Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Szkolny program wychowawczy...

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY

ROK SZKOLNY 2021/2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY

ROK SZKOLNY 2021/2022

  

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.

Konfucjusz

I .Wstęp

Wychowanie należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, a także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.

W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami- wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów oraz przeciwdziała niepowodzeniom szkolnym, wspomaga rozwój moralny uczniów ( poszanowanie norm, wartości i autorytetów), stwarza uczniom możliwości przynależenia do grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itd. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym- odgrywa ono istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia, jest także pomocna w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

·               wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

·               ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo - profilaktycznego,

·               wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów
           przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

·               innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja
           funkcjonowania i rozwoju szkoły, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli,
           uczniów, rodziców, ankiety).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci, młodzieży w rozwoju, kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym.

II. Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

·        Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

·        Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

·        Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

·   Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

·    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

·        Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

·        Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

·     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz. U. z 2018, poz. 214);

·        Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

·        Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

III. W treściach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Są to:

1.    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.    Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3.    Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia   w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  i przemyślane wykorzystanie w tym względzie  m.in. wycieczek edukacyjnych.

4.    Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19   w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5.    Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych   w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6.    Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności  za środowisko naturalne. 

 IV.  Główne wskazówki/ zadania do pracy wychowawczo-profilaktycznej:

1.    Dobre przygotowanie uczniów klasy VIII do egzaminu – wynik powyżej średniej wojewódzkiej.

2.    Dokładna analiza nowej podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli – realizujemy podstawę, kształcimy kompetencje kluczowe, odrzucamy wszystkie zbędne treści.

3.    Dokładna analiza WZO i PZO – należy zwrócić uwagę na różnorodność wystawiania ocen, podtrzymać częstotliwość i systematyczność ich wystawiania zawsze w połączeniu z uzasadnieniem oceny, wskazaniem mocnych i słabych stron, kierunku działań i niwelowaniem lęku wśród dzieci przed oceną.

4.    Zapewnienie dzieciom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, również wynikającej z kryzysu spowodowanego przez pandemię Covid – 19.

5.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym, szukanie nowych form współpracy, promowanie działań szkoły.

6.    Rozwijanie kreatywności, samodzielności, innowacyjności u uczniów; aktywizowanie uczniów podczas lekcji oraz w pracy pozalekcyjnej.

7.    Rozsądne wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, praca z wykorzystaniem technologii  informacyjno –komunikacyjnych.

8.    Innowacyjność i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

9.    Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i proekologicznych, respektowanie norm społecznych.

10. Profilaktyka uzależnień. Promocja zdrowia.

V.            Absolwent oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Radawnicy:

·         jest otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

·         jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości oraz

odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

·         jest aktywny, dociekliwy i kreatywny,

·         zna swoje miejsce w świecie,

·         zna symbole narodowe i je szanuje,

·         zna swoje zalety i mocne strony,

·         akceptuje siebie i innych,

·         umie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

·         umie obcować ze sztuką,

·         umie być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie środowiska naturalnego,

·         umie okazać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy:

·         jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,

·         posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości, wśród których

najistotniejsze są prawda, uczciwość, szacunek, tolerancja, przyjaźń   i odpowiedzialność,

·         posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się rozwiązywać wszelkie problemy w sposób twórczy,

·         jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie,

·         potrafi współpracować w grupie,

·         jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje,

·         odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

·         podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości,

·         charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,

·         pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija swoje zdolności, pasje i zainteresowania,

·         jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie,

·         kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę,

·         działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm,

·         przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę,

·         sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

·         uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać,

·         rozwiązuje konflikty w sposób negocjacyjny,

·         zna i przestrzega prawa swoje i innych,

·         dba o bezpieczeństwo własne i innych,

·         jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

·         posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną,

·         jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.


VI. Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych.

1. Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego

Obszar

Zadania

Formy, metody i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

ZDROWIE

edukacja zdrowotna

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych.

· zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową.

Wszyscy nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

·      Promocja zdrowia- Dzień Zdrowia

Nauczyciele klas I-III

kwiecień 2022

 

· Program „Owoce i warzywa w szkole”

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

· Program „ Mamo, tato co Wy na to”

Beata Buczek

cały rok

· Program „Mleko w szkole

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

· Sprzątanie świata

Nauczyciele klas I-III

 

 

wrzesień 2021

 

 


· Program Akademia Bezpiecznego Puchatka

Monika Filarowska

Grażyna Wiśniewska

cały rok

 

· Program Kubusiowi Przyjaciele Natury

Dorota Lubkowska

Anna Murawska

Ewelina Kasprzyk

cały rok

·  Przywitanie wiosny

Nauczyciele klas I-III

marzec 2022

 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

· Gazetki promujące zdrowy styl życia.

Wszyscy nauczyciele,

Pedagog

cały rok szkolny

· Dzień Dziecka

Grzegorz Wiśniewski, wychowawcy klas

czerwiec 2022

RELACJE/

KULTURA

kształtowanie postaw społecznych/ wartości, standardy

i wzory zachowań

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

·  Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

cały rok szkolny

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości

na trudności innych ludzi.

·  Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Mariola Gliniecka

Jakub Słubik

Ewa Rybczyńska

Agnieszka Słubik

grudzień 2021

 

·       Zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska

Agnieszka Poczekajło

Klaudyna Jakiel

Słubik Jakub

Luty/marzec 2022

 

·      Promowanie systematycznego oszczędzania – Światowy Dzień Oszczędzania

·      „Mistrzowie oszczędzania”- całoroczny konkurs z SKO

·      „SKO- to jest to”- szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III

 

Anna Murawska

 

 

Anna Murawska

 

 

Anna Murawska

październik 2021

 

 

cały rok

 

 

październik 2021

·      Dzień Edukacji Narodowej

 

Jolanta Rusinowska

 

październik 2021

·      Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika

Alicja Gondek – Sawa

Renata Jabłońska

marzec 2022

·      Dzień Języków Obcych

Joanna Zamczyk

Sylwia Żyjewska

Reanata Jabłońska

maj 2022

·       „Różaniec moja więź z Maryją”

Ludmiła Graduszewska

październik 2021

·       Szkolny konkurs recytatorski –„Brzechwa dzieciom” dla klas I-III

Nauczyciele klas I-III

Luty 2022

·       „Zima w mojej okolicy” konkurs fotograficzny dla klas I-III

Ewelina Kasprzyk

Styczeń 2022

·       „W świecie wierszy Doroty Gellner”- konkurs pięknego czytania dla klas pierwszych

Monika Filarowska

Marzec 2022

·       Aktywni z CLASSDOJO- podsumowanie całorocznego konkursu dla klas I-VI

Renata Jabłońska

maj 2022

·       Kartka bożonarodzeniowa- szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III

Dorota Lubkowska

Grudzień 2021

·       „Matka Boska oczami dziecka”-konkurs plastyczny dla klas I-III

Ludmiła Graduszewska

 

maj 2022

·       „Czytam pięknie”- konkurs pięknego czytania dla kl. II (w ramach innowacji „Czytam pięknie”)

Dorota Lubkowska

Czerwiec 2022

·       „My Picture dictionary”- konkurs dla klas I-III

Renata Jabłońska

Wrzesień 2021

·      Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy,  procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronowirusa SARS- CoV-2).

Nauczyciele klas I-III

wrzesień2021

cały rok

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze i obyczajach.

Udział uczniów i rodziców w uroczystościach szkolnych i apelach.

·      Światowy Dzień Pluszowego Misia

Alicja Gondek – Sawa

Renata Jabłońska

Dorota Lubkowska

Nauczyciele OP

listopad 2021

·      Pasowanie na ucznia klasy I

Monika Filarowska

Grażyna Wiśniewska

październik 2021

·      Dzień Przedszkolaka

Nauczyciele OP

Wrzesień 2021

·      Międzynarodowy Dzień Kropki

Renata Jabłońska

Alicja Gondek-Sawa

Nauczyciele OP

 

Wrzesień 2021

·      Dzień Niepodległości

Nauczyciele OP

Listopad 2021

·      Dzień Kredki

Anna Murawska

Listopad 2021

·      Mikołajki

Nauczyciele OP

Grudzień 2021

·      Uroczystość środowiskowa „Magiczny wieczór przy choince” – przedstawienie teatralne

Mariola Gliniecka

 Karol Wielgus

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

Joanna Zamczyk

grudzień 2021

·      Jasełka

Ludmiła Graduszewska

Agnieszka Słubik

grudzień 2021

·      Dzień Babci i Dziadka

Nauczyciele klas I-III

Nauczyciele OP

styczeń 2022

·      Bal Karnawałowy dla klas I-III i OP

Nauczyciele klas I-III

Nauczyciele OP

styczeń 2022/

luty 2022

·      Powitanie wiosny

Nauczyciele OP

Marzec 2022

·      Festyn Rodzinny

Nauczyciele OP

Maj 2022

·      Zakończenie roku sześciolatków

Beata Buczek

Czerwiec 2022

·    Udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania.

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

Bezpieczne korzystanie

 z urządzeń elektronicznych.

·    Pogadanki w klasach „Bezpieczeństwo w  Internecie”

Wychowawcy

pedagog

cały rok szkolny

 

 

·      Pogadanki profilaktyczne z policjantami, pracownikami PPPP

nauczyciele

Cały rok

 

 

2. Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII

Obszar

Zadania

Formy, metody i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

ZDROWIE

- edukacja zdrowotna

1.   Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

2.   Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

3.   Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

4.   Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

5.   Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się.

6.   Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją  oraz analizą czynników, które ich demotywują.

7.   Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

8.   Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

·     Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

Wychowawcy klas

cały rok szkolny

· Światowy Dzień Drzewa

Sylwia Mróz

październik 2021

·  Dzień Ziemi

Sylwia Mróz

Wychowawcy klas

kwiecień 2022

· Europejski Tydzień Sportu

Jolanta Szczygieł,

Grzegorz Wiśniewski

wrzesień 2021

· Program Sanepid- „Bieg po zdrowie”

Monika Rębiś

cały rok

·     Pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

·     Spotkanie z dietetykiem.

Wychowawcy klas IV-VIII

pedagog

cały rok

·     Promowanie wiedzy na temat depresji, chorób zakaźnych, motywacji do nauki (gazetki pedagoga, pogadanki)

pedagog

Cały rok

·     Tydzień informacji na temat szczepień

Pedagog

Wychowawcy klas

Wrzesień 2021

·     Udział szkoły w programie: „Trzymaj formę” kl. V

Renata Jabłońska

cały rok

RELACJE/KULTURA

kształtowanie postaw społecznych/ wartości, normy i wzory zachowań

1.     Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji.

2.     Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

3.     Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

4.     Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

5.     Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

6.     Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

7.     Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

8.     Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

9.     Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

10. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

11. Rozwijanie umiejętności i identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

12. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

·       Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych

Nauczyciele

cały rok

·       Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury związane z egzaminem ósmoklasisty,  procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronowirusa SARS- CoV-2). Gazetki, pogadanki.

wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2021/

cały rok

·       Zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska

Jakub Słubik

Klaudyna Jakiel

Luty/Marzec 2022

·      Dzień Edukacji Narodowej

 

Jolanta Rusinowska

 

październik 2021

·  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dorota Piszczek,

Alicja Gondek- Sawa

styczeń 2022

·     Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Mariola Gliniecka

Jakub Słubik

Joanna Zamczyk

Agnieszka Słubik

grudzień 2021

 

·      Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego

Dyrektor

wrzesień 2021

·      Wielkie Narodowe Czytanie

Hanna Ernest

wrzesień 2021

·      Święto Niepodległości

Dorota Piszczek

listopad 2021

·      Święto Konstytucji 3 Maja

Dorota Piszczek

Wychowawcy klas

Kwiecień/ maj 2022

·      Dzień Języków Obcych

Joanna Zamczyk

Sylwia Żyjewska

Reanata Jabłońska

maj 2022

·      Pożegnanie absolwentów

Jolanta Szczygieł

Alicja Gondek-Sawa

czerwiec 2022

·      Uroczystość podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022- przyznania „Prymusa Szkoły” i „Sportowca Szkoły”

 

Mariola Gliniecka

Jakub Słubik

Jolanta Rusinowska

Wychowawcy klas

 

 

 

czerwiec 2022

·      Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dyrektor

Wychowawcy klasy

 

czerwiec 2022

·       Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Przedstawiciel PPPP w Złotowie, wychowawcy

cały rok

·       Praca z uczniem kreatywnym. Aktywizowanie ucznia do samodzielności i innowacyjności podczas lekcji oraz w pracy pozalekcyjnej.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

·      Sprzątanie świata

Sylwia Mróz

 

wrzesień 2021

·       Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

Nauczyciele

cały rok

·       Dzień Dziecka

Grzegorz Wiśniewski

Wychowawcy klas

Czerwiec 2022

·       Jasełka

Ludmiła Graduszewska

Agnieszka Słubik

grudzień 2021

·       Udział uczniów konkursach przedmiotowych, tematycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim

 i ogólnopolskim.

 

 

Dyrektor /nauczyciele

 

 

cały rok

·       Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach.

Nauczyciele/rodzice

cały rok

·       Bal Walentynkowy

Rada Rodziców

Luty 2022

·       Destyn Rodzinny

Rada Rodziców

Maj 2022

·       Filmy edukacyjne.

·       Filmy profilaktyczne.

Wychowawcy, pedagog

cały rok

·       Udział w akcjach charytatywnych- wolontariat w szkole

Wychowawcy klas /pedagog/ opiekun SU

cały rok

·      Światowy Dzień Pluszowego Misia

Renata Jabłońska

Alicja Gondek- Sawa

listopad 2021

 

·      Dzień Świętego Patryka

 

Joanna Zamczyk

Renata Jabłońska

marzec 2022

·      Światowy Dzień Wody

Sylwia Mróz

Marzec 2022

·       Światowy dzień Tabliczki Mnożenia

Sylwia Żyjewska

Monika Rębiś

Marek Wiśniewski

październik 2021

·       Całoroczny konkurs matematyczny „Liga matematyczna”

Monika Rębiś

cały rok

·       „Moja ulubiona tajemnica różańca”- Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VIII

Agnieszka Słubik

październik 2021

·       „Moim bohaterem jest…”- szkolny konkurs plastyczny

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

listopad 2021

·       Spotkanie muzyczno- edukacyjne na temat dekad muzyki rozrywkowej- „Lata 60 i 70”

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

 

listopad 2021

·       Spotkanie muzyczno- edukacyjne na temat dekad muzyki rozrywkowej- „Lata 80 i 90”

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

 

Styczeń 2022

·       Spotkanie muzyczno- edukacyjne na temat dekad muzyki rozrywkowej- „Lata 2000 do dziś!”

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

 

Maj 2022

·       Szkolny konkurs Języka Angielskiego dla klas IV- VIII „Check your grammar & vocabulary”

Joanna Zamczyk

Październik 2021

·       „Woda w obiektywie” chemiczno- fizyczny konkurs fotograficzny

Monika Rębiś

Grudzień 2021

·       Konkurs przyrodniczy „Poznajemy drzewa i krzewy”

Sylwia Mróz

październik 2021

·       Konkurs plastyczny z okazji Święta Drzewa

Sylwia Mróz

październik 2021

·       Konkurs Wiedzy

 o Wielkopolsce- eliminacje

Mariola Gliniecka

Dorota Piszczek

grudzień 2021

 

·       Szkolny Konkurs Ortograficzny pt. „Mistrz ortografii” dla klas V-VI

Jolanta Rusinowska

listopad 2021

·       Szkolny konkurs Walentynkowy „Piosenki o miłości”

Jakub Słubik

Agnieszka Słubik

luty 2022

·       Szkolny konkurs recytatorski dla klas V-VI „Brzechwa dzieciom”

Jolanta Rusinowska

maj 2022

·       „Aktywni z ClassDojo" – podsumowanie konkursu

Renata Jabłońska

Maj 2022

 

 

·       Szkolny konkurs języka angielskiego- „Running Dictation”

Joanna Zamczyk

kwiecień 2022

 

 

·       III Powiatowy konkurs Recytatorski w języku angielskim i niemieckim

Joanna Zamczyk

Sylwia Żyjewska

kwiecień 2022

 

 

·      Szkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców/ dziewcząt

Grzegorz Wiśniewski

Jolanta Szczygieł

Luty/ marzec 2022

 

 

·       Konkurs chemiczny „Bądź jak Mendelejew” dla klas VII- VIII

Monika Rębiś

kwiecień 2022

 

 

·       Konkurs recytatorski dla klas IV-V „Brzechwa dzieciom”

Jolanta Rusinowska

maj 2022

 

 

·       Powiatowy konkurs artystyczno- biologiczny pt. „Mój biologiczny lapbook” dla klas V-VIII

Sylwia Mróz

Marzec 2022

 

 

·       Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej dla uczniów klas IV-VIII

Sylwia Mróz

Kwiecień 2022

 

 

·       Szkolny konkurs filmoy pt. „ Ekologia w mojej okolicy”

Agnieszka Słubik

Jakub Słubik

Kwiecień 2022

 

 

·       Konkurs na redagowanie życzeń świątecznych dla klas IV i VII

Hanna Ernest

grudzień 2021

BEZPIECZEŃSTWO

profilaktyka zachowań

ryzykownych (problemowych)

1. Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu

3. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

4. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

 

·       Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

·       Gazetki profilaktyczne, pogadanki z pedagogiem, policjantami.

·       Przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej

Nauczyciele

pedagog

cały rok szkolny

 


·       Środki i substancje psychoaktywne: wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli

w wiedzę o uzależnieniach

 i możliwościach szukania pomocy - w szczególności narkomania, dopalacze, papierosy,  alkohol (spotkania

z przedstawicielami Policji)

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok

·       Gazetki tematyczne m. in.: Profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne, motywacja, akcja szczepień w szkole,;

Pedagog/ wychowawcy klas

Wrzesień 2021/cały rok

·       Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok

·       Na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok

·       Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole - pogadanki, lekcje wychowawcze.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok

 

 

·    Pogadanki w klasach „Bezpieczeństwo

w  Internecie, Cyberprzemoc”

Wychowawcy

pedagog

cały rok

 

 

·      Pogadanki profilaktyczne z policjantami, pracownikami pppp

nauczyciele

Cały rok

 


* Program wychowawczo-profilaktyczny może ulec modyfikacji w przeciągu roku szkolnego.

VII.    Zadania skierowane do rodziców:

1.              Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
i życiowych – pogadanki, prezentacja multimedialna na temat : Depresja, próby samobójcze, samookaleczenia. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

2.          Współpraca ze szkołą, korzystanie z pomocy specjalistycznej instytucji i organizacji wspierających i działających na rzecz dzieci i rodziny.

3.          Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkołę w celu wzmacniania więzi z dzieckiem.

4.          Współpracy ze szkołą oraz społecznością lokalną.

 

VIII.  Zadania skierowane do nauczycieli:

1.              Poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie profilaktyki, w tym wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków psychoaktywnych i innych, podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej: spotkanie z przedstawicielem policji z działu prewencji. Rozwój osobisty nauczyciela poprzez samodoskonalenie się.

2.              Motywowanie do stworzenia pozytywnych relacji: nauczyciel – uczeń/rodzic, szkoła- rodzina-rodzina -środowisko lokalne,

3.              Konsekwentne i jednolite stosowanie się do WZO (punkt – nagrody i kary) i innych szkolnych aktów prawnych.

4.              Bieżąca wymiana informacji.

5.              Poszerzanie kontaktów ze specjalistami, instytucjami zajmującymi się profilaktyką.

6.              Zaangażowanie pracowników pedagogicznych i  niepedagogicznych w promowanie zdrowego stylu życia.

IX.     Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

·            bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych;

·            prowadzi zdrowy tryb życia (z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego);

·            wie, jak zdrowo się odżywiać;

·            realizuje obowiązek szkolny;

·            prawidłowo funkcjonuje w zespole/grupie (ograniczanie agresji);

·            przestrzega wizerunku ucznia;

·            jest asertywny i wolny od uzależnień;

·            zachowuje się kulturalnie;

·            potrafi zwracać się o pomoc lub sam jej udziela (rozwijanie postaw empatycznych, eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych);

·            rozumie wartość edukacji, wie, że dzięki nauce może odnieść sukces.

X.       Ewaluacja:

  1. Obserwacja.
  2. Analiza dokumentacji.
  3. Ankiety.
  4. Sprawozdania pedagoga i wychowawców klas.

XI.  Postępowanie w przypadku wprowadzenia edukacji zdalnej w związku

 z pandemią koronowirusa SARS- CoV-2 w naszej szkole:

Ø  Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz lekcje realizowane będą zgodnie z planem w wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz aplikacji edukacyjnych.

Ø   Nauczyciele, wychowawcy, pedagog w odpowiednich grupach na platformie udostępniać będą dla uczniów i rodziców materiały edukacyjne dotyczące: motywowania uczniów do nauki zdalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Ø  Na bieżąco będą przeprowadzane rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu

m. in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenia sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, depresji, zaburzenia odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, organizacją nauki w domu, planem dnia, informacje o egzaminach próbnych, egzaminie ośmioklasisty.

Ø  Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym- pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających ze stanu po pandemii koranowi rusa, stresem w szkole.

Ø  Wszystkie zaplanowane konkursy, przedstawienia, uroczystości mogą ulec zmianie (jeśli się da, to mogą odbyć się zdalnie) lub też w ogóle się nie odbyć w związku z przejściem na edukację zdalną.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2021 r.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy  został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 16 września 2021 r.

 

 


 

 

 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus