Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum

     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>WZO...WEWNĄTRZSZKOLNE
ZASADY OCENIANIA

w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Radawnicy

Zasady oceniania
1.    Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) są zbiorem zasad określających warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2.    Ilekroć w WZO jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
3.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą wszystkich uczniów.
4.    Ocenianiu podlegają:
1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)    zachowanie ucznia.

5.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności,
w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
6.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
7.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
8.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)    dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji
            postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
 - wychowawczej.
6)    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5)    ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 66;
6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 63

Wymagania edukacyjne oraz informacja dla uczniów i rodziców
1.    Nauczyciele wszystkich przedmiotów opracowują kryteria wymagań edukacyjnych
dla poszczególnych przedmiotów.
2.    Wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej do 5 września.
3.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do 10 września, informują uczniów o:
1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, do 15 września, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4)    WZO i PZO.

5. Rodzic, bądź prawny opiekun, swoim podpisem potwierdza, że został zapoznany z wyżej wymienionymi  dokumentami.

1)    Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazywane są uczniom w formie ustnego wyjaśnienia oraz są publikowane na stronie internetowej szkoły.
2)     Fakt przekazania uczniom informacji, o których mowa w ust. 4 i 5 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. Uczeń potwierdza ten fakt podpisem na arkuszu przygotowanym przez wychowawcę.
3)      Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4)    Sprawdzone i ocenione pisemne, prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5)     Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustnie (jeżeli pytanie było w formie ustnej) lub pisemnie (jeżeli pytanie było w formie pisemnej) ustaloną ocenę w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu wniosku.
§ 64
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
1.    Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.    Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 63 ust. 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
 i oddziałach oraz w ośrodkach;
2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii i form pomocy zaproponowanych przez zespół ds. pomocy psychologiczno
-pedagogicznej;
4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 i placówkach;
5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
 – na podstawie tej opinii;
6)    dla którego zorganizowano indywidualną ścieżkę rozwoju


§ 65
Klasyfikacja

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WZO - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, na koniec I semestru
(do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe lub do ostatniego piątku stycznia, jeżeli ferie zimowe przypadają w lutym).
3.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest ustalana według skali, o której mowa w §5 ust. 1.
4.    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 66 ust. 1 i § 66 ust. 4.
5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, który wypełnia kartę samooceny zachowania.
6.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
7.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 66
Skala ocen
1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) oraz oceny bieżące, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1)    stopień celujący – 6;
2)    stopień bardzo dobry – 5;
3)    stopień dobry – 4;
4)    stopień dostateczny – 3;
5)    stopień dopuszczający – 2;
6)    stopień niedostateczny – 1

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie "+" i "-"
3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi.
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
1)    wzorowe;
2)    bardzo dobre;
3)    dobre;
4)    poprawne;
5)    nieodpowiednie;
6)    naganne.

5. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

§ 67
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klasach I – III
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów:
1)    w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele stosują  ocenę opisową;  ocena dotyczy następujących edukacji: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego, edukacji językowej
i informatycznej;
2)    ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; nauczyciel sprawdza pracę dziecka, chwali
je za włożony wysiłek i zachęca do dalszej aktywności. Każdą pracę dziecka nagradza pochwałą, gestem, uśmiechem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić, udoskonalić;
3)    nauczyciel stosuje wszystkie dostępne formy oceniania wspomagającego: sprawdziany pisemne, dyktanda, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe
do samodzielnego wykonania, konkursy, karty pracy, testy, a także rozmowy. Obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac i motywuje
do dalszych wysiłków. Zbiera również karty pracy ucznia, testy, sprawdziany, jego prace dowolne, plastyczne, literackie;
4)    na tej podstawie nauczyciel cztery razy w roku dokonuje oceny ucznia i udostępnia ją rodzicom:
a)    koniec semestru (ocena opisowa), miesiąc listopad i kwiecień (ocena zachowania
oraz ocena informująca o dotychczasowych osiągnięciach ucznia w nauce)- rodzic potwierdza podpisem, że zapoznał się z oceną. Podpisane oceny wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy;
b)    ocena roczna (ocena opisowa).
2. Ocenianie zachowania uczniów:

1) roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy;

2) ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :
a)    opinię innych nauczycieli uczących ucznia;
b)    opinię  pracowników niepedagogicznych szkoły;
c)    opinię kolegów i koleżanek;
d)    analizę ocen z zachowania w poszczególnych miesięcy nauki.

3) Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią;

4) ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a)    oceny z zajęć edukacyjnych;
b)    promocję do klasy programowo wyższej.

5) Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole poza nią;
g)    okazywanie szacunku innym osobom.

6) Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

A - uczeń reprezentuje postawę wzorową;
B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą;
C uczeń reprezentuje postawę poprawną;
D uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą.

7)    Kryteria oceny bieżącej zachowania.
A Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
B Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach
 i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
C Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć. Zwykle zwraca się kulturalnie
i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie, po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,
np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji,
np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.
8) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływa na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
9) Dokumentowanie osiągnięć uczniów.
    1) Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:
a)    w dzienniku elektronicznym;
b)    w zeszycie korespondencji ucznia;
c)    na wytworach pracy ucznia;
d)    w zeszycie ucznia, jego podręcznikach i ćwiczeniach;
e)    sprawdziany umiejętności i wiadomości ucznia;
f)    sprawdzian zewnętrzny klas III.
2) Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III, oprócz oceny opisowej, stosuje się:
a)    pochwały słowne i pisemne;
b)    znaczki (np. słoneczka, „uśmiechy”, inne);
c)    ocenę cyfrową: 6,5,4,3,2,1.
  
  3) Przyjmuje się następujące kryteria ocen  lub komentarz słowny:
a)    6 - wspaniale pracujesz, doskonale pracujesz, wybitnie pracujesz;
b)    5 - bardzo ładnie pracujesz, świetnie pracujesz, bardzo dobrze pracujesz;
c)    4 - dobrze pracujesz, zadowalająco pracujesz;
d)    3 - postaraj się, pracuj więcej, popracuj jeszcze;
e)    2 - musisz więcej pracować, słabo, za mało pracujesz, masz trudności…….;
f)    1 – nie pracujesz, nie starasz się, masz  bardzo duże trudności…….( jakiego rodzaju są to trudności).
Dopuszcza się stawianie plusów lub minusów przy ocenie.


Wymagania procentowe z prac kontrolnych na dany poziom:
%    Ocena
96-100     6
85-95     5
70- 84     4
50- 69     3
30-49     2
0-29     1

Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

4. Wychowawca klasy gromadzi całą dokumentację ucznia przez cały etap edukacyjny.

5.Klasyfikowanie i promowanie.

1)    Klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;
2)    klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej;
3)    uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym ocenione są pozytywnie;
4)    w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy;
5)    rodzice (opiekunowie) zostają poinformowani pisemnie o planowanej niepromocji dziecka do klasy programowo wyższej na miesiąc przed końcem roku szkolnego. Rodzice zobowiązani są do podpisania informacji o planowanej niepromocji i dostarczenia jej do wychowawcy klasy w ciągu trzech dni od daty otrzymania. W przypadku nieotrzymania przez wychowawcę wyżej wymienionej informacji (podpisanej przez rodziców) we wskazanym terminie, wychowawca zobowiązany jest skutecznie dostarczyć informacje do rodziców w ciągu 7 dni;
6)    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 68

Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII
1. W procesie oceniania należy stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności:
1)    formy ustne;
2)    formy pisemne:
a)    praca klasowa,
b)    sprawdziany,
c)    pisemne prace domowe,
d)    kartkówki,
e)    dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu,
f)    testy (różnego typu),
g)    prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.).
h)    formy doświadczalne, praktyczne, sprawnościowe. Dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy, i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne. Nauczyciel ma obowiązek dokonać wyboru trafnych form sprawdzania
i oceniania, w zależności od struktury i specyfiki przedmiotu; w dzienniku lekcyjnym nauczyciel ma obowiązek nanieść oznaczenia stosowanych form sprawdzania i oceniania uczniów zgodnie z przedmiotowymi zasadami  oceniania;

3) Do klasyfikacji konieczne jest minimum 6 ocen z różnych form sprawdzania (min. z jednej pracy klasowej, sprawdzianu, odpowiedzi ustnej, pracy domowej oraz innych form aktywności). Przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu ilość ocen, niezbędna
do dokonania klasyfikacji, zmniejsza się do czterech.
2. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
d) proponuje rozwiązania nietypowe.


2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pewien zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej;
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
b) poprawnie stosuje wiadomości;
c) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

3. Przy wystawianiu ocen cząstkowych ze sprawdzianów i prac klasowych obowiązują następujące kryteria procentowe:

0 – 29 % - niedostateczny;
30 – 49% - dopuszczający;
50 – 69% - dostateczny;
70 – 84% - dobry;
85 – 95% - bardzo dobry;
96 – 100% - celujący.

4. W danym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, w tygodniu
nie więcej niż trzy (nie dotyczy bieżących kartkówek).

5. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności powinny zawierać zadania na wszystkie oceny szkolne. Nie dotyczy to kartkówek i krótkich sprawdzianów z kilku lekcji.

6. Prace klasowe powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Prace kontrolne oddaje się zgodnie z terminami:
a) kartkówki na następnej lekcji;
b) sprawdziany w ciągu 7 dni;
c) prace klasowe w ciągu 14 dni.

8. Ocena z pracy pisemnej musi być potwierdzona podpisem rodzica.

9. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej w ciągu 7 dni.
    Formę poprawy ustala nauczyciel. Poprawa oceny następuje na prośbę ucznia.

10. Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą, to jest ona wpisywana do dziennika.

11. Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę wyższą to przy wystawianiu oceny semestralnej
      i rocznej bierzemy pod uwagę głównie ocenę, którą uczeń uzyskał z poprawy.

12. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma obowiązek
     do napisania zaległej pracy klasowej / sprawdzianu w ciągu 2 tygodni. W przypadku
      krótszej nieobecności jest zobowiązany do jej napisania na następnej  lekcji lub w ciągu
     1 tygodnia. Uczeń ustala z nauczycielem termin napisania zaległej pracy.

13. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
     przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
     w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
     jak powinien dalej się uczyć.
14. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są na :
          a) zebraniach z rodzicami;
b) lekcjach otwartych;
c) rozmowach indywidualnych i korespondencyjnie;
d) sprawdzone i ocenione prace pisemne – klasówki, sprawdziany, kartkówki, niezwłocznie  przekazane są uczniom. Uczniowie przekazują prace pisemne rodzicom i w ciągu 2 dni zwracają podpisane przez rodzica prace pisemne nauczycielowi danego przedmiotu.
 Rodzice podpisują również oceny otrzymane z ustnych form wypowiedzi wpisane   do zeszytu.
   Rodzice mają prawo do otrzymania informacji z jakiej formy sprawdzania osiągnięć uczeń
   otrzymał poszczególne oceny.
15. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych rodzice i uczniowie powiadamiani są przez wychowawcę na miesiąc przed posiedzeniem  rady pedagogicznej, za pomocą wykazu ocen na kartkach
do podpisu. W przypadku braku zwrotu w ciągu 3 dni wykazu ocen z podpisem rodzica przez ucznia, dla którego przewidywane są oceny niedostateczne, wychowawca
ma obowiązek przesłania rodzicom wykazu ocen listem poleconym.
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
 i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
19. Ocena roczna (semestralna) ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż ocena przewidywana dla niego na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
20. Ocena śródroczna oraz roczna ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być wyższa od oceny przewidywanej, gdy uczeń spełni jeden z warunków:
a)    uczeń sam zgłosi chęć poprawy oceny nauczycielowi przedmiotu. Wówczas nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin, zakres materiału oraz sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Uczeń może napisać  sprawdzian semestralny lub roczny zgodnie
 z wymaganiami edukacyjnymi, w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń może przystąpić  do testu sprawnościowego zgodnego  z wymaganiami edukacyjnymi, w przypadku zajęć artystycznych uczeń, oprócz wiedzy merytorycznej, wykazuje się umiejętnością wykonania racy praktycznej;
b)    nauczyciel zauważy wyraźną poprawę wyników ucznia z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzonych po wystawieniu oceny przewidywanej;
c)    w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 71.

21. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na postawienie uczniowi oceny wyższej niż przewidywana, jeżeli uczeń w ciągu semestru lub roku szkolnego rażąco naruszał obowiązki szkolne i popełnił co najmniej jedno z poniższych zaniedbań:
a)    opuszczał  dane  zajęcia  edukacyjne  bez usprawiedliwienia;
b)    zaniedbywał systematyczne prowadzenie  zeszytu  przedmiotowego;
c)    uczeń nie  przystępował w terminie do  sprawdzianów i prac klasowych
oraz lekceważył poprawę tych prac;
d)    uczeń wielokrotnie nie  odrabiał prac domowych;
e)    w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń nie przystąpił do wszystkich testów sprawnościowych i nie nosił  regularnie stroju  sportowego;
f)    w przypadku zajęć artystycznych uczeń wielokrotnie świadomie unikał wykonywania  wszystkich prac manualnych.

22. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §72 ust. 10 oraz §73 ust.13.

23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

25. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 21, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 72 ust.10.

26. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,  szkoła umożliwia  uczniowi uzupełnienie braków. Uzupełnienie braków odbywa się
po uzgodnieniu  z rodzicem/opiekunem oraz uczniem.
§ 69
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin należy złożyć przed roczną radą klasyfikacyjną.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11. Nie wyznacza się egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego. Uczeń nieklasyfikowany na półrocze jest zobowiązany do zaliczenia materiału z pierwszego półrocza przed nauczycielem prowadzącym w terminie do końca marca danego roku szkolnego.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4pkt. 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
 - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.

17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
lub dodatkowych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub „ nieklasyfikowana”.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §70.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 70 i § 72 ust. 1.

21. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70.

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 70
Warunki i tryb poprawy rocznych ocen klasyfikacyjnych. Sprawdzian wiadomości
 i umiejętności.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni
od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
 i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust 1. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły
- jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły
- jako przewodniczący komisji;
b)    wychowawca oddziału;
c)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g)    przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §76 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b)    termin posiedzenia komisji;
c)    imię i nazwisko ucznia;
d)    wynik głosowania;
e)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z   zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 71
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych
1. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po spełnieniu warunków określonych w § 68 ust.20 i 21.

2. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać,  po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności, który przeprowadza komisja w składzie:
1)    nauczyciel przedmiotu – jako egzaminujący;
2)    wychowawca klasy – jako członek komisji;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
4)    egzamin sprawdzający przeprowadza się w terminie 7 dni od poinformowania rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować, że uzyskanie wyższej oceny przez ucznia było niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione ze względu
na długotrwałą nieobecność w szkole potwierdzoną zwolnieniami lekarskimi lub inne przyczyny, które nauczyciel danych zajęć uzna za zasadne.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, z którego sporządzany jest protokół jak
 w przypadku egzaminu poprawkowego, jest przeprowadzany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
§ 72
Egzamin poprawkowy

1.    Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
 w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.    Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący i zatwierdza dyrektor szkoły.

6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin egzaminu poprawkowego;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania  egzaminacyjne;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
7)    do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11.    Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzymał ocenę, która w jego odczuciu nie odzwierciedla poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności, ma możliwość jej poprawy w wyniku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na warunkach zawartych
w ust. 4, 5 i 7.

12.    Egzamin poprawkowy zawiera pytania na wszystkie oceny szkolne. Uczniowi
nie można obniżyć pierwotnie wystawionej oceny.


§ 73
Ustalanie oceny zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)    godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)    okazywanie szacunku innym osobom.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy ustalaniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę następujące postawy ucznia:
1)    stosunek do obowiązków szkolnych;
a)    punktualność;
b)    odrabianie zadań domowych i ustne przygotowanie się do lekcji;
c)    frekwencja (czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne);
d)     poprawa średniej ocen;
2)     zaangażowanie ucznia w życie klasy i szkoły;
a)    udział w konkursach szkolnych;
b)     udział w konkursach pozaszkolnych;
c)     udział w zawodach sportowych;
d)     aktywny udział w kołach zainteresowań i w pracy organizacji szkolnych;
e)     uczestniczenie w uroczystościach klasowych i zaangażowanie w ich organizację;
f)    zaangażowanie w organizację i udział w uroczystościach szkolnych;
g)    sprawowanie dyżurów klasowych;
h)     sprawowanie dyżurów porządkowych;
3)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
a)    zachowanie ucznia na przerwach – dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne
i innych osób;
b)    zachowanie ucznia na lekcjach;
c)    kultura osobista, dbałość o piękno mowy ojczystej;
d)    przestrzeganie przepisów i zarządzeń obowiązujących w szkole;
e)    stosunek do kolegów i koleżanek oraz wszystkich pracowników szkoły
– okazywanie szacunku;
f)    poszanowanie mienia szkoły i wszystkich osób w niej przebywających;
         4) funkcjonowanie ucznia w środowisku  pozaszkolnym:
a)    zachowanie ucznia w drodze do i ze szkoły;
b)    udział w pracy pozaszkolnych kół zainteresowań i uroczystościach pozaszkolnych.
Zasady ustalania oceny.
1. Wychowawca klasy, na godzinach do dyspozycji wychowawcy, dokonuje analizy zachowania ucznia dwukrotnie w semestrze. Pierwszy raz na pierwszej godzinie
do dyspozycji wychowawcy w listopadzie, biorąc pod uwagę  funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej we wrześniu i październiku. Drugi raz na trzy tygodnie przed zakończeniem I semestru.
W II semestrze wychowawca dokonuje pierwszej oceny funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy w miesiącu kwietniu, drugi raz na cztery tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Ocena zachowania ucznia, wystawiona przez wychowawcę, uwzględnia:
1)    samoocenę ucznia  0- 25 p.( KARTA SAMOOCENY);
2)    punkty przyznane przez nauczycieli uczących w danej klasie (każdorazowo, w wyżej wymienionych terminach,  nauczyciele przyznają każdemu uczniowi  od 0-10p.);
3)    punkty przyznane przez wychowawcę, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy,
 ( 0-15 p.).

3. Uczeń przed analizą zachowania przez wychowawcę na godzinie do dyspozycji wychowawcy otrzymuje kartę samooceny, którą uważnie wypełnia. Ustnie krótko uzasadnia swoją punktację.

4. Uczeń w ciągu każdej samooceny może otrzymać maksymalnie 25 pkt. w każdym z kryteriów od 0-1 pkt., czyli w ciągu semestru może zgromadzić maksymalnie 50 pkt.

5. Każdy nauczyciel przedmiotu, dwa razy w semestrze, ocenia zachowanie ucznia w skali
od 0-10p., w tabeli przygotowanej przez wychowawcę. Wychowawca uwzględnia
w ocenie zachowania średnią punktów z ocen nauczycieli. W ciągu semestru nauczyciele mogą przyznać uczniowi maksymalnie 20 pkt.

6. Wychowawca ma każdorazowo do dyspozycji od 0 do 15 p., które może dodać lub odjąć.
W ciągu semestru uczeń może otrzymać od wychowawcy maksymalnie 30 p.
     W klasie, która realizuje projekt edukacyjny, wychowawca ma obowiązek,
     po zasięgnięciu opiekuna grupy, uwzględnić podczas oceny zachowania, stopień
     zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca jest zobowiązany prowadzić zeszyt informacji o zachowaniu ucznia,
w którym odnotowane są pozytywne i negatywne opinie.

8. Ustala się następujące ilości pkt., które odpowiadają skali ocen zachowania:
wzorowe – 91 - 100 pkt.;
bardzo dobre – 81 - 90 pkt.;
dobre – 61 - 80 pkt.;
poprawne – 41 - 60 pkt.;
nieodpowiednie – 21 - 40 pkt.;
naganne – 0 - 20   pkt.

9. Wychowawca klasy dysponuje pulą 15 p. dla każdego ucznia, które może odpowiednio dodać lub odjąć, jeżeli jego zdaniem zgromadzone przez ucznia punkty, nie oddają w pełni funkcjonowania ucznia w grupie. Punktami tymi dysponuje wychowawca ustalając ocenę semestralna lub roczną.

10. W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo obniżyć uczniowi ocenę zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego:
1) o jeden stopień powyżej 6 spóźnień;
2) o jeden stopień za 5 – krotne użycie telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych
i przerw;
3) o jeden stopień za 3 krotne samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
4) o jeden stopień w przypadku nieusprawiedliwienia 6- 34 godzin lekcyjnych;
5) o dwa stopnie w przypadku nieusprawiedliwienia 35 i więcej godzin lekcyjnych.

11. Każdy nauczyciel przedmiotu ma obowiązek wystawienia przewidywanej oceny zachowania poszczególnym uczniom na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Ocenę wystawia w tabeli przygotowanej przez wychowawcę.

12. Uczniowi, który otrzymuje naganę dyrektora szkoły i zostaje zawieszony w prawach ucznia obniża się ocenę zachowania zgodnie z przepisami Regulaminu Szkolnego.

13. Jeżeli uczeń dopuścił się szczególnie chuligańskiego wybryku, wychowawca klasy
 ma prawo zawiesić w stosunku do niego punktowy system oceniania. Przy tym trybie ustalania oceny wymagana jest opinia samorządu klasowego, a także powiadomienie
na piśmie rodziców o zaistniałym zdarzeniu. 

14. Ocena roczna (semestralna) zachowania ucznia nie może być niższa niż ocena przewidywana dla niego na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

15. Ocena roczna (semestralna) zachowania ucznia może być wyższa od oceny przewidywanej, gdy w opinii wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych ulegnie wyraźnej poprawie w czasie po wystawieniu oceny przewidywanej.
      Ponadto jeśli uczeń spełnia warunki:
a)    godziny nieobecne są usprawiedliwione;
b)    uczeń wykazuje aktywność na rzecz klasy lub szkoły;
c)    uczeń nosi strój galowy;
d)    nie narusza w sposób rażący regulaminu szkoły;
e)    okazuje szacunek i jest kulturalny wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.

16. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

17. W sytuacji, w której uczeń po uzyskaniu oceny zachowania, złamie regulamin szkoły, dyrektor szkoły może zwołać, do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych, nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu zmiany oceny zachowania.
§ 74
Tryb odwoławczy od oceny zachowania
1.    Uczeń  lub jego rodzice/ opiekunowie prawni/ bądź samorząd klasowy, mogą zgłosić
na piśmie, w terminie 3 dni od daty wystawienia oceny, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze ocena zachowania została wystawiona niezgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi w szkole.
2.    W przypadku stwierdzenia, że  śródroczna lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala w/w ocenę w wyniku głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.    W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący w tej klasie zajęcia edukacyjne;
4) pedagog/ psycholog zatrudniony w szkole;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.
5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Aktualności.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów


Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

ETWINNING

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus