Patron szkoły
     O szkole 
     Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Zasady oceniania
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>koncepcja szkołyKoncepcja pracy
Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Radawnicy
na lata 2018 - 2023


 

PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

·         Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 1611).

·         Statut szkoły

I.                   CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Radawnicy jest niewielką, gminną placówką. Budynek szkoły został oddany do użytku w latach 2000 – 2004.
W dwukondygnacyjnym złożonym budynku mieści się szkoła podstawowa oraz oddziały przedszkolne. Dzieci dowożone są autobusami szkolnymi z kilku okolicznych miejscowości.  Do naszej szkoły uczęszcza 332 uczniów. Oddziały liczą niewielu uczniów, co sprzyja komfortowi i efektywności nauki. Szkoła częściowo objęta jest monitoringiem. Wyjście ze szkoły nie jest usytuowane przy ulicy, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany i ogrodzony. Prowadzony jest jednozmianowy system nauki – lekcje rozpoczynają się od godzin rannych, tj. od godz. 800 do 1420.

Mamy bogato wyposażone klasopracownie, z nowymi meblami, z dużą ilością pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych. Klasy przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia. Przedszkole dysponuje przestronnymi, doskonale wyposażonymi salami, pełnymi zabawek i nowoczesnego sprzętu. Dzieci mają do dyspozycji piękny plac zabaw.

W kuchni przygotowywane są smaczne i tanie posiłki, które uczniowie  spożywają w stołówce. Do dyspozycji uczniów jest hala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne. W czasie przerw uczniowie mogą spędzać czas na boisku, dziedzińcu szkoły sprzyjającym wypoczynkowi, w arboretum, a młodsi uczniowie mogą korzystać z placu zabaw.

Lekcje informatyki odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych, wyposażonych w nowy sprzęt. Szkoła dysponuje własną serwerownią, dzięki czemu w całym budynku jest dostęp do Internetu i wifi.

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych  i kół  przedmiotowych. Organizowane są lekcje ekologiczne w terenie, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne.

W szkole funkcjonuje Małe Muzeum Radawnicy i Jej Okolic oraz Małe Arboretum.

Zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego. 

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, zaopatrzonej w komplety lektur i na bieżąco uzupełniany księgozbiór. W budynku naszej szkoły siedzibę ma także Gminna Biblioteka Publiczna, co ułatwia rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w wycieczkach po najbliższej okolicy i tych dalszych, do Torunia, Biskupina, Gdańska. Staramy się przygotować naszych uczniów do godnego i aktywnego życia w tak szybko zmieniającym się świecie. Próbujemy także wyrównywać różnice między wsią i miastem, chcemy, aby nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę na dalszych etapach kształcenia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy jest szkołą przyszłości z zachowaniem swojej bogatej i chlubnej historii i tradycji.


II.  MOCNE STRONY PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

      1. Baza materialna.

·  Dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK (laptopy, tablice interaktywne, projektory, sieć wifi, dobrze wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dwie pracownie informatyczne);

·         Dobrze wyposażona sala gimnastyczna, zaplecze sportowe, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, biblioteka, sala zajęć specjalistycznych, Małe Muzeum Radawnicy i Jej Okolic, arboretum;

·         Stołówka oraz świetlica szkolna;

2.      Oferta edukacyjna.

·         Nauka języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego;

·         Dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych;

·         Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

·         Aktywna, profesjonalnie prowadzona strona internetowa;

·         E-dziennik oraz e-biblio;

·         Organizacja imprez dla środowiska lokalnego (Magiczny Wieczór przy Choince, Dzień babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i in.);

·         Organizacja projektów edukacyjnych, prowadzenie innowacji pedagogicznych, działalność charytatywna;

·         Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także w rywalizacji sportowej;

·         Profesjonalnie prowadzona pomoc psychologiczno – pedagogiczna;

      3. Kadra pedagogiczna.

·         Wysokie kompetencje zawodowe;

·         Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych;

·         Przygotowanie do realizacji programów profilaktycznych oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

·         Zaangażowanie w realizację wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej;

·         Kreatywność, innowacyjność, zaangażowanie w pracę;

      4. Organizacja pracy.

·         jednozmianowość,

·         plan lekcji zgodny z higieną pracy,

·         dobra organizacja zastępstw,

·         brak anonimowości uczniów – mała liczba uczniów,

·         dobre kontakty interpersonalne,

·         bezpieczeństwo uczniów (dyżury nauczycieli, opieka w świetlicy),

·         organizacja dużej ilości zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, rozwijających ich

zainteresowania i pasje, jak również zajęć dla uczniów potrzebujących wsparcia.

III.  OCZEKIWANIA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW  NA PODSTAWIE DIAGNOZY POTRZEB.

·         Odciążenie uczniów poprzez zaniechanie zadawania prac domowych bez ich uzasadnienia.

·         Podjęcie działań rozwijających w  większym zakresie  pasje i zainteresowania uczniów.

·         Dobre przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia.

·         Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i odżywiania.

·         Położenie większego nacisku na profilaktykę i walkę z uzależnieniami.

·         Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków kształcenia.

IV.             WIZJA I MISJA SZKOŁY

Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej                                          oraz wolności wyznania i światopoglądu.

1. Wizja oddziału przedszkolnego.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu.   W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne i adoptowane projekty edukacyjne.

Misja oddziału przedszkolnego.

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego

rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

2. Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Placówka osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej                                       i bezinteresownej pomocy innym w ramach wolontariatu.

 Misja szkoły podstawowej.

Celem misji szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, aby placówka cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję                            z wykonywanej pracy.

V.                MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA
 

1.      Absolwent oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                       w Radawnicy

 

·         jest otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

·         jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości oraz

odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

·         jest aktywny, dociekliwy i kreatywny,

·         zna swoje miejsce w świecie,

·         zna symbole narodowe i je szanuje,

·         zna swoje zalety i mocne strony,

·         akceptuje siebie i innych,

·         umie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

·         umie obcować ze sztuką,

·         umie być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie środowiska naturalnego,

·         umie okazać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.
 

      2. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy:

·         sumiennie wypełnia obowiązki szkolne - jest przygotowany do lekcji, czyni postępy       w nauce,

·         wykorzystuje twórczo czas pracy na lekcji,

·         reaguje na wszelkie dostrzeżone przejawy zła,

·         jest życzliwy i otwarty w stosunku do otoczenia,

·         jest uczciwy wobec nauczycieli oraz rówieśników,

·         jest kulturalny, szanuje godność osobistą, własną i innych osób,

·         szanuje mienie szkolne, pomoce naukowe wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem,

·         dba o porządek na terenie szkoły,

·         angażuje się w życie klasy i szkoły oraz środowiska lokalnego,

·         zna i stosuje normy społeczne,

·         wykazuje się godną postawą obywatelską i przestrzega prawa,

·         jest tolerancyjny wobec postaw i zachowań innych osób,

·         prowadzi zdrowy styl życia i odżywiania.

3.      Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

 

·         jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,

·         posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości, wśród których

najistotniejsze są prawda, uczciwość, szacunek, tolerancja, przyjaźń   i odpowiedzialność,

·         posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się rozwiązywać wszelkie problemy w sposób twórczy,

·         jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie,

·         potrafi współpracować w grupie,

·         jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje,

·         odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

·         podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości,

·         charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,

·         pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija swoje zdolności, pasje i zainteresowania,

·         jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie,

·         kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę,

·         działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm,

·         przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę,

·         sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

·         uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać,

·         rozwiązuje konflikty w sposób negocjacyjny,

·         zna i przestrzega prawa swoje i innych,

·         dba o bezpieczeństwo własne i innych,

·         jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

·         posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną,

·         jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.

 VI.             PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY
 

1.      Dydaktyka.

   Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów  zewnętrznych:

1)      organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych,

2)      włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych,

3)      udział uczniów w konkursach na różnych szczeblach,

4)      promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych,

5)      organizowanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

6)      systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów,

7)      sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych,

Podejmowane na bieżąco działania:

1)      monitorowanie realizacji podstawy programowej,

2)      analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,

3)      analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych,

4)      podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą przez nauczycieli,

5)      przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć,

6)      zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach,

7)      indywidualne podejście do nauczania i ucznia,

8)      regularne doposażanie klasopracowni zgodnie ze zmieniającymi się tendencjami  w edukacji i nowoczesnymi technologiami.

 

2.      Działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej:

1)      kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,

2)      propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,

3)      eliminowanie przejawów agresji i przemocy, a także innych patologii będących przyczyną niepowodzeń wychowawczych,

4)      udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

Podejmowane na bieżąco działania:         

1)      opracowanie i ewaluacja Programu Profilaktyczno -Wychowawczego w każdym  roku  szkolnym,

2)      diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów,

3)      organizowanie akademii i uroczystości szkolnych,

4)      organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, sportowym,

5)      organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych,

6)      udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie,

7)      poszerzanie wiedzy pedagogicznej rodziców w przypadku  problemów,

8)      stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze

i społeczne szkoły,

9)      konsekwentne przestrzeganie wypracowanych procedur postępowania w określonych sytuacjach,

10)  stałe monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole.

3.      Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły                                         w środowisku lokalnym.

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym:

1)    budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami

oraz między rodzicami i nauczycielami,

2)    dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej oraz pracownikami szkoły,

3)    tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

   Podejmowane na bieżąco działania:

1)    kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej,

2)    konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły,

3)    wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania,

4)    włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym,

5)    analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne - ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły.

6)     uwzględnianie propozycji rodziców w planowaniu oddziaływań wychowawczych,

7)    angażowanie rodziców w życie, współpraca w realizacji działań podejmowanych przez szkołę. Szkoły

VII.          MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w koncepcji to:

1)    obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

2)    kontrola realizacji podstawy programowej,

3)    stała analiza efektów kształcenia,

4)    stała analiza sytuacji wychowawczej,

5)    obserwacja imprez i uroczystości szkolnych,

6)     kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących,

7)    okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.  


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 26 sierpnia 2019 rokuKoncepcja szkoły.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus