym regulaminem.

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, według zasad określonych odrębnym regulaminem.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

§ 35

1. Szkoła współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie
oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog/pedagog.

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 36

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 37

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 

§ 38

Obsługę administracyjno-finansową zapewnia organ prowadzący – Gmina Złotów, Wydział Oświaty.

§ 39

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami;

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
 i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z psychologiem/pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) zapoznawanie rodziców uczniów z dokumentami regulującymi pracę szkoły, w tym programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;

2) opracowanie wspólnie z rodzicami  planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu
 o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;

4) kształtowanie osobowości ucznia;

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, psychologiem/pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej;

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo;

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami;

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego;

10) informowanie psychologa/pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia;

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych;

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły;

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, psychologiem/pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia oraz instytucjami wspomagającymi szkołę;

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia
oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią;

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły;

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji, we współpracy z zespołem wychowawczym, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, psychologa/pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły,
na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy lub na wniosek rodziców uczniów danej klasy.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem osób uczestniczących w sporze.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 40

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania;

3) właściwie organizować proces nauczania;

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i szkolnymi zasadami oceniania;

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy;

6) zapewniać bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o zaistnieniu sytuacji nietypowej;

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów;

9) indywidualizować proces nauczania;

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

 11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§ 41

1. Do zadań pedagoga/psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów i ich rodziców;

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
 i nauczycieli;

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego;

6)      wspieranie działań szkoły na rzecz uczniów w zakresie wyboru kierunku kształcenia;

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)      udzielanie różnych form pomocy uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

9)      współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji;

10)  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

11)  współdziałanie z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, kierując do nich wszystkich potrzebujących;

12)  współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo
-wychowawczymi.

2. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno
-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
 i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

3. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno
-kompensacyjne;

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

6) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji;

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
 i uzdolnień uczniów;

4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)      rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły;

3)      prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)      podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły;

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 42

1.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

5) udzielanie informacji bibliotecznych;

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką;

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości
o zachowanie zdrowia;

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 43

1. W szkole działają zespoły wychowawcze, składające się z nauczycieli pełniących obowiązki wychowawcy w danym roku szkolnym na poszczególnych etapach edukacyjnych.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1) rozpatrywanie spraw wychowawczych;

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły/oddziałów przedszkolnych;

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej;

4) opracowanie kalendarza imprez do 10 września danego roku szkolnego.

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu, którego powołuje dyrektor szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 44

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na dany rok szkolny.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 45

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą);

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa
 w oddzielnych przepisach, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu;

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły/przedszkola i autobusu szkolnego na przystankach w poszczególnych miejscowościach.

 

§ 46

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy uprawniony do zwolnienia ucznia
     jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

§ 47

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

2) porad psychologa/pedagoga szkolnego;

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań
z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania;

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły
o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 48

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 § 49

 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o estetyczny wygląd zewnętrzny (uczniom zabrania się:

 farbowania włosów, robienia makijażu, stylizacji paznokci) oraz noszenia stosownego stroju (nie może mieć wulgarnych, obraźliwych, sugerujących przynależność do subkultury
i nawiązujących do używek nadruków).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1)      uczeń - ciemny garnitur (czarny, granatowy, ciemnoszary) lub ciemne spodnie i biała koszula;

2)      uczennice - biała koszula i ciemna (czarna, granatowa, ciemnoszara) spódnica
do kolan.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

6. Szczegółowe zasady zachowania na terenie szkoły reguluje Regulamin Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

 

§ 50

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji O Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia;

12) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły;

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
 i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego
 we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;

17) pomocy materialnej.

 § 51

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy;

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji O Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu jej rozpatrzenia.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 

 § 52

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły
 i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1)      zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2)      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy
 nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające
z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;

3)      godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

4)      systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

5)      uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;

6)      usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia
o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy;

7)      dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

8)      dbania o piękno mowy ojczystej;

9)       przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)      okazywać szacunek dorosłym i kolegom;

b)      przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

c)      szanować poglądy i przekonania innych;

d)      szanować godność i wolność drugiego człowieka;

e)      zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłaby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

10)   dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu
i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.;

11)   nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;

12)   przestrzegania zasad estetycznego wyglądu określonego w regulaminie szkoły;

13)   troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz
– za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;

14)   respektować zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określone w regulaminie szkoły.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 § 53

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1)       pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy;

2)      pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;

3)      pochwałę ustną dyrektora szkoły;

4)      dyplom uznania;

5)      stypendium;

6)      tytuł „Prymusa szkoły”;

7)      tytuł „Sportowca szkoły”;

8)      inne, zaproponowane przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce;

2) aktywny udział w życiu szkoły;

3) szczególne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przedmiotowych, sportowych, i innych dziedzinach aktywności ucznia;

5) wyróżniającą się działalność w ramach szkolnej rady wolontariatu.

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę
w terminie 5 dni, w podjęciu ostatecznej decyzji może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 § 54

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

1)      naruszanie godności osobistej;

2)      naruszanie nietykalności cielesnej;

3)      brutalność, wulgarność i chuligaństwo;

4)      niszczenie mienia szkoły, wandalizm.

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej z własnej inicjatywy i/lub w imieniu Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i innych pracowników szkoły.

4. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) nagana dyrektora szkoły,

4) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy.

5.  Do każdej przyznanej kary uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem
do dyrektora szkoły w
terminie 5 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę
w terminie 5 dni, w podjęciu ostatecznej decyzji może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 55

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 56 ust. 4 p. 1–4 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia;

2) uczeń w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 

 

§ 56

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU

DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

§ 57

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany
do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy
i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno - zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. 

 

ROZDZIAŁ IX

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ

W ZAKRESIE WOLONTARIATU

 

§ 58

1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalność na rzecz potrzebujących.

2. Cele:

1) uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych;

2) kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;

3) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;

4) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;

5) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;

6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

7) rozwijanie kreatywności i zaradności;

8) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.

3. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

ROZDZIAŁ X

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

 

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 59

Zasady oceniania

1.     Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) są zbiorem zasad określania warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2.     Ilekroć w WZO jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo
-percepcyjnego.

3.     Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą wszystkich uczniów.

4.     Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

5.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

6.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

7.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

8.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie  rodzicom   i  nauczycielom  informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;

6)      monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie,
co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 65;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych
 i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


§ 60

 

Wymagania edukacyjne oraz informacja dla uczniów i rodziców

1.      Nauczyciele wszystkich przedmiotów opracowują kryteria wymagań edukacyjnych
dla poszczególnych przedmiotów.

2.      Wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej do 5 września.

3.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do 10 września, informują uczniów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania - PZO);

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)  warunkach, sposobie  i kryteriach oceniania zachowania;

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego do 15 września informuje rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania - PZO);

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

4)  warunkach, sposobie  i kryteriach oceniania zachowania;

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Rodzic i uczeń swoim podpisem potwierdzają, na dokumencie przygotowanym przez wychowawcę,  że zostali zapoznani z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania wymienionymi w § 62  ust. 3 i 4.

6.   Fakt przekazania uczniom i rodzicom  informacji, o których mowa w  § 62  ust. 3 i 4 potwierdzają odpowiednie zapisy w dzienniku elektronicznym oraz dokumentacja wychowawcy klasy.

7.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

8.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom.

9.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustnie (jeżeli pytanie było w formie ustnej) lub pisemnie (jeżeli pytanie było w formie pisemnej) ustaloną ocenę w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu wniosku.

 

§ 61

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

1.     Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.    Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 62 ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -
na podstawie tej opinii i form pomocy zaproponowanej przez zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 i placówkach;

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
– na podstawie tej opinii;

6)      posiadającego orzeczenie dotyczące organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

 

§ 62

Klasyfikacja

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 65  - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe lub do ostatniego piątku stycznia, jeżeli ferie zimowe przypadają w lutym.

3.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki jest ustalana według skali,
o której mowa w § 65 ust. 1.

4.      Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega
 na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
 oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 65.

5.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, który wypełnia kartę samooceny zachowania.

6.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

7.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 63
Skala ocen

1.      Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) począwszy od klasy czwartej oraz oceny bieżące, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1.

2.      W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie "+" i "-"

3.      W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi.

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego
 oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

5.      W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

§ 64
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w klasach I – III

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów:

1)      w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele stosują  ocenę opisową;  ocena dotyczy następujących edukacji: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, językowej, informatycznej i wychowania fizycznego;

2)      ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; nauczyciel sprawdza pracę dziecka, chwali
je za włożony wysiłek i zachęca do dalszej aktywności. Każdą pracę dziecka nagradza pochwałą, gestem, uśmiechem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić, udoskonalić;

3)      nauczyciel stosuje wszystkie dostępne formy oceniania wspomagającego: sprawdziany pisemne, dyktanda, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe
do samodzielnego wykonania, konkursy, karty pracy, testy, a także rozmowy. Obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac i motywuje
do dalszych wysiłków. Zbiera również karty pracy ucznia, testy, sprawdziany, jego prace dowolne, plastyczne, literackie;

4)      na tej podstawie nauczyciel cztery razy w roku dokonuje oceny ucznia i udostępnia ją rodzicom:

a)      ocena śródroczna (ocena opisowa),

b)      miesiąc listopad i kwiecień (ocena zachowania oraz ocena informująca
 o dotychczasowych osiągnięciach ucznia w nauce)- rodzic potwierdza podpisem, że zapoznał się z oceną. Podpisane oceny wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy;

c)      ocena roczna (ocena opisowa).

2. Ocenianie zachowania uczniów:

1) śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy;

2) ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :

a)      opinię innych nauczycieli uczących ucznia;

b)      opinię  pracowników niepedagogicznych szkoły;

c)      opinię uczniów danej klasy;

d)      analizę ocen  zachowania z poszczególnych miesięcy nauki.

 

3) Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią;

 

4) ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)      oceny z zajęć edukacyjnych;

b)      promocję do klasy programowo wyższej.

 

5) Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.


6) Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

 

a) symbolika:

A - uczeń reprezentuje postawę wzorową;

B -  uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą;

C -  uczeń reprezentuje postawę poprawną;

D - uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą.


b)  kryteria oceny bieżącej zachowania:

A Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze
 i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład
i porządek w miejscu pracy.

B Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach
 i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

C Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć. Zwykle zwraca się kulturalnie
i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie, po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,
np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji,
np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

7) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Dokumentowanie osiągnięć uczniów.

    1) Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

a)      w dzienniku elektronicznym;

b)      na wytworach pracy ucznia;

c)      w zeszycie ucznia i ćwiczeniach;

d)      na sprawdzianach umiejętności i wiadomości ucznia;

e)      na sprawdzianach zewnętrznych.

2) Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III, oprócz oceny opisowej, stosuje się:

a)      pochwały słowne i pisemne;

b)      znaczki (np. słoneczka, „uśmiechy”, inne);

c)      ocenę cyfrową: 6,5,4,3,2,1.

  

     3) Przyjmuje się następujące kryteria ocen  lub komentarz słowny:

a)       6 - wspaniale pracujesz, doskonale pracujesz, wybitnie pracujesz;

b)       5 - bardzo ładnie pracujesz, świetnie pracujesz, bardzo dobrze pracujesz;

c)       4 - dobrze pracujesz, zadowalająco pracujesz;

d)       3 - postaraj się, pracuj więcej, popracuj jeszcze;

e)       2 - musisz więcej pracować, słabo, za mało pracujesz, masz trudności…….;

f)        1 – nie pracujesz, nie starasz się, masz  bardzo duże trudności…….( jakiego rodzaju są to trudności).

4) Dopuszcza się stawianie plusów lub minusów przy ocenie.

 

 

5)  Wymagania procentowe z prac kontrolnych na dany poziom:

%

Ocena

100 - 96

 6

95 - 85

 5

 84 - 70

 4

 69 -50

 3

49 - 30

 2

29 - 0

 1

 

 

 

 

 

 

 

 


    
6) Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania edukacyjne  
         są dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

4. Klasyfikowanie i promowanie:

 

1)      klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;

2)      klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;

3)      uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym ocenione są pozytywnie;

4)      w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy;

5)      rodzice zostają poinformowani pisemnie o planowanej niepromocji dziecka do klasy programowo wyższej na miesiąc przed końcem roku szkolnego. Rodzice zobowiązani są do podpisania informacji o planowanej niepromocji i dostarczenia jej
 do wychowawcy klasy w ciągu trzech dni od daty otrzymania. W przypadku nieotrzymania przez wychowawcę wyżej wymienionej informacji (podpisanej przez rodziców) we wskazanym terminie, wychowawca zobowiązany jest skutecznie dostarczyć informację do rodziców w ciągu 7 dni;

6)      na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 5. Wychowawca klasy gromadzi całą dokumentację ucznia przez cały etap edukacyjny.

 

 

§ 65
Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII

1. W procesie oceniania należy stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności:

a) formy ustne;

b) formy pisemne;

- praca klasowa;

- sprawdziany;

- pisemne prace domowe;

- kartkówki;

- dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu;

- testy (różnego typu);

- prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.).

c) formy doświadczalne, praktyczne, sprawnościowe.

 

2. Nauczyciel ma obowiązek dokonać wyboru trafnych form sprawdzania i oceniania,      w zależności od struktury i specyfiki przedmiotu.

3. W dzienniku elektronicznym nauczyciel ma obowiązek wprowadzić kategorie ocen. Każdą wstawioną ocenę nauczyciel jest zobowiązany opatrzyć komentarzem.

4. Do klasyfikacji konieczne jest minimum 6 ocen z różnych form sprawdzania
(m.in. z jednej pracy klasowej, sprawdzianu, odpowiedzi ustnej, pracy domowej oraz innych form aktywności). Przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu ilość ocen, niezbędna do dokonania klasyfikacji, zmniejsza się do czterech.

5. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności ujęte w skali procentowej na poziomie 96-100% podstawy programowej  w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;

d) proponuje rozwiązania nietypowe;

e) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

d) potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;

b) poprawnie stosuje wiadomości;

c) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

6. Przy wystawianiu ocen cząstkowych  obowiązują następujące kryteria procentowe:

100% - 96% - celujący;

95% - 85% -  bardzo dobry;

84% - 70% - dobry;

 69% - 50% - dostateczny;

49% - 30% - dopuszczający;

29 % - 0% - niedostateczny.

 

7. W danym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, w tygodniu
nie więcej niż trzy (nie dotyczy bieżących kartkówek).

8. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności powinny zawierać zadania na wszystkie

oceny szkolne. Nie dotyczy to kartkówek.

9. Prace klasowe powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Prace kontrolne oddaje się zgodnie z terminami:

a) kartkówki na następnej lekcji;

b) sprawdziany w ciągu 7 dni;

c) prace klasowe w ciągu 14 dni.

11.Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianów i prac klasowych w ciągu 7 dni.
    Formę poprawy ustala nauczyciel. Poprawa oceny następuje na prośbę ucznia.
12.Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą, to jest ona wpisywana do dziennika.
13 .Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę wyższą, to przy wystawianiu oceny śródrocznej
      i rocznej, bierzemy pod uwagę głównie ocenę, którą uczeń uzyskał z poprawy.
14.W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma obowiązek
     do napisania zaległej pracy klasowej / sprawdzianu w ciągu 2 tygodni. W przypadku
      krótszej nieobecności jest zobowiązany do jej napisania na następnej  lekcji lub w ciągu
     1 tygodnia. Uczeń ustala z nauczycielem termin napisania zaległej pracy.
15. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
     przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
     w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
      oraz  jak powinien dalej się uczyć.

16. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są na :

a) zebraniach z rodzicami;

b) lekcjach otwartych;

c) rozmowach indywidualnych i korespondencyjnie;

d) poprzez dziennik elektroniczny.

 

17. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych rodzice i uczniowie powiadamiani są przez wychowawcę na miesiąc przed zebraniem  rady pedagogicznej, za pomocą wykazu ocen na kartkach
do podpisu. W przypadku braku zwrotu w ciągu 3 dni wykazu ocen z podpisem rodzica przez ucznia, dla którego przewidywane są oceny niedostateczne, wychowawca
ma obowiązek przesłania rodzicom wykazu ocen listem poleconym.

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki
należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

19.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

20.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.

22. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §71 ust.10.

23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

25. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,  szkoła umożliwia  uczniowi uzupełnienie braków. Uzupełnienie braków odbywa się
po uzgodnieniu i z rodzicem oraz uczniem.

 

§ 66
Egzamin klasyfikacyjny

 

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin należy złożyć w ciągu 7 dni od daty poinformowania rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.  Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.   Nie wyznacza się egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

14.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
 - rodzice ucznia.

16.  Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.

17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
       odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
       praktycznego.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
 lub dodatkowych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub „ nieklasyfikowana”.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena    klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 i § 71 ust.1.

21.   Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 ust. 2 pkt 2.

 

§ 67

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych

 

1. Ocena śródroczna ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być wyższa
od oceny przewidywanej, gdy nauczyciel zauważy wyraźną poprawę wyników ucznia
z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzonych po wystawieniu oceny przewidywanej.

2. Ocena roczna ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być wyższa
od oceny przewidywanej, gdy uczeń spełni jeden z warunków:

a)      uczeń sam zgłosi chęć poprawy oceny nauczycielowi przedmiotu. Wówczas nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin, zakres materiału oraz sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Uczeń może napisać sprawdzian roczny zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń może przystąpić  do testu sprawnościowego zgodnego  z wymaganiami edukacyjnymi, w przypadku zajęć artystycznych uczeń oprócz wiedzy merytorycznej wykazuje się umiejętnością wykonania pracy praktycznej;

b)      nauczyciel zauważy wyraźną poprawę wyników ucznia z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzonych po wystawieniu oceny przewidywanej;

c)      w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 70.

3 . Nauczyciel może nie wyrazić zgody na postawienie uczniowi oceny wyższej niż przewidywana, jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego rażąco naruszał obowiązki szkolne
 i popełnił co najmniej jedno z poniższych zaniedbań:

a)      opuszczał  dane  zajęcia  edukacyjne  bez usprawiedliwienia;

b)      uczeń nie  przystępował w terminie do  sprawdzianów i prac klasowych
 oraz lekceważył poprawę tych prac;

c)      w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń nie przystąpił do wszystkich testów sprawnościowych i nie nosił regularnie stroju  sportowego;

d)      w przypadku zajęć artystycznych uczeń wielokrotnie świadomie unikał wykonywania  wszystkich prac manualnych.

§ 68

Warunki i tryb poprawy rocznych ocen klasyfikacyjnych.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
 że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno
-wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
 lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust 1. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.

 

4.        W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)    wychowawca oddziału,

c)       nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego -  § 71 ust. 1

7.      Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)     imię i nazwisko ucznia,

d)     wynik głosowania,

e)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 69
Egzamin poprawkowy

 

1.    Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.  Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący i zatwierdza dyrektor szkoły.

6.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z   przeprowadzonego   egzaminu   sporządza   się   protokół  stanowiący załącznik
do arkusza ocen ucznia,  zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania  egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych

       odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania   

       praktycznego.

9.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy

         programowo wyższej i powtarza klasę.

10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu   poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12.Egzamin poprawkowy zawiera pytania na wszystkie oceny szkolne.

 

§ 70
Ustalanie oceny zachowania uczniów klas IV - VIII

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy ustalaniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

4. Zasady ustalania oceny.

1)      Wychowawca klasy, na godzinach do dyspozycji wychowawcy, dokonuje analizy zachowania ucznia cztery razy w roku (październik, grudzień, marzec, maj).

2)       Ocena zachowania ucznia, wystawiona przez wychowawcę, uwzględnia:

a)      samoocenę ucznia  0- 25 p.( KARTA SAMOOCENY);

b)      punkty przyznane przez nauczycieli uczących w danej klasie  0-10p.;

                  c) punkty przyznane przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii uczniów danej 

                       klasy ( 0-15 p.).

      3) Uczeń przed analizą zachowania przez wychowawcę na godzinie do dyspozycji wychowawcy otrzymuje kartę samooceny, która uważnie wypełnia. Ustnie krótko uzasadnia swoją punktację.

     4)   Uczeń w ciągu każdej samooceny może otrzymać maksymalnie 25 pkt. w każdym z kryteriów 1 pkt., czyli w ciągu półrocza może zgromadzić maksymalnie 50 pkt.

     5)   Każdy nauczyciel przedmiotu, dwa razy w półroczu, ocenia zachowanie ucznia w skali od  0- 10p., w tabeli przygotowanej przez wychowawcę. Wychowawca uwzględnia w ocenie zachowania średnią punktów z ocen nauczycieli. W ciągu półrocza nauczyciele mogą przyznać  uczniowi maksymalnie 20 pkt.

    6) Wychowawca ma każdorazowo do dyspozycji od 0 do 15 p., które może dodać lub odjąć. W ciągu półrocza uczeń może otrzymać od wychowawcy maksymalnie 30 p.

5. Wychowawca jest zobowiązany zapisywać w e-dzienniku informacje o zachowaniu ucznia.

6. Nauczyciele odnotowują  w e-dzienniku uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia.

7. Ustala się następujące ilości pkt., które odpowiadają skali ocen z zachowania:

 

wzorowe – 91 - 100 pkt;

bardzo dobre – 81 - 90 pkt;

dobre – 61 - 80 pkt;

poprawne – 41 - 60 pkt;

nieodpowiednie – 21 - 40 pkt;

naganne – 0 - 20   pkt.

8. Wychowawca klasy dysponuje pulą dodatkowych punktów (15 p.) dla każdego ucznia, które może odpowiednio dodać lub odjąć, jeżeli jego zdaniem zgromadzone przez ucznia punkty, nie oddają w pełni jego funkcjonowania w grupie. Punktami tymi dysponuje wychowawca ustalając ocenę śródroczną lub roczną.

9. W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo obniżyć uczniowi ocenę zachowania śródroczną lub roczną:

1) o jeden stopień powyżej 6 spóźnień;

2) o jeden stopień za 5 – krotne użycie telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych i przerw bez zgody nauczyciela;

3) o jeden stopień za 3 krotne samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

4) o jeden stopień w przypadku nieusprawiedliwienia 21- 49 godzin lekcyjnych;

5) o dwa stopnie w przypadku nieusprawiedliwienia 50 i więcej godzin lekcyjnych.

10. Uczniowi, który otrzymuje naganę dyrektora szkoły i zostaje zawieszony w prawach      ucznia obniża się ocenę zachowania zgodnie z przepisami Regulaminu Szkolnego.

11. Jeżeli uczeń dopuścił się szczególnie chuligańskiego wybryku, wychowawca klasy
 ma prawo zawiesić w stosunku do niego punktowy system oceniania. Przy tym trybie ustalania oceny wymagana jest opinia samorządu klasowego, a także powiadomienie
na piśmie rodziców o zaistniałym zdarzeniu.  

12. Ocena roczna (śródroczna) zachowania ucznia może być niższa niż ocena przewidywana dla niego na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, jeśli uczeń,
w opinii wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, w sposób znaczący naruszył zasady ujęte w Regulaminie Szkoły lub respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych ulegnie wyraźnemu pogorszeniu.

13. Ocena roczna (śródroczna) zachowania ucznia może być wyższa od oceny przewidywanej, gdy w opinii wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych ulegnie wyraźnej poprawie w czasie po wystawieniu oceny przewidywanej.

14. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§ 71

Warunki ukończenia szkoły podstawowej

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2)     jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.    O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
 w porozumieniu z rodzicami.

§ 72
Ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania

 

1.    Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania podlega stałej ocenie społeczności szkolnej. Opinie na jego temat mogą wyrażać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

2.    Informacje na temat jego funkcjonowania zbiera się poprzez:

a)    ankiety przeprowadzane wśród rodziców;

b)   ankiety przeprowadzane wśród uczniów;

c)    uwagi przekazywane przez Radę Rodziców;

d)   uwagi przekazywane przez Samorząd Uczniowski.

3.    Wszystkie uwagi na temat funkcjonowania WZO przedstawiane są na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły. Rada Pedagogiczna analizuje zgłoszone propozycje zmian i wprowadza ewentualne zmiany.

 

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 73

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74

1. Szkoła posiada sztandar.

2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem.

 

§ 75

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany
 lub uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,
 a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły,  po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Statut  udostępniany jest w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

§ 76

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Radawnicy”  uchwalony
28 sierpnia 2020 r.

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem  15 września 2022 r.

 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus