Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Szkolny program wychowawczy...

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

·           Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

·           Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

·           Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

·           Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

·           Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

·           Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

·           Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

·           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

·           Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

·           Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

·           Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

·           Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacja z dnia 25 marca 2016;

·           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

·           Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, ze zm.);

·           Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493);

·           Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;

·           Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

·           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659);

·           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601);

·           Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; (…)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich…

Jan Paweł II

 

 

W treściach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Są to:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

II .Wstęp

Wychowanie należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, a także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program wychowawczo- profilaktyczny jest współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora oraz wszystkich nauczycieli.

Za realizacje programu wychowawczo- profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie.

Tworzenie programu wychowawczo- profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej zgodnie z jego możliwościami.

W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami- wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów oraz przeciwdziała niepowodzeniom szkolnym, wspomaga rozwój moralny uczniów ( poszanowanie norm, wartości i autorytetów), stwarza uczniom możliwości przynależenia do grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itd. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym- odgrywa ono istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia, jest także pomocna w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych.

W wyniku ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego, sugestii rodziców przedstawionych na pierwszych spotkaniach rodziców z wychowawcami oraz ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 priorytetowymi działaniami szkoły i oddziału przedszkolnego w zakresie wychowania i profilaktyki powinny być:

Ø  Bezpieczny Internet.

Ø  Zdrowy styl życia.

Ø  Rozwój pasji i zainteresowań.

Ø  Wizerunek ucznia.

Ø  Stosunki interpersonalne.

Ø  Profilaktyka uzależnień

III. Główne wskazówki/ zadania do pracy wychowawczo-profilaktycznej:

 1. Dobre przygotowanie uczniów klasy VIII do egzaminu – wynik powyżej średniej wojewódzkiej.
 2. Świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 3. Postawa prozdrowotna i zdrowy styl życia - właściwe odżywianie, sport, spędzanie czasu wolnego.
 4. Profilaktyka uzależnień.
 5. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.
 6. Zapewnienie dzieciom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 8. Rozwijanie kreatywności, samodzielności, innowacyjności u uczniów; aktywizowanie uczniów, praca z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.
 9. Innowacyjność w pracy nauczyciela. 
 10. Rozwijanie zdolności matematycznych u uczniów.

IV. Cele programu:

1.        Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Kształtowanie systemu wartości, w którym zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu.

2.        Rozwijanie kreatywności, innowacyjności wśród uczniów, rozwijanie ich pasji                     i zainteresowań poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach.

3.        Dążenie do integracji społeczności uczniowskiej poprzez  budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się  z różnych środowisk rodzinnych, integracja ze społecznością lokalną; rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu.

4.        Kształtowanie  poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych,  poszanowania historii narodu i tradycji regionu, przestrzegania praw człowieka, świadomości swoich praw i obowiązków.

5.        Wyrobienie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej. Eliminacja zachowań agresywnych.

6.        Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, komórki i innych urządzeń elektronicznych.

7.        Motywowanie rodziców do współdziałania ze szkołą w sprawach wychowania                 i kształcenia.

 

V. Sylwetka absolwenta

1.      Absolwent oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                       w Radawnicy

·         jest otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

·         jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości           oraz odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

·         jest aktywny, dociekliwy i kreatywny,

·         zna swoje miejsce w świecie,

·         zna symbole narodowe i je szanuje,

·         zna swoje zalety i mocne strony,

·         akceptuje siebie i innych,

·         umie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

·         umie obcować ze sztuką,

·         umie być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie środowiska naturalnego,

·         umie okazać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy:

·           jest odpowiednio przygotowany do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym;

·           potrafi się skutecznie uczyć;

·           korzysta z różnych źródeł wiedzy;

·           sprawnie komunikuje się w języku polskim i obcym;

·           jest odpowiedzialny, zna swoje prawa i obowiązki;

·           odznacza się wysoką kulturą osobistą;

·           posiada poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu;

·           charakteryzuje go kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości;

·           rozróżnia dobre i złe zachowania, a w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje;

·           zna zagrożenia występujące we współczesnym świecie i potrafi się im przeciwstawić, jest asertywny;

·           jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych i zespołowych;

·           ma poczucie własnej godności i wartości;

·           jest tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnym;

·           pozytywnie patrzy na świat;

·           postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie własne i innych;

·           darzy szacunkiem symbole narodowe, zna historię i kulturę Ojczyzny oraz regionu;

·           ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem;

·           docenia wartość rodziny;

·           wie, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu i urządzeń elektronicznych;

·           zna swoje mocne i słabe strony;


VI. Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych.

1. Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego

Obszar

Zadania

Formy, metody i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

ZDROWIE

edukacja zdrowotna

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych.

·  zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową.

Nauczyciele

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie - zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

· Dzień zdrowego śniadania

Dorota Lubkowska

kwiecień 2020

· Program „Owoce i warzywa w szkole”;

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

 

· Program „Mleko w szkole

Dyrektor szkoły

 

cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

· Udział w akcji: „Sprzątanie świata”; (+przedszkole- 6 latki)

Anna Murawska

Dorota Lubkowska

Grażyna Wiśniewska

Ewelina Kasprzyk

Karolina Stachnik

 

 

wrzesień 2019

 

 

 

 

· Program Sanepid- „Czyste powietrze wokół nas”

Agnieszka Poczekajło

Karolina Stachnik

 

Cały rok

·   Przywitanie wiosny

Anna Murawska

Dorota Lubkowska

Grażyna Wiśniewska

Ewelina Kasprzyk

        Anna Wiórkowska

marzec 2020

 

·   Dzień Ziemi;

Anna Murawska

Dorota Lubkowska

Ewelina Kasprzyk

Grażyna Wiśniewska

kwiecień 2020

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

· Gazetki promujące zdrowy styl życia.

Nauczyciele świetlicy

Klaudyna Jakiel

cały rok szkolny

· Europejski Tydzień Sportu

Jolanta Szczygieł,

Grażyna Wiśniewska

wrzesień 2019

· Sportowy Dzień Dziecka

Anna Murawska,

Dorota Lubkowska,

Grażyna Wiśniewska

czerwiec 2020

RELACJE/KULTURA

kształtowanie postaw społecznych/ wartości, standardy i wzory zachowań

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

·   Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

cały rok szkolny

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości

na trudności innych ludzi.

·   Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Mariola Gliniecka

Jolanta Szczygieł

Anna Murawska

Beata Buczek

Klaudyna Jakiel

grudzień 2019

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób - budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Światowy dzień świadomości  AUTYZMU

Konkurs plastyczny

Klaudyna Jakiel

Marzec/ kwiecień 2020

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

·        Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego

Dyrektor

Jakub Słubik

wrzesień 2019

·        Wielkie Narodowe Czytanie

Jolanta Rusinowska

wrzesień 2019

·        Międzynarodowy Dzień Kropki

Renata Jabłońska

Agnieszka Poczekajło

Alicja Gondek – Sawa

wrzesień 2019

·        Promowanie systematycznego oszczędzania – Światowy Dzień Oszczędzania

Anna Murawska

październik 2019

·        Dzień Edukacji Narodowej

Hanna Ernest

październik 2019

·        Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika

Alicja Gondek – Sawa

Renata Jabłońska

marzec 2020

·        Maraton Czytania

Nauczyciele świetlicy

Jolanta Rusinowska

maj 2020

·        Dzień Języka Angielskiego

Joanna Zamczyk

maj 2020

Konkurs „Ozdoba na drzwi”

Agnieszka Poczekajło

Grudzień 2019

·        Pożegnanie absolwentów

Grzegorz Wiśniewski

Sylwia Mróz

czerwiec 2020

·        Uroczystości przyznania „Prymusa Szkoły” i „Sportowca Szkoły”

Hanna Ernest

Jakub Słubik

czerwiec 2020

·        Zakończenie Roku Szkolnego

 

Wychowawcy klasy

Nauczyciele

czerwiec 2020

·        Zakończenie Roku sześciolatków

Karolina Stachnik

Czerwiec 2020

·        Lekcje coachingowe – motywowanie uczniów do efektywnej nauki, wzmacnianie poczucia własnej wartości

Nauczyciele

Pedagog

cały rok szkolny

·        Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

Wychowawcy klasy

cały rok szkolny

·        Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową.

Nauczyciele

cały rok szkolny

 

·         Konkurs recytatorski i wiedzy – Jan Brzechwa

 

 

Grażyna Wiśniewska

Dorota Lubkowska

Anna Murawska

Ewelina Kasprzyk

marzec 2020

 

 

 

 

 

 • Fabryka ozdób świątecznych

 

Grażyna Wiśniewska

Dorota Lubkowska

Anna Murawska

Ewelina Kasprzyk

Grudzień 2019

 

 

 

 • Pasowanie i ślubowanie klas I

Anna Murawska

Ewelina Kasprzyk

 

Październik 2019

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze i obyczajach.

Udział uczniów i rodziców w uroczystościach szkolnych i apelach.

·        Światowy Dzień Pluszowego Misia

Alicja Gondek – Sawa

Renata Jabłońska

październik 2019

·        Święto Niepodległości

Beata Buczek

Dorota Bątkiewicz

listopad 2019

·        Uroczystość środowiskowa „Magiczny wieczór przy choince” – przedstawienie teatralne

Jolanta Szczygieł,

Mariola Gliniecka,

Karol Wielgus

grudzień 2019

·        Koncert Kolęd

Jakub Słubik

Renata Jabłońska

Joanna Zamczyk

Klaudyna Jakiel

grudzień 2019

·        Jasełka „Magia Świąt”

Ludmiła Graduszewska

Wszyscy nauczyciele

grudzień 2019

·        Mikołajki - wyjazd do kina

przedszkole

Nauczyciele klas I - III

grudzień 2019

·        Dzień Babci i Dziadka

Grażyna Wiśniewska

Dorota Lubkowska

Anna Murawska

Ewelina Kasprzyk

styczeń 2020

·        Bal Karnawałowy

Przedszkole

Nauczyciele klas I-III

styczeń 2020

·      Dzień Matki- Festyn rodzinny

Wszyscy nauczyciele

maj 2020

·      Udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania.

 

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

 

 • Ogniska/ spotkania integracyjne z rodzicami

Karolina Stachnik

Anna Wiórkowska

Dorota Bątkiweicz

 

Październik 2019

BEZPIECZEŃSTWO

profilaktyka zachowań

 ryzykownych (problemowych)

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

·      organizacja Dni Profilaktyki:

„Nie pal przy mnie, proszę”– pogadanki, konkurs plastyczny

 

Pedagog

 

maj 2020

 • Bajka profilaktyczna „Miś niegrzeczniś”

Teatr kurtyna

cały rok szkolny

Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektronicznych.

·      Pogadanki w klasach „Bezpieczny Internet”

Wychowawcy

cały rok szkolny

Nabycie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie

·      „Nie ufaj obcym” – pogadanka/warsztat

Pedagog

Wychowawcy

cały rok szkolny

 

 

 • Teatrzyki profilaktyczne

        nauczyciele

Cały rok

 

2. Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII

Obszar

Zadania

Formy, metody i sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

ZDROWIE

- edukacja zdrowotna

1.    Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

2.    Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

3.    Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

4.    Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

5.    Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się.

6.    Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją  oraz analizą czynników, które ich demotywują.

7.    Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

8.    Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

·      Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

Wychowawcy klas

cały rok szkolny

·      Turniej Piłki Nożnej Chłopców – klasy IV- VIII

Nauczyciele w-f

kwiecień 2020

·      Turniej Sportowy Dziewcząt – klasy IV – VIII

Nauczyciele w-f

kwiecień 2020

·      Czwartki LA – Powiatowe

Nauczyciele w-f

jesień 2019 /wiosna 2020

·      Pogadanki na temat: „Jak się odżywiać, by być zdrowym”

Wychowawcy klas V-VI

cały rok szkolny

·      Broszurka dla rodziców/dzieci na temat zdrowego odżywiania

Pedagog

luty 2020

·      Spotkanie z pielęgniarką/ dietetykiem   „Moja dieta, moja waga, moje zdrowie”.

Pielęgniarka, dietetyk

Marzec 2020

·      Udział szkoły w programie: „Trzymaj formę” kl. V

Jolanta Szczygieł

Alicja Gondek- Sawa

cały rok

·      Higiena ciała i umysłu.

Nauczyciel wdż

cały rok szkolny

·      Dzień warzyw i owoców.

Samorząd Uczniowski

luty 2020

·      Zajęcia z wychowawcą – nasza zdrowa sałatka.

Wychowawcy klas

maj 2020

·      Konkurs plastyczny :”Wiem, co jem”

Nauczyciele plastyki

wrzesień 2020

 • Budowa człowieka- konkurs biologiczny klasy VI-VIII

 

Sylwia Mróz

Listopad 2019

 • Konkurs przyrodniczy „Drzewa naszych lasów ”-klasy V-VIII

Sylwia Mróz

Kwiecień 2020

1.  Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez  udzielanie pomocy (wolontariat).

·      Upominki dla kolegów i koleżanek – Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Wychowawcy klas

grudzień 2019

·      Akcja Wylosuj Anioła – kartka do chorego dziecka

Pedagog

listopad 2019

RELACJE/KULTURA

kształtowanie postaw społecznych/ wartości, normy i wzory zachowań

1.       Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji.

2.       Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

3.       Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

4.       Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

5.       Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

6.       Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

7.       Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

8.       Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

9.       Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

10.   Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

11.   Rozwijanie umiejętności i identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

12.   Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

·         Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

Cały rok szkolny

·         Pogadanki na temat: Mówię „NIE” – jestem asertywny; Szanuję siebie i innych.

Wychowawcy klas Pedagog

Listopad/styczeń 2019/20

·         Uczę się dla siebie, nie dla szkoły – moje plany i życiowe cele. Doradztwo zawodowe.

Pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego, wychowawcy

Luty 2020

Spotkania z ciekawymi ludźmi: pilotem, leśnikiem itd.

Pedagog

Cały rok szkolny

·         Moje zainteresowanie, moja pasja. Apele porządkowe klas V-VIII

Wychowawcy

Cały rok szkolny

·         Udział uczniów w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

·         Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Przedstawiciel PPPP w Złotowie, wychowawcy

Cały rok szkolny

·         Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”

Nauczyciele geografii i biologii

Wrzesień 2019

1.  Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

2.  Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

3.  Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

4.  Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

5.  Rozwijanie umiejętność komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

6.  Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

7.  Rozwijanie samorządności.

8.  Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

9.  Popularyzowanie alternatywnych form spędzania  czasu wolnego.

10.              Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

11.              Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

12.              Umacnianie więzi  ze społecznością lokalną

Rozpoznaj nauczyciela ze zdjęcia z dzieciństwa – konkurs dla uczniów

 

Pedagog/

Nauczyciele

 

Październik 2019

 

 

·        Udział w projekcie –„Projekt kostka”

nauczyciele

Wrzesień 2019

·         Udział uczniów, rodziców, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego w apelach okolicznościowych/Dzień Edukacji Narodowej; Święto Niepodległości, Dni Nauki i in..

 

Dyrektor /nauczyciele

W zależności od potrzeb - zgodnie z kalendarzem uroczystości

·         Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

Nauczyciele 

W zależności od potrzeb -zgodnie z kalendarzem uroczystości

·         Wigilia szkolna

Dyrektor /nauczyciele

Wychowawcy

Grudzień 2019

·         Aktywny udział uczniów, rodziców i nauczycieli w środowiskowej uroczystości grudniowej – kiermasz świąteczny, spektakl teatralny.

Dyrektor /nauczyciele

Grudzień 2019

·         Udział uczniów konkursach przedmiotowych, tematycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Dyrektor /nauczyciele

W zależności od potrzeb

Cały rok szkolny

·         Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach.

Nauczyciele/rodzice

W zależności od potrzeb - cały rok szkolny

·         Filmy edukacyjne.

Wychowawcy

Cały rok szkolny

·         Gazetki na temat wartości edukacji.

Wychowawcy klas

Październik 2019

·         Udział w akcjach charytatywnych, np.: WOŚP wolontariat w szkole, zbiórka karmy dla zwierząt, Szlachetna Paczka

Wychowawcy klas /pedagog/ opiekun SU

Cały rok szkolny

·         Projekty edukacyjne

 

Wychowawcy klas

Dorota Piszczek

Cały rok szkolny

 

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia

Renata Jabłońska

Alicja Gondek- Sawa

Listopad 2019

 

 • Dzień zdrowego śniadania

Sylwia Mróz

Listopad 2019

 

 • Dzień Świętego Patryka

 

Joanna Zamczyk

Renata Jabłońska

 

Marzec 2020

·         Światowy dzień Tabliczki Mnożenia

Sylwia Żyjewska

Monika Rębiś

Mirosława Sielicka

Październik 2019

·         Konkurs matematyczno-plastyczny – „Mozaika geometryczna”

Sylwia Żyjewska

styczeń 2020

·         „Mistrz liczenia w pamięci” – konkurs miejsko-gminny

Ewa Rybczyńska

Jakub Słubik

maj 2020

·         Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

Ludmiła Graduszewska

Julianna Pająk

marzec 2020

·         Konkurs różańcowy

Ludmiła Graduszewska

Julianna Pająk

październik 2019

·         Konkurs – „Stroiki świąteczne”

Beata Buczek

Ewa Rybczyńska

grudzień 2019

·         Konkurs plastyczny – „Mama – skarb świata”

Beata Buczek

Ewa Rybczyńska

maj 2020

·         Konkurs plastyczny – „Matka Boża z Litanii Loretańskiej”

Ludmiła Graduszewska

 

maj 2020

·         Konkurs plastyczny „Jesień wokół nas”

Beata Buczek

Ewa Rybczyńska

październik 2019

·         Konkurs z okazji „Miesiąca bibliotek szkolnych”

Renata Jabłońska

Alicja Gondek – Sawa

październik 2019

·         Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Dorota Piszczek

Mariola Gliniecka

grudzień 2019

 

·         Konkurs literacki  poezji patriotycznej

Jolanta Rusinowska

Kwiecień/ maj 2020

·         Konkurs Ortograficzny

Jolanta Rusinowska

listopad 2019

·         „Jaka to melodia” – konkurs muzyczny

Jakub Słubik

marzec 2020

·         „Christmas in the UK” – konkurs o tematyce świąt bożego narodzenia w Wielkiej Brytanii

Joanna Zamczyk

grudzień 2019

·         Dyktando z języka niemieckiego

Sylwia Żyjewska

luty 2020

·         Gminny Konkurs Poezji Angielskiej i Niemieckiej

Joanna Zamczyk

Sylwia Żyjewska

luty 2020

·         My English Scrapbook –językowo -  plastyczny

Joanna Zamczyk

marzec 2020

·         Mistrz języka niemieckiego

Renata Jabłońska

maj 2020

·         „Aktywni z ClassDojo" – konkurs

Renata Jabłońska

cały rok szkolny

·         Dzień Języka Angielskiego/ Dzień Języków

Joanna Zamczyk

 

BEZPIECZEŃSTWO

profilaktyka zachowań

 ryzykownych (problemowych)

1.  Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

2.  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu

3.  Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

4.  Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

 

·         Zajęcia lekcyjne realizowane zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele

 

Cały rok szkolny

 

·         Pogadanki na temat: „Skąd wiesz kto jest po drugiej stronie komputera?”

·         Przemoc w Internecie.

Wychowawcy

Nauczyciele informatyki

Pedagog

 

Cały rok szkolny

 

·         Filmy edukacyjne na temat zagrożeń w Internecie.

 

Pedagog /nauczyciele /wychowawcy

Nauczyciele świetlicy

Cały rok szkolny

 

 

 • Warsztaty profilaktyczne „Wiem- nie biorę, jestem bezpieczny” klasy VII-VIII

 

Pedagog /nauczyciele /wychowawcy/teatr

 

 

?

 

 • Spektakl profilaktyczny „Super żart” klasy IV-VIII

 

Teatr kurtyna

?

 

 • Warsztaty profilaktyczne „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia-kontra tytoń” – klasy VII

 

Pedagog /nauczyciele /wychowawcy/teatr

 

Listopad 2019

 

·         Środki i substancje psychoaktywne: wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy - w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol (spotkania z przedstawicielami Policji) nikotyna -

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

marzec/kwiecień/maj 2020

·         Gazetka na temat „Depresja jest wśród nas…”

Pedagog

Grudzień 2019

1.  Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

2.  Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

3.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi.

4.  Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

5.  Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

6.  Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych "Trudne sytuacje wokół nas - przemoc i agresja"

Nauczyciele świetlicy

Pedagog

Maj 2020

·         Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok szkolny

·         Na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok szkolny

·         Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole - pogadanki, lekcje wychowawcze.

Dyrektor /pedagog /nauczyciele

Cały rok szkolny

·         20 listopad -Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- pogadanki, gazetka szkolna

Pedagog

listopad 2019

 


VII.  Zadania skierowane do rodziców:

1.              Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
i życiowych - pogadanka na temat : Depresja wśród dzieci i młodzieży.

2.              Poznanie różnych sposobów nagradzania i wyciągania konsekwencji wobec dzieci – pogadanka, gazetka na temat: Jak mówić żeby dzieci nas słuchały.  Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.

3.              Poszerzanie wiedzy w obszarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, m.in. w okresie dorastania - pogadanka na temat: Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

4.             Współpraca ze szkołą, korzystanie z pomocy specjalistycznej instytucji i organizacji wspierających i działających na rzecz dzieci i rodziny.

5.             Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkołę w celu wzmacniania więzi z dzieckiem.

6.             Współpracy ze szkołą oraz społecznością lokalną.

 

VIII. Zadania skierowane do nauczycieli:

1.                  Poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie profilaktyki, w tym wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków psychoaktywnych i innych, podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej: spotkanie z przedstawicielem policji z działu prewencji. Rozwój osobisty nauczyciela poprzez samodoskonalenie się.

2.                  Motywowanie do stworzenia pozytywnych relacji: nauczyciel – uczeń/rodzic, szkoła- rodzina-rodzina -środowisko lokalne,

3.                  Konsekwentne i jednolite stosowanie się do WZO (punkt – nagrody i kary) i innych szkolnych aktów prawnych.

4.                  Bieżąca wymiana informacji.

5.                  Poszerzanie kontaktów ze specjalistami, instytucjami zajmującymi się profilaktyką.

6.                  Zaangażowanie pracowników pedagogicznych i  niepedagogicznych w promowanie zdrowego stylu życia.

IX.     Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

·                bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych;

·                prowadzi zdrowy tryb życia (z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego);

·                wie, jak zdrowo się odżywiać;

·                realizuje obowiązek szkolny;

·                prawidłowo funkcjonuje w zespole/grupie (ograniczanie agresji);

·                przestrzega wizerunku ucznia;

·                jest asertywny i wolny od uzależnień;

·                zachowuje się kulturalnie;

·                potrafi zwracać się o pomoc lub sam jej udziela (rozwijanie postaw empatycznych, eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych);

·                rozumie wartość edukacji, wie, że dzięki nauce może odnieść sukces.

 

X.     Ewaluacja:

 1. Obserwacja.
 2. Analiza dokumentacji.
 3. Ankiety.
 4. Sprawozdania pedagoga i wychowawców klas.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 17 września 2019 r.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy  został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 17 września 2018 r.

 

 

 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus