Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     WZO
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Wycieczki 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>rada rodziców

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW:


Szkoła Podstawowa
I a – Lidia Westphal
I b – Agata Bielaszewska
II – Marcin Pietkiewicz
III – Marzena Bienias-Wiącek
IV – Marzena Ulko
V a – Agnieszka Madziała
V b - Amelia Foryś
VI a – Olga Jędrzejczak
VI b - Joanna Skoczylas
VII – Alina Piluszczyk
VIII – Konrad Hammacher   


OP
Justyna Misztal
Marta Nowak
Dominika Pożądka-Pietkiewicz
Joanna Skoczylas
Wiesława Stępień
Renata Hube
Marzena Furmanek
Marcin PietkiewiczRegulamin Rady Rodziców
Działającej przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Radawnicy.

Podstawa prawna.
1.    Artykuł 53 i 54 Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256.poz.5272 z późn. zmianami. oraz Dz.U. z 2007r poz. 542)
2.    Ustawa z dnia 26.01.1982r. – Kara Nauczyciela (Dz.U. Nr 97.poz 674 z póź. Zm.)
3.    Statut Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radawnicy.

Rozdział I
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
§ 1
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły, współdziałającą z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.
§ 2
CELE RADY RODZICÓW:
1.    Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły.
2.    Wspomaganie działalności szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia.
3.    Aktywizowanie ogółu rodziców do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole
4.    Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.
§3
ZADANIA RADY RODZICÓW
1.    Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z dyrektorem szkoły i nauczycielami rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
2.    Wyrażanie opinii , wniosków i stanowisk w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły.
3.    Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji programu pracy szkoły.
4.    Gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności szkoły oraz ustalanie zasad i celowości ich wydatkowania.
§ 4
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
Do kompetencji Rady rodziców należy:
1.    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych oraz aktualnych problemów uczniów, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze  profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2.    Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
3.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
4.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5.    Opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, o podjęcie działalności w szkole.
6.    Delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Przedstawiciele wyłaniani są w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród zgłoszonych kandydatur.
7.    Wyrażanie swojej opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
8.    Wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
9.    Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami o wszystkich sprawach szkoły.

ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, ZADANIA
§ 5
Oddziałowa (klasowa) Rada Rodziców
1.    Oddziałowa rada rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
2.    Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców.
1)    Wybór komisji skrutacyjnej (2 osoby)
2)    Zgłoszenie kandydatów(rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie)
3)    Komisja skrutacyjna wypisuje na kartkach nazwiska kandydatów (liczba kandydatów nie jest ograniczona).
4)    Wyboru dokonują obecni za zebraniu rodzice przez podkreślenie trzech nazwisk, które wskazują do pracy w oddziałowej Radzie Rodziców.
5)    Komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów  podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
3.    Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady Rodziców wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4.    Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa jeden rok.
5.    W posiedzeniach Oddziałowej Rady Rodziców może brać udział wychowawca z głosem doradczym.
6.    Rodzice mogą odwołać Oddziałową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:
1)    Utraty zaufania rodziców reprezentujących co najmniej 10  uczniów danej klasy.
2)    Odejścia dziecka z klasy.
3)    Rezygnacji z pełnionej funkcji.
7.    Odwołanie całości lub części Oddziałowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym zebraniu rodziców danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym glosowaniu, wybiera się nowe osoby.
8.    Podstawowe zadania Oddziałowej Rady Rodziców, to między innymi:
1)    Realizacja zadań Zarządu Rady Rodziców na terenie danej klasy, a w szczególności dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
2)    Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania Zarządu Rady Rodziców oraz pomocy i udziału w życiu klasy i szkoły.
3)    Występowanie w porozumieniu z wychowawcą uczniów , z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

§ 6
ZARZĄD RADY RODZICÓW, POWOŁYWANIE, ZADANIA.
1.    Zarząd Rady Rodziców tworzą delegaci wszystkich klas. Każdy oddział reprezentuje jedna osoba.
2.    Tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowej Rady Rodziców.
    Wybór komisji skrutacyjnej (2 osoby)
    Zgłoszenie kandydatów(rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie)
    Komisja skrutacyjna wypisuje na kartkach nazwiska kandydatów (liczba kandydatów nie jest ograniczona).
    Wyboru dokonują obecni za zebraniu rodzice przez podkreślenie jednego nazwiska, które wskazują do pracy w oddziałowej Radzie Rodziców.
     Komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwisko osoby, która uzyskała największą ilość głosów i tym samym wchodzi do Zarządu Rady Rodziców.
1)    Osoby, które tworzą Oddziałową Radę Rodziców mogą kandydować do Zarządu Rady Rodziców.
2)    Zarząd Rady Rodziców na swym pierwszym spotkaniu wybiera przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i komisję rewizyjną.
3)    Kadencja Zarządu Rady Rodziców trwa jeden rok.
3.    Do podstawowych zadań członków Zarządu Rady Rodziców należy:
1)    Uczestniczenie w zebraniach plenarnych.
2)    Aktywne włączanie się w realizacje zadań zarządu.
3)    Reprezentowanie klasy na forum Zarządu.
4)    Wymiana informacji między Zarządem a rodzicami poszczególnych klas.
5)    Zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i realizacji zadań Zarządu Rady Rodziców
6)    Przekazywanie sprawozdań z prac zarządu na forum klasy.
4.    Członkowie Zarządu Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
5.    Członkowstwo w Zarządzie i wszystkie funkcje pełnione są społecznie.
6.    Rodzicom dzieci, które odeszły ze szkoły wygasa mandat członka Zarządu.
7.    Zarząd Rady Rodziców powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną. Zadania komisji rewizyjnej:
1)    Raz w roku, na koniec kadencji dokonuje oceny działalności Zarządu Rady Rodziców pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem i podejmowanymi uchwałami.
2)    Dokonuje oceny działalności finansowej i gospodarczej.

§ 7
Zadania Zarządu Rady Rodzic ów
1.    Uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców.
2.    Zatwierdzanie budżetu Rady Rodziców.
3.    Zatwierdzanie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców.
4.    Wybieranie prezydium Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
6.    Uchwały zarządu Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
7.    Zarząd Rady Rodziców dokumentuje przebieg zebrań w formie protokółu.  Protokół z zebrania powinien zawierać:
1)    numer datę i miejsce spotkania.
2)    Stwierdzenie prawomocności zebrania – listę osób uczestniczących w zebraniu.
3)    Zatwierdzony porządek obrad
4)    Przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski.

8.    Raz w roku zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności, w tym finansowej na zebraniu ogółu rodziców.
Zarządzanie funduszami
1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły z następujących źródeł:
1)    Składek wnoszonych przez rodziców.
2)    Darowizn osób prywatnych i instytucji
3)    Innych źródeł
2.    Środki finansowe zgromadzone w funduszu rady mogą być wydatkowane na:
1)    Dofinansowanie wypoczynku uczniów: wycieczki, biwaki, wyjazdy na basen.
2)    Dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym.
3)    Zakup pomocy dydaktycznych.
4)    Zakup nagród dla uczniów.
5)    Inne cele wynikające z zadań rady rodziców.
3.    Na pierwszym zebraniu Zarząd Rady Rodziców sporządza preliminarz finansowy.  Preliminarz może być w ciągu roku zmieniany, decyzję podejmuje się w głosowaniu jawnym.
4.    Środki rady rodziców gromadzone są na rachunku bankowym.
5.    Zarząd Rady Rodziców wyznacza dwie osoby do podpisywania rachunków bankowych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Do podpisywania dokumentów w imieniu Zarządu Rady Rodziców uprawnieni są Przewodniczący, sekretarz i skarbnik.
2.    Rada Rodziców używa pieczątki o treści Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Radawnicy.
3.    Przewodniczący Rady rodziców może używać pieczątki o treści: Przewodniczący Rady Rodziców (imię i nazwisko)
4.    Jeżeli uchwały i decyzje rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym lub interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Zarządem Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem     15 listopada 2011r.
Zarząd Rady Rodziców                Przewodniczący Rady Rodziców


Załącznik nr 1.
Radawnica, ……………………….


Protokół z zebrania rodziców klasy…….
Porządek obrad:
1.    Omówienie celu zebrania.
2.    Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców.
3.    Wybór oddziałowej Rady Rodziców zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców.
4.    Wybór przedstawicieli klasy do Zarządu Rady Rodziców zgodnie z § 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców.
Przebieg zebrania:


Skład Oddziałowej/klasowej Rady Rodziców.
1.    ..
2.    ..
3.    ..
Delegaci klasy do Zarządu Rady Rodziców
1.    ..

Podpis protokolanta                    podpis wychowawcy
    
Rada rodziców

 

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje 


 Kontakt

Copyright © 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus