Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum

     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>WZO...WEWNĄTRZSZKOLNE
ZASADY OCENIANIA

w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Radawnicy

§ 61

Zasady oceniania

1.        Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) są zbiorem zasad określania warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania   egzaminu ósmoklasisty.

2.        Ilekroć w WZO jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach  sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

3.        Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą wszystkich uczniów.

4.        Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

5.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

6.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,  nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad  współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

7.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach   oceniania wewnątrzszkolnego.

8.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)                            udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)                            motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom   i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;

6)      monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)                            ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 65;

4)                            przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)   informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 62

 

Wymagania edukacyjne oraz informacja dla uczniów i rodziców

1.        Nauczyciele wszystkich przedmiotów opracowują kryteria wymagań edukacyjnych
dla poszczególnych przedmiotów.

2.        Wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom nauczyciel   przygotowuje w formie pisemnej do 5 września.

3.        Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do 10 września, informują uczniów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania - PZO);

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)  warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego do 15 września informuje  rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć                          edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania - PZO);

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

4)  warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Rodzic i uczeń swoim podpisem potwierdzają, na dokumencie przygotowanym przez wychowawcę, że zostali zapoznani z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania wymienionymi w § 62 ust. 3 i 4.

6.   Fakt przekazania uczniom i rodzicom informacji, o których mowa w § 62 ust. 3 i 4 potwierdzają odpowiednie zapisy w dzienniku elektronicznym oraz dokumentacja wychowawcy klasy.

7.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

8.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom.

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustnie (jeżeli pytanie było w formie ustnej) lub pisemnie (jeżeli pytanie było w formie pisemnej) ustaloną ocenę w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu wniosku.

§ 63

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 62 ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie    tego orzeczenia;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -
na podstawie tej opinii i form pomocy zaproponowanej przez zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.;

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach;

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;

6)      posiadającego orzeczenie dotyczące organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

§ 64

 

Klasyfikacja

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 65  - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe lub do ostatniego piątku stycznia, jeżeli ferie zimowe przypadają w lutym.

3.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki jest ustalana według skali,
o której mowa w § 65 ust. 1.

4.    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 65.

5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,  który wypełnia kartę samooceny zachowania.

6.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

7.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną    zachowania.

 

§ 65

Skala ocen

1.      Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) począwszy od klasy czwartej oraz oceny   bieżące, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1.

2.      W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie "+" i "-"

3.      W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia  poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

5.      W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami  opisowymi.

 

§ 66


Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w klasach I – III

1.        Sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów:

1)      w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele stosują ocenę opisową; ocena dotyczy następujących edukacji: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, językowej, informatycznej i wychowania fizycznego;

2)      ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; nauczyciel sprawdza pracę dziecka, chwali
je za włożony wysiłek i zachęca do dalszej aktywności. Każdą pracę dziecka nagradza pochwałą, gestem, uśmiechem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić, udoskonalić;

3)      nauczyciel stosuje wszystkie dostępne formy oceniania wspomagającego: sprawdziany pisemne, dyktanda, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe
do samodzielnego wykonania, konkursy, karty pracy, testy, a także rozmowy. Obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac i motywuje
do dalszych wysiłków. Zbiera również karty pracy ucznia, testy, sprawdziany, jego prace dowolne, plastyczne, literackie;

4)      na tej podstawie nauczyciel cztery razy w roku dokonuje oceny ucznia i udostępnia              ją rodzicom:

a)      ocena śródroczna (ocena opisowa),

b)      miesiąc listopad i kwiecień (ocena zachowania oraz ocena informująca
o dotychczasowych osiągnięciach ucznia w nauce)- rodzic potwierdza podpisem, że zapoznał się z oceną. Podpisane oceny wychowawca przechowuje w teczce            wychowawcy;

c)      ocena roczna (ocena opisowa).

2.   Ocenianie zachowania uczniów:

1)      śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy;

2)      ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :

a)             opinię innych nauczycieli uczących ucznia;

b)            opinię  pracowników niepedagogicznych szkoły;

c)             opinię uczniów danej klasy;

d)            analizę ocen  zachowania z poszczególnych miesięcy nauki.

 

3) Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią;

4) ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)             oceny z zajęć edukacyjnych;

b)            promocję do klasy programowo wyższej.

5) Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)             wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)            postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)             dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)            dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)             dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)             godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)            okazywanie szacunku innym osobom.


6) Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

a) symbolika:
A - uczeń reprezentuje postawę wzorową;

B -  uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą;

C -  uczeń reprezentuje postawę poprawną;

D - uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą.

 

b)  kryteria oceny bieżącej zachowania:

A Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega   zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach,    kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze
 i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

B Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach
 i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

C Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad  bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie, po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji,
np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

7) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

3. Dokumentowanie osiągnięć uczniów.

1) Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

a)        w dzienniku elektronicznym;

b)        na wytworach pracy ucznia;

c)        w zeszycie ucznia i ćwiczeniach;

d)        na sprawdzianach umiejętności i wiadomości ucznia;

e)        na sprawdzianach zewnętrznych.

2) Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III, oprócz oceny opisowej, stosuje się:

a)        pochwały słowne i pisemne;

b)        znaczki (np. słoneczka, „uśmiechy”, inne);

c)        ocenę cyfrową: 6,5,4,3,2,1.

  

3) Przyjmuje się następujące kryteria ocen  lub komentarz słowny:

a)         6 - wspaniale pracujesz, doskonale pracujesz, wybitnie pracujesz;

b)         5 - bardzo ładnie pracujesz, świetnie pracujesz, bardzo dobrze pracujesz;

c)         4 - dobrze pracujesz, zadowalająco pracujesz;

d)         3 - postaraj się, pracuj więcej, popracuj jeszcze;

e)         2 - musisz więcej pracować, słabo, za mało pracujesz, masz trudności…….;

f)          1 – nie pracujesz, nie starasz się, masz  bardzo duże trudności…….( jakiego rodzaju są to trudności).

4) Dopuszcza się stawianie plusów lub minusów przy ocenie.

5)  Wymagania procentowe z prac kontrolnych na dany poziom:

%

Ocena

100 - 96

 6

95 - 85

 5

 84 - 70

 4

 69 -50

 3

49 - 30

 2

29 - 0

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5)      Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania                   edukacyjne są dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

4. Klasyfikowanie i promowanie:

 

1)      klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;

2)      klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;

3)      uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia              edukacyjne w danym roku szkolnym ocenione są pozytywnie;

4)      w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu             klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy;

5)      rodzice zostają poinformowani pisemnie o planowanej niepromocji dziecka do klasy programowo wyższej na miesiąc przed końcem roku szkolnego. Rodzice zobowiązani są do podpisania informacji o planowanej niepromocji i dostarczenia jej
 do wychowawcy klasy w ciągu trzech dni od daty otrzymania. W przypadku nieotrzymania przez wychowawcę wyżej wymienionej informacji (podpisanej przez                  rodziców) we wskazanym terminie, wychowawca zobowiązany jest skutecznie                  dostarczyć informację do rodziców w ciągu 7 dni;

6)      na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek             wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może                    postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy  programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 5. Wychowawca klasy gromadzi całą dokumentację ucznia przez cały etap edukacyjny.

 

§ 67

Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII

1.    W procesie oceniania należy stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności:

a) formy ustne;

b) formy pisemne;

- praca klasowa;

- sprawdziany;

- pisemne prace domowe;

- kartkówki;

- dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu;

- testy (różnego typu);

- prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.).

c) formy doświadczalne, praktyczne, sprawnościowe.

 

2.        Nauczyciel ma obowiązek dokonać wyboru trafnych form sprawdzania i oceniania,      w zależności od struktury i specyfiki przedmiotu.

3.        W dzienniku elektronicznym nauczyciel ma obowiązek wprowadzić kategorie ocen,
 z określeniem ich cech (ilość przydziałów, waga czy ocena jest liczona do średniej ocen). Każdą wstawioną ocenę nauczyciel jest zobowiązany opatrzyć komentarzem.

4.        Do klasyfikacji konieczne jest minimum 6 ocen z różnych form sprawdzania (m.in. z jednej pracy klasowej, sprawdzianu, odpowiedzi ustnej, pracy domowej oraz  nnych form aktywności). Przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu ilość ocen, niezbędna do dokonania klasyfikacji, zmniejsza się do czterech.

5.    Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności ujęte w skali procentowej na poziomie 96-100%          podstawy programowej w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;

d) proponuje rozwiązania nietypowe;

e) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem  nauczania;

d) potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;

b) poprawnie stosuje wiadomości;

c)                  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)                  opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;

b)        rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)    w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b)   rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego                  przedmiotu;

b)   nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania   o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

6.    Przy wystawianiu ocen cząstkowych obowiązują następujące kryteria procentowe:

 

100% - 96% - celujący;

95% - 85% -  bardzo dobry;

84% - 70% - dobry;

69% - 50% - dostateczny;

49% - 30% - dopuszczający;

29%- 0% - niedostateczny.

 

7.    W danym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, w tygodniu
nie więcej niż trzy (nie dotyczy bieżących kartkówek).

8.    Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności powinny zawierać zadania na wszystkie

oceny szkolne. Nie dotyczy to kartkówek.

9.    Prace klasowe powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.    Prace kontrolne oddaje się zgodnie z terminami:

a) kartkówki na następnej lekcji;

b) sprawdziany w ciągu 7 dni;

c) prace klasowe w ciągu 14 dni.

11.    Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianów i prac klasowych w ciągu 7   dni. Formę poprawy ustala nauczyciel. Poprawa oceny następuje na prośbę ucznia.

12.    Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą, to jest ona wpisywana do dziennika.

13.    Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę wyższą, to przy wystawianiu oceny śródrocznej
i rocznej, bierzemy pod uwagę głównie ocenę, którą uczeń uzyskał z poprawy.

14.    W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma obowiązek
do napisania zaległej pracy klasowej / sprawdzianu w ciągu 2 tygodni. W przypadku
krótszej nieobecności jest zobowiązany do jej napisania na następnej lekcji lub w ciągu
1 tygodnia. Uczeń ustala z nauczycielem termin napisania zaległej pracy.

15.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz    przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz  jak powinien dalej się uczyć.

16.    Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są na :

a)      zebraniach z rodzicami;

b)      lekcjach otwartych;

c)      rozmowach indywidualnych i korespondencyjnie;

d)      poprzez dziennik elektroniczny.

17.    O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych rodzice i uczniowie powiadamiani są przez wychowawcę na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej, za pomocą wykazu ocen na kartkach
do podpisu. W przypadku braku zwrotu w ciągu 3 dni wykazu ocen z podpisem rodzica przez ucznia, dla którego przewidywane są oceny niedostateczne, wychowawca
ma obowiązek przesłania rodzicom wykazu ocen listem poleconym.

18.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

19.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych  możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej     opinii.

20.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

21.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo   „zwolniona”.

22.    Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §71 ust.10.

23.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy                programowo wyższej z wyróżnieniem.

24.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

25.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć  edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo  wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. Uzupełnienie braków  odbywa się po uzgodnieniu i z rodzicem oraz uczniem.

 

§ 68

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin należy złożyć w ciągu 7 dni od daty poinformowania rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.    Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie               wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.    Nie wyznacza się egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

12.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

13.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako  przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

14.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
- rodzice ucznia.

16.    Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.

17.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)                 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)                 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)                 termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)                 imię i nazwisko ucznia;

5)                 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)                 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych obowiązkowych lub dodatkowych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub „ nieklasyfikowana”.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena    klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 i § 71 ust.1.

21.    Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest    ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 ust. 2 pkt 2.


 

§ 69

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych

 

1.    Ocena śródroczna ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być wyższa od oceny przewidywanej, gdy nauczyciel zauważy wyraźną poprawę wyników ucznia
z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzonych po wystawieniu oceny przewidywanej.

2.    Ocena roczna ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być wyższa
od oceny przewidywanej, gdy uczeń spełni jeden z warunków:

a)    uczeń sam zgłosi chęć poprawy oceny nauczycielowi przedmiotu. Wówczas nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin, zakres materiału oraz sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Uczeń może napisać sprawdzian roczny zgodnie z wymaganiami  edukacyjnymi, w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń może przystąpić  do testu sprawnościowego zgodnego  z wymaganiami edukacyjnymi, w przypadku zajęć artystycznych uczeń oprócz wiedzy merytorycznej wykazuje się umiejętnością wykonania pracy praktycznej;

b)   nauczyciel zauważy wyraźną poprawę wyników ucznia z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzonych po wystawieniu oceny  przewidywanej;

c)    w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 70.

3.    Nauczyciel może nie wyrazić zgody na postawienie uczniowi oceny wyższej niż  przewidywana, jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego rażąco naruszał obowiązki szkolne i popełnił co najmniej jedno z poniższych zaniedbań:

a)        opuszczał dane zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia;

b)        uczeń nie przystępował w terminie do sprawdzianów i prac klasowych
     oraz lekceważył poprawę tych prac;

c)    w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń nie przystąpił do wszystkich    testów sprawnościowych i nie nosił regularnie stroju sportowego;

d)   w przypadku zajęć artystycznych uczeń wielokrotnie świadomie unikał  wykonywania wszystkich prac manualnych.

§ 70

Warunki i tryb poprawy rocznych ocen klasyfikacyjnych.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno
-wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust 1. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.

4.    W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako   przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako           przewodniczący komisji,

b)    wychowawca oddziału,

c)       nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie                    same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu                 poprawkowego -  § 71 ust. 1

7.    Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia,   zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin sprawdzianu,

d)      imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania sprawdzające,

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)        termin posiedzenia komisji,

c)        imię i nazwisko ucznia,

d)        wynik głosowania,

e)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8.        Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.    Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 71

Egzamin poprawkowy

 

1.    Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako    przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.    Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący i zatwierdza dyrektor szkoły.

6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim  przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.    Z   przeprowadzonego   egzaminu   sporządza   się   protokół stanowiący załącznik do  arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania    praktycznego.

9.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy     programowo wyższej i powtarza klasę.

10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu   poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,                      wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć                     edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12.    Egzamin poprawkowy zawiera pytania na wszystkie oceny szkolne.

 

§ 72

 

Ustalanie oceny zachowania uczniów klas IV – VIII

 

1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące  podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.    Przy ustalaniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę następujące podstawowe  obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

4. Zasady ustalania oceny.

1)      Wychowawca klasy, na godzinach do dyspozycji wychowawcy, dokonuje analizy zachowania ucznia cztery razy w roku (październik, grudzień, marzec, maj).

2)       Ocena zachowania ucznia, wystawiona przez wychowawcę, uwzględnia:

a)      samoocenę ucznia 0- 25 p.( KARTA SAMOOCENY);

b)      punkty przyznane przez nauczycieli uczących w danej klasie 0-10p.;

                  c) punkty przyznane przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii uczniów danej  

                       klasy ( 0-15 p.).

3)      Uczeń przed analizą zachowania przez wychowawcę na godzinie do dyspozycji                   wychowawcy otrzymuje kartę samooceny, która uważnie wypełnia. Ustnie krótko uzasadnia swoją punktację.

4)      Uczeń w ciągu każdej samooceny może otrzymać maksymalnie 25 pkt. w każdym z kryteriów 1 pkt., czyli w ciągu półrocza może zgromadzić maksymalnie 50 pkt.

5)      Każdy nauczyciel przedmiotu, dwa razy w półroczu, ocenia zachowanie ucznia w skali od 0- 10p., w tabeli przygotowanej przez wychowawcę. Wychowawca uwzględnia w ocenie zachowania średnią punktów z ocen nauczycieli. W ciągu półrocza  nauczyciele mogą przyznać uczniowi maksymalnie 20 pkt.

6)      Wychowawca ma każdorazowo do dyspozycji od 0 do 15 p., które może dodać lub  odjąć. W ciągu półrocza uczeń może otrzymać od wychowawcy maksymalnie 30 p.

5.      Wychowawca jest zobowiązany zapisywać w e-dzienniku informacje o zachowaniu ucznia.

6.      Nauczyciele odnotowują w e-dzienniku uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia.

7.      Ustala się następujące ilości pkt., które odpowiadają skali ocen z zachowania:

wzorowe – 91 - 100 pkt;

bardzo dobre – 81 - 90 pkt;

dobre – 61 - 80 pkt;

poprawne – 41 - 60 pkt;

nieodpowiednie – 21 - 40 pkt;

naganne – 0 - 20   pkt.

8.      Wychowawca klasy dysponuje pulą dodatkowych punktów (15 p.) dla każdego ucznia, które może odpowiednio dodać lub odjąć, jeżeli jego zdaniem zgromadzone przez ucznia punkty, nie oddają w pełni jego funkcjonowania w grupie. Punktami tymi dysponuje             wychowawca ustalając ocenę śródroczną lub roczną.

9.      W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo obniżyć uczniowi ocenę  zachowania śródroczną lub roczną:

1)   o jeden stopień powyżej 6 spóźnień;

2)   o jeden stopień za 5 – krotne użycie telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych i przerw bez zgody nauczyciela;

3)   o jeden stopień za 3 krotne samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

4)   o jeden stopień w przypadku nieusprawiedliwienia 21- 49 godzin lekcyjnych;

5) o dwa stopnie w przypadku nieusprawiedliwienia 50 i więcej godzin  lekcyjnych.

10.  Uczniowi, który otrzymuje naganę dyrektora szkoły i zostaje zawieszony w prawach      ucznia obniża się ocenę zachowania zgodnie z przepisami Regulaminu Szkolnego.

11.  Jeżeli uczeń dopuścił się szczególnie chuligańskiego wybryku, wychowawca klasy ma prawo zawiesić w stosunku do niego punktowy system oceniania. Przy tym trybie ustalania oceny wymagana jest opinia samorządu klasowego, a także powiadomienie
na piśmie rodziców o zaistniałym zdarzeniu.  

12.  Ocena roczna (śródroczna) zachowania ucznia może być niższa niż ocena  przewidywana dla niego na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, jeśli uczeń, w opinii wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, w sposób  znaczący naruszył zasady ujęte w Regulaminie Szkoły lub respektowanie przez niego               zasad współżycia społecznego i norm etycznych ulegnie wyraźnemu pogorszeniu.

13.  Ocena roczna (śródroczna) zachowania ucznia może być wyższa od oceny przewidywanej, gdy w opinii wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych ulegnie wyraźnej poprawie w czasie po wystawieniu oceny przewidywanej.

14.  Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

15.  W sytuacji, w której uczeń po uzyskaniu oceny zachowania, złamie regulamin szkoły, dyrektor szkoły może zwołać, do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych, nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w celu zmiany oceny zachowania.

§ 73

Warunki ukończenia szkoły podstawowej

 

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny    klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny    klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2)      jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.    O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami.

§ 74

Ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania

 

1.    Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania podlega stałej ocenie społeczności szkolnej. Opinie na jego temat mogą wyrażać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

2.    Informacje na temat jego funkcjonowania zbiera się poprzez:

a)      ankiety przeprowadzane wśród rodziców;

b)      ankiety przeprowadzane wśród uczniów;

c)      uwagi przekazywane przez Radę Rodziców;

d)      uwagi przekazywane przez Samorząd Uczniowski.

3.    Wszystkie uwagi na temat funkcjonowania WZO przedstawiane są na radzie                           pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły. Rada Pedagogiczna analizuje zgłoszone propozycje zmian i wprowadza ewentualne zmiany.Aktualności.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów


Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

ETWINNING

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus