Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Szkolny program wychowawczy...
g

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Nie zawsze możemy kształtować
lepszą przyszłość dla naszych dzieci,
ale zawsze powinniśmy kształtować
nasze dzieci dla czekającej je przyszłości.”

Franklin Roosevelt .

Podstawa prawna:

·      Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997                 nr 78, poz. 483 ze zm.);

·      Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

·      Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

·      Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

·      Ustawa z 26 stycznia1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);

·      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

·      Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                                        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach             i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz.U.                 z 2018, poz. 214);

·      Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

·      Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 ).

·      Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U.                    z 2017 r. poz. 783).

·      Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 957).

·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej                  w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

·      Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami                 i sposobem oceniania wewnątrzszkolnegoIstotą działań wychowawczych                            i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta                          na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość                      o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane                      w podstawie programowej. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych                          w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców   i nauczycieli.

Głównym celem działań profilaktycznych i wychowawczych jest szeroko pojęta ochrona ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Zaplanowane i systematyczne działania profilaktyczne oraz wychowawcze dostosowane są do wieku uczniów             i stanowią niezwykle istotny element w procesie wychowania, a realizacja założonych celów wspomaga podstawowe priorytety funkcjonowania szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                          w Radawnicy jest efektem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby wynikające                    ze specyfiki środowiska szkoły oraz środowiska lokalnego.

 

Czynniki chroniące:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna, obecność specjalistów w szkole                   oraz na zajęciach szkolnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • większość uczniów lubi pozytywny klimat  naszej szkoły i lubi do niej uczęszczać;
 • w większości uczniowie czują się bezpiecznie w naszej szkole;
 • uczniowie uważają, że są bardzo dobrze oceniani przez swoich wychowawców;
 • większość uczniów uważa, że nauczyciele traktują ich dobrze i sprawiedliwie,                 i zawsze mogą zwrócić się do nich o pomoc;
 • współpraca z PPPP w Złotowie  w ramach udzielania pomocy uczniom;
 • brak uczniów w szkole zachęcających do zażywania dopalaczy;
 • brak uczniów w szkole zażywających dopalacze i narkotyki;
 • brak akceptacji dla zachowań agresywnych i przemocy;
 • jasne i czytelne procedury oraz regulaminy szkolne;
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych                    (stale poszerzająca się różnorodność kół zainteresowań);
 • stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu i rozpoznania własnych osiągnięć;
 • 83 % uczniów ma swoje zainteresowania i hobby;
 • uczniowie chętnie opowiadają i przedstawiają swoje pasje i zainteresowania podczas comiesięcznych apeli porządkowych;
 • uczniowie uważają, że mogą prawie zawsze swobodnie wyrazić zdanie                      w swojej klasie;
 • uczniowie uważają, że ich rodzice chętnie przychodzą do szkoły i mogą                   się do nich zwrócić w razie jakichkolwiek potrzeb;
 • większość ankietowanych uważa, że rodzice zachęcają i motywują                      ich do zdobywania i osiągania sukcesów;
 • w większości uczniowie czują się akceptowani wśród rówieśników;
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie wychowania                   i profilaktyki; 

Czynniki ryzyka:

 • problemy w nauce i niepowodzenia szkolne;
 • hejt wobec uczniów, którzy dobrze się uczą;
 • lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego oraz narastające (z roku na rok) przyzwolenie rodziców na nieobecność ucznia w szkole;
 • brak znajomości regulaminu szkoły przez uczniów i celowe łamanie zasad panujących w szkole;
 • niski poziom asertywności;
 • mała odporność na stres;
 • zaniżona samoocena;
 • duża liczba rodzin dysfunkcyjnych;
 • niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi;
 • brak rygorów i kontroli rodziców lub nadopiekuńczość;
 • zagrożenie uczniów starszych nikotynizmem oraz zjawisko e-papierosów;

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców                     i wszystkich pracowników szkoły;
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności we współpracy                w realizacji zadań określonych w programie;
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności                             oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski);
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji              i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły);
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

I.              Misja szkoły:

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie                          i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. W treściach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Są to:

1.    Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2.    Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

3.    Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4.    Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

5.    Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6.    Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7.    Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8.    Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9.    Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

III. Główne wskazówki/ zadania do pracy wychowawczo-profilaktycznej

Zadania skierowane do uczniów:

·      Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz wyznaczania celów i ich realizacji.

·      Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, dobra komunikacja, relacje wśród uczniów, rozwijanie empatii, niesienia pomocy innym.

·      Eliminowanie z  życia szkolnego hejtu w Internecie, a także hejtu wobec uczniów, którzy chcą się uczyć i osiągają wysokie wyniki.

·      Wsparcie psychologiczne nastoletnich uczniów- wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, a także uczenie dbałości                       o zdrowie psychiczne, szukanie wsparcia w najbliższym środowisku( rodzina, nauczyciele, specjaliści, instytucje) w sytuacjach trudnych.

·      Pogadanki pedagoga szkolnego i psychologa  w klasach I-VIII.

·      Praca nad rozwojem kultury osobistej, kultury słowa (w tym wypowiadania się pełnym zdaniem), savoire-vivre’u (kultury podczas spożywania posiłków), zwrotami grzecznościowymi  oraz szacunkiem do drugiego człowieka – ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika szkoły.

·      Kształtowanie postaw szlachetności, zachowań społecznych i dbałości                       o zdrowie.

·      Motywowanie uczniów do nauki.

·      Udział w konkursach pozaszkolnych oraz rozwijaniem zainteresowań.

·      Spektakle profilaktyczne dla wszystkich klas zgodnie z zapotrzebowaniem                 i aktualną ofertą teatrów.

·      Rozmowy z uczniami i rodzicami na temat niebezpieczeństw związanych                 z nadużywaniem komputera, telewizji, Internetu czy telefonu komórkowego.

·      Dbałość o higienę osobistą.

·      „Poznajemy Internet”- zajęcia grupowe dla 6- Latków.

·      „Logorytmika smyka- zabawy słowno- muzyczne dla dzieci” przedszkole.

·      „Jak sobie radzić z presją rówieśników? Warsztaty dla klas 6-7.

·      „”Budowanie pewności siebie” warsztaty dla klasy 7.

 

Zadania skierowane do rodziców:

·       Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
i życiowych – pogadanki, warsztaty, porady i konsultacje nt:

Ø  Kierowanie do Powiatowej Poradni Psychologicznej w Złotowie celem wsparcia i uczestnictwa w grupach wsparcia dla rodziców dzieci                                        z problemami wychowawczymi, zaburzeniami rozwojowymi.

Ø  Propozycja prelekcji z rodzicami (z psychologiem PPPP w Złotowie): „Kształtowanie właściwych zachowań dzieci” dla rodziców dzieci przedszkolnych i młodszych klas SP.

·       Współpraca ze szkołą, korzystanie z pomocy specjalistycznej instytucji                          i organizacji wspierających i działających na rzecz dzieci i rodziny.

·       Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkołę w celu wzmacniania więzi z dzieckiem.

 

Zadania skierowane do nauczycieli:

·      Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych                    w Statucie Szkoły, zwłaszcza w zakresie oceniania uczniów. 

·      Zapoznanie z zasadami zachowania  obowiązującymi w szkole: egzekwowanie regulaminu szkoły, niwelowanie nieuzasadnionych nieobecności, nadrabianie zaległości przez nieobecnych uczniów.

·      Priorytetem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Na wynik pracują wszyscy nauczyciele już od przedszkola. Należy efektywnie wykorzystywać czas pobytu dziecka w przedszkolu/szkole. Szczególną troską należy objąć uczniów, którzy wykazują jakiekolwiek trudności. Czytanie, pisanie i logiczne myślenie są podstawą pracy na każdym przedmiocie. Należy dołożyć wszelkich starań, by te umiejętności były rozwijane na jak najwyższym poziomie.

·      Wszystkie zaplanowane działania muszą odbywać się zgodnie z prawem, terminem i wdrożonymi procedurami. Zwłaszcza systematyczne ocenianie uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. Opinie i orzeczenia dostarczane przez rodziców muszą być niezwłocznie zarejestrowane w sekretariacie szkoły.

·      Należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia motywacji uczniów               do nauki i skupienia się na pracy w szkole, a nie poza nią. Konieczna jest zmiana metod nauczania, tak, by uczniowie aktywnie uczestniczyli w procesie przyswajania wiedzy i rozwiązywania problemów.

·      Ważne jest rozwijanie kreatywności, samodzielności i innowacyjności                      u uczniów; podczas lekcji oraz w pracy pozalekcyjnej (konkursy pozaszkolne, projekty, innowacje, wycieczki edukacyjne, akcje charytatywne).

·      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być prowadzona w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości i potrzeb ucznia, uwzględniający jego sytuację rodzinną oraz zaangażowanie rodziców. Ocena efektywności podejmowanych działań może być dokonywana częściej niż dwa razy do roku,                          w  zależności od sytuacji i musi być bardziej szczegółowa. W ocenie efektywności musi się znaleźć informacja o tym, co uczeń osiągnął, jakie cele udało się zrealizować oraz wnioski do dalszej pracy. Należy reagować natychmiast na zmieniającą się sytuację ucznia. 

·      Należy utrzymać wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych oraz bardzo dobrze prowadzonej pracy wychowawczej. Ważne, aby zwiększyć zainteresowanie rodziców pracą szkoły oraz ich udział w życiu szkoły.

·      Należy zintensyfikować działalność biblioteki szkolnej. Poza organizowanymi uroczystościami i konkursami powinno to być miejsce,                w którym uczniowie mogą się wyciszyć, odrobić lekcje, poszukać informacji bądź skorzystać z Internetu.

·      Zajęcia popołudniowe na świetlicy powinny być prowadzone w sposób zorganizowany i przemyślany. Świetlica nie może być przechowalnią,                     w której uczniowie się nudzą. Ten czas należy wykorzystać bardziej efektywnie. Powinniz niej również korzystać uczniowie, którzy muszą odpisać lekcje, nadrobić zaległości, przygotować projekt itp.

·      Ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, szukanie nowych form współpracy, promowanie działań szkoły, wspieranie wychowawczej roli rodziny.

·      Należy nadal wykorzystywać w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość; pracować z wykorzystaniem technologii  informacyjno – komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizowanych projektów, głównie Laboratoriów Przyszłości (studio nagrań, pracownia druku 3D, gabinet gospodarstwa domowego, monitory i tablice multimedialne itp.).

·      Konieczna jest promocja zdrowia oraz wspieranie uczniów                           w podejmowaniu aktywności fizycznej na wszystkich etapach kształcenia                    i wychowania.

·      Propozycja rady szkoleniowej: Głęboka dysleksja rozwojowa- przyczyny, objawy, formy pomocy dla ucznia.

 

IV. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy:

·         jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,

·         posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości, wśród których

najistotniejsze są prawda, uczciwość, szacunek, tolerancja, przyjaźń                                        i odpowiedzialność,

·         posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu                 oraz stara się rozwiązywać wszelkie problemy w sposób twórczy,

·         jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie,

·         potrafi współpracować w grupie,

·         jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje,

·         odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

·         podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości,

·         charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,

·         pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia                    się, rozwija swoje zdolności, pasje i zainteresowania,

·         jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie,

·         kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę,

·         działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm,

·         przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę,

·         sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

·         uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać,

·         rozwiązuje konflikty w sposób negocjacyjny,

·         zna i przestrzega prawa swoje i innych,

·         dba o bezpieczeństwo własne i innych,

·         jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

·         posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną,

·         jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.

 

V. Cele ogólne:

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań                       z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy oraz umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia, a także podejmowanie zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji              i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów                  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników);
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. sytuacja kryzysowa uczniów z Ukrainy);
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie                                         i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą                                   oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków                                 i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców                             lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami                   i wychowawcą;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami                        oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców                 oraz rodziców lub opiekunów;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej oraz światowej;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców                na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci                      i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci;
 • poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat konsekwencji nadużywania multimediów (uzależnienie cyfrowe);
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnienia od multimediów.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uzależnienie od technologii cyfrowych, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły (np. przekierowywanie ich uwagi na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz angażowanie uczniów do aktywności                  w różnych dziedzinach).

VI. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH                                                                 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 • Dzień Przedszkolaka;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada;
 • andrzejki szkolne;
 • mikołajki klasowe;
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;
 • Uroczystość środowiskowa Magiczny wieczór przy choince; 
 • Bal karnawałowy;
 • szkolne walentynki;
 • Zajączek;
 • Dzień Kobiet;
 • pierwszy dzień wiosny;
 • Dzień Ziemi;
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • Dzień Dziecka;
 • zakończenie roku szkolnego.

VII. Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych.

1. Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów    klas I-VIII i oddziału przedszkolnego:

Obszar/ sfera

Formy, metody i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

fizyczno- psychiczna

 

 

·      zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową                ( w tym TIK);

wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Powitanie Jesieni. Światowy Dzień Jabłka

A.Murawska

wrzesień 2023

·      Program „Owoce i warzywa w szkole”,  „Mleko w szkole

dyrektor szkoły

cały rok

·      Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych- współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia.

przedstawiciele PPPP w Złotowie/

pedagog specjalny/ wszyscy nauczyciele

 

cały rok

·      Informowanie rodziców/ opiekunów prawnych (na bieżąco)                o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach.

dyrektor/ wychowawcy/ pedagog/ psycholog

cały rok

·      Filmy edukacyjne, profilaktyczne. Przedstawienia teatralne profilaktyczne.

wychowawcy/ pedagog/ psycholog

cały rok

·      Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły, w klasach

wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

K. Stachnik

cały rok

·      Program „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” w kl. II

E. Kasprzyk

cały rok

·      Gazetki i pogadanki promujące zdrowy styl życia

wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Program „Bieg po zdrowie” kl. 4a

M. Worona

cały rok

·      Program „Trzymaj formę!” kl. 5a/b

A.Gondek- Sawa/  S. Mróz

cały rok

·      Program „Mamo, tato,wolę wodę” OP5

A.   Urbańska

cały rok

·      Szkolny Konkurs Ortograficzny 

J. Rusinowska

październik 2023

·      Szkolny konkurs dla klas 4-8 “Quiz Różańcowy” 

A.Słubik

październik 2023

·      Etap szkolny  Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

M. Gliniecka, D. Piszczek

listopad 2023

·      Bal zawodów

K.Jakiel/

J. Zamczyk

listopad 2023

·      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

A.Łatko/

M. Worona

listopad 2023

·      „Mój wymarzony lizak”

J. Mikicka

listopad 2023

·      Konkurs plastyczny dla klas 1-3 “Maska karnawałowa”

·      „Najpiękniejsza maska karnawałowa” OP 

E. Kasprzyk/

K. Stachnik

styczeń 2024/

luty 2024

·      Szkolny turniej halowej piłki nożnej chłopców IV-VIII 

J. Szczygieł

styczeń 2024

·      Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

M. Gliniecka/

D. Piszczek

luty 2024

·      Europejski Dzień Logopedy

 

K. Jakiel/                       A. Sadowska/                      A. Winiarska

marzec 2024

·      Konkurs na „najpiękniejszą palmę wielkanocną” OP

A.   Wiórkowska

marzec 2024

·      Szkolny turniej w dwa ognie dziewcząt IV-VIII 

J. Szczygieł

marzec 2024

·      Konkurs matematyczny klas trzecich 

G. Wiśniewska

marzec 2024

·      Dzień Zdrowia - promocja zdrowia w sztuce teatralnej

A.   Murawska

kwiecień 2024

·      Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej

S. Mróz

kwiecień 2024

·      Konkurs „Eko-strój z recyklingu” OP

A.   Urbańska

kwiecień 2024

·      Etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

M. Gliniecka/

 D. Piszczek

maj 2024

·      Udział uczniów w innowacjach:

Ø  „Kuchenne inspiracje”( koło kulinarne)

 

K.Jakiel

 

 

cały rok

Ø  „Nietypowe święta – cała szkoła uśmiechnięta”

K.Jakiel/ J.Zamczyk

Ø  „Śpiewanie Na Ekranie”

A, J. Słubik

Ø  „Łacina znana i nieznana”

M. Gliniecka

Ø  „Odkrywamy skarby Wielkopolski”

D. Piszczek

·      Udział uczniów w zajęciach dodatkowych (kołach) rozwijających zainteresowania:

Ø  Koło Młodych Informatyków kl. II a

 

 

E. Kasprzyk

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Ø  Zajęcia artystyczne kl. III a 

A. Murawska

Ø  Zajęcia sportowo – rekreacyjne III b

G. Wiśniewska

Ø  Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne – kl. I a

M. Kotwica      

Ø  Świetlica socjoterapeutyczna dla klas I-III

      A. Sadowska

Ø  Projektowanie multimedialne kl. V b

J. Słubik

Ø  Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne kl. VII, VIII

M. Worona

Ø  Koło sportowe, Czwartki LA

J. Szczygieł

Ø  Koło wiedzy o regionie

D. Piszczek

M. Gliniecka

Ø  Koło języka angielskiego kl. VIII:

J. Zamczyk

Ø  Schola

A, J. Słubik

Ø  Hajdasz


·      Udział w akcjach charytatywnych, wolontariat w szkole:

Ø  Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt;

Ø  Porządki przy pomniku w Grudnej;

Ø  WOŚP;

Ø  Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;

Ø  Inne działania uczniów;

nauczyciele/ pedagog/ SU

 

cały rok

·      Konwencja Praw Dziecka (pogadanki, gazetka)

wychowawcy/ pedagog

cały rok/ listopad 2023

·      Pogadanki w klasach:

Ø  „Bezpieczne korzystanie z Internetu”, „Lepsza jakość relacji               z rówieśnikami, dorosłymi”, Budowanie świadomości ciała           oraz obrazu siebie”, „Samoakceptacja- jak żyć w zgodzie z sobą samym”, „Kompleksy jak powstają i jak sobie z nimi radzić?”, „Poczucie własnej wartości- czym jest i jak je budować?”, „Obniżenie lęku, frustracji, agresji, nieśmiałości”, motywacja do nauki, hejtowanie i tolerancja; pogadanki wg potrzeb;

 

 

 

wychowawcy/ pedagog/ psycholog

 

 

 

 

cały rok

·      Pogadanki profilaktyczne z policjantami, pracownikami PPPP


           cały rok


·      Pogadanki na temat palenia papierosów i jego skutków, zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz picia alkoholu.

Pedagog/ wychowawcy

           cały rok

 

społeczno- aksjologiczna

·      Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole (w tym z dokumentami szkoły -statut, regulaminy, procedury związane z egzaminem ósmoklasisty).

wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Apele porządkowe- prezentacja swoich pasji uczniowskich (konkurs całoroczny na najciekawszą pasję)

wszyscy nauczyciele/ SU

cały rok

·      Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

dyrektor/ nauczyciele

cały rok

·      Praca z uczniem kreatywnym. Aktywizowanie ucznia do samodzielności i innowacyjności podczas pracy lekcji oraz pracy pozalekcyjnej.

wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach.

nauczyciele/ rodzice

cały rok

·      Międzynarodowy Dzień Kropki

nauczyciele OP

          wrzesień 2023

·      Dzień Przedszkolaka

nauczyciele OP

         wrzesień 2023

·      Obchody Światowego Dnia Oszczędzania 

A.Murawska

październik 2023

·      Dzień Edukacji Narodowej

A. Gondek- Sawa/

K. Jakiel/                         J. Zamczyk

październik 2023

·      Pasowanie na ucznia klasy  1

M. Kotwica

październik 2023

·      Dzień Pluszowego Misia

R. Jabłońska

listopad 2023

·      Uroczystość środowiskowa „Magiczny wieczór przy choince” – przedstawienie teatralne

A, J. Słubik/              E. Kasprzyk/

 J. Szczygieł/

 K. Wielgus/

 M. Gliniecka

 

 

grudzień 2023

·      Konkurs plastyczno-techniczny dla klas 1-3 “Stroik bożonarodzeniowy” 

B. Buczek/

 A. Słubik

grudzień 2023

·      Mikołajki

nauczyciele OP

grudzień 2023

 

·      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

 

 

A.Gondek- Sawa/ K.Jakiel,/ D.Piszczek/                   A. Sadowska

 

styczeń 2024

·      Dzień Babci i Dziadka

 

nauczyciele OP

styczeń 2024

·      Bal karnawałowy dla klas I-III i OP

nauczyciele OP              i klas I-III

styczeń 2024

·      Powitanie wiosny

wychowawcy/ SU/ OP

marzec 2024

·      Szkolny konkurs  oszczędzania SKO- kl. I-VIII

A.Murawska

           cały rok

·      Szkolny konkurs plastyczny „Grosz do grosza...”

A.Murawska

marzec 2024

·      Konkurs językowy „Running Dictation”

J. Zamczyk

marzec 2024

·      Pasowanie uczniów kl. I na czytelnika

 

A.Gondek – Sawa/

R. Jabłońska

marzec 2024

·      Dzień Ziemi - sprzątanie lasu, konkurs przyrodniczy

S. Mróz

kwiecień 2024

·      Akcja sadzenia lasu z Nadleśnictwem Lipka

A.Gondek- Sawa/ K. Jakiel/ S. Mróz

 

kwiecień 2024

·      Dzień Języków obcych

J. Zamczyk,                     R. Jabłońska

         kwiecień 2024

·      Master Chef Junior – konkurs kulinarny  

K. Jakiel

maj 2024

·      Dzień Matki

E. Kasprzyk/                 M. Kotwica

maj 2024

·      Święta Majowe

 

D. Piszczek

maj 2024

·      Szkolny konkurs “Pierwsze piątki miesiąca” 

A.Słubik

czerwiec 2024

·      Dzień dziecka na sportowo

Wychowawcy klas

         czerwiec 2024

·      “Aktywni z ClassDojo”- konkurs całoroczny dla klas 2-6  

R. Jabłońska

cały rok

·      Festyn Rodzinny

 

nauczyciele OP/ Rada Rodziców

maj/ czerwiec 2024

·      Zakończenie roku sześciolatków

 

K. Stachnik

czerwiec 2024

·      Uroczystość podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2023/24- przyznania „Prymusa szkoły” i „Sportowca roku”

J. Słubik/

J. Rusinowska/

wychowawcy klas

czerwiec 2024

 

·      Uroczyste zakończenie roku szkolnego

dyrektor /wychowawcy klas

czerwiec 2024

* Program wychowawczo-profilaktyczny może ulec modyfikacji w przeciągu roku


VIII.  Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

·            bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych;

·            prowadzi zdrowy tryb życia (z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego);

·            wie, jak zdrowo się odżywiać;

·            realizuje obowiązek szkolny;

·            prawidłowo funkcjonuje w zespole/grupie (ograniczanie agresji);

·            przestrzega wizerunku ucznia;

·            jest asertywny i wolny od uzależnień;

·            zachowuje się kulturalnie;

·            potrafi zwracać się o pomoc lub sam jej udziela (rozwijanie postaw empatycznych, eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych);

·            rozumie wartość edukacji, wie, że dzięki nauce może odnieść sukces.

IX.     Ewaluacja:

1.    Obserwacja.

2.    Analiza dokumentacji.

3.    Ankiety.

4.    Sprawozdania pedagoga i wychowawców klas.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu                       14 września 2023 r.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy  został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2023 r.

  


 

 


 

 

 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus