Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Zasady oceniania  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>samorząd uczniowki
Samorządu Uczniowskiego:Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024:

4a: Nadia Hołubek, Fryderyk Pietkiewicz
5a: Zlata Ihunova, Julia Misztal
5b: Maja Gutkowska, Hanna Mikicka
6a: Julia Kmiecicka, Patrycja Zbierska
7a: Karol Czyż, Oliwia Ziółkowska- przewodnicząca SU
8a: Marek Biały, Oliwier Kmiecicki- zastępca przewodniczącego SU


Życzymy owocnej pracy, kreatywnych pomysłów i uśmiechu podczas pracy na rzecz naszej szkoły!


  Opiekun - Jakiel Klaudyna
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

§1
Postanowienia wstępne
1.    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.
2.    Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm. ) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3.    Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą reprezentanci ogółu uczniów.
4.    Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów, któremu dyrektor powierzył tę funkcję.
§2
Cele samorządu
1.    Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2.    Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3.    Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
4.    Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
5.    Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
6.    Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.
7.    Realizacja powyższych celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbaniem  o dobre imię szkoły, jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§3
Zadania samorządu
1.    Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
2.    Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
3.    Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4.    Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych uczniów, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5.    Wolontariat- inspirowanie do udziału w pracy społecznie – użytecznej w środowisku i w szkole.
6.    Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
7.    Na wniosek dyrektora szkoły Rada Samorządu Uczniowskiego wyraża opinię o pracy nauczyciela

§4
Prawa samorządu
1.    Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły,  a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:                                                                                  
 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania   i zaspokajania własnych zainteresowań;  
 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;                                                                                                                                                        5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i Szkolnej Rady Wolontariatu;
§5
Struktura samorządu
1.    Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie danej klasy.
2.    Przedstawicielami samorządu szkolnego i samorządu klasowego jest Rada Samorządu.
3.    Rada klasowa składa się z trzech osób, Rada Samorządu Szkolnego składa się z przedstawicieli klas 4-8. 
4.    Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 
5.    Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego - nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły  na wniosek uczniów.
§6
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego
1.    Wybory do Rady Samorządu Szkolnego są równe, tajne, powszechne i odbywają się we wrześniu każdego roku.
2.    Termin wyborów ogłasza aktualna Rada Samorządu Szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą.
3.    W ciągu dwóch pierwszych tygodni po ogłoszeniu terminu wyborów klasy zgłaszają po 3 kandydatów do przyszłej Rady Samorządu Szkolnego. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły.
4.    W wyborach tajnych wszyscy uczniowie oddają swoje głosy. Komisja przelicza głosy wyłaniając po dwóch kandydatów z każdej klasy z największą liczbą głosów.
5.    Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów, należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie, które wyłoni spośród nich zwycięzcę.
6.    Rada samorządu składa się z:
przewodniczącego,
 zastępcy przewodniczącego,
 skarbnika,
członków.
7.    Rada Samorządu Szkolnego ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich organizowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
8.    Kadencja Rady Samorządu Szkolnego trwa 1 rok.
9.    Uczeń przestaje być członkiem Rady Samorządu Szkolnego:
a) po upływie kadencji,
b) jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, naganną ocenę zachowania
c) na wniosek grupy uczniów udzielającej mu votum nieufności na ogólnym zebraniu samorządu szkolnego.

§8
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Klasowego
1. Wybory do samorządu są tajne i odbywają się we wrześniu każdego roku na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
2. Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca klasy.
3. Osoby proponowane na członków Rady Samorządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Nazwiska kandydatów do Rady Samorządu Klasowego, w liczbie nie mniej niż 3, wypisuje się na tablicy.
5. Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce 3 wybranych nazwisk.
6. Członkami Rady Samorządu Klasowego zostają osoby z największą ilością głosów, obejmując funkcje przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego i skarbnika (w zależności od ilości uzyskanych głosów).
7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów, należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie, które wyłoni spośród nich zwycięzcę.

§ 7
Postanowienia końcowe.
1.    Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga opiekun samorządu w porozumieniu z   dyrektorem szkoły.
2.    Zmiany regulaminu uchwala ogólne zebranie członków samorządu uczniowskiego.
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


Samorząd uczniowski.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2022Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus