Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Zasady oceniania      
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Plan Nadzoru Pedagogicznego


Plan Nadzoru PedagogicznegoPlan Nadzoru Pedagogicznego

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy
Rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
•    Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
•    Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                            (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
•    Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek                                (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 to:
1) 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2) Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3) Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018:
Wnioski dotyczące szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych:
1.    Przestrzeganie zasad zawartych w WZO. Zauważone w tym zakresie nieprawidłowości:
1)    Nie wszyscy nauczyciele oceniają uczniów systematycznie.
2)    Zdarzały się przypadki wystawienia oceny semestralnej na podstawie dwóch ocen.
3)    Każdy nauczyciel zobowiązany jest oceniać ucznia z różnych form.
2.    Rodzice i uczniowie zgłosili przypadki odmowy przez nauczyciela możliwości poprawy oceny.
3.    Dostosowania edukacyjne muszą uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia. Każdy uczeń objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną musi mieć sformułowane dostosowania z każdego przedmiotu. Nie wszyscy nauczyciele dopełnili tego obowiązku. W przyszłym roku szkolnym należy sformułować dostosowanie wymagań edukacyjnych dla pozostałych uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4.    Wszyscy uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Kilkoro uczniów objętych jest pomocą z inicjatywy wychowawców.
5.    Bardzo dobrze prowadzona jest przez wszystkich nauczycieli praca wychowawcza, czego efektem jest minimalizacja problemów.

   Rekomendacje:
1.    Należy w większym zakresie reagować na wszelkiego rodzaju problemy ucznia i natychmiast zgłaszać ten fakt dyrektorowi oraz objąć ucznia adekwatnymi formami pomocy.
2.    Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w WZO.
3.    Wystawianie ocen nie powinno poprzedzać „zdawanie” przez uczniów.
Wnioski do dalszej pracy w oddziałach przedszkolnych
-kontynuować terapię logopedyczną u dzieci z wadami wymowy w każdej grupie wiekowej; regularnie przeprowadzać ćwiczenia i zabawy logopedyczne,
-wspierać samodzielność dzieci, zachęcać do starannego wykonywania zadań,
-kontynuować ćwiczenia z analizy i syntezy słuchowej wyrazów, rozwijać umiejętność słuchania i budowania rozwiniętych wypowiedzi na temat wysłuchanych treści,
-prowadzić więcej zabaw matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem orientacji w przestrzeni, kierunków, liczebników porządkowych,
-wykorzystywać każdy obszar aktywności do rozwijania motoryki małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz stymulacji wielozmysłowej potrzebnej do nauki pisania,
-stosować działania do potrzeb i możliwości dzieci prowadząc pomoc psychologiczno- pedagogiczną, pracując indywidualnie z dzieckiem,
-zwracać uwagę na stosowanie form grzecznościowych przez dzieci,
-rozwijać postawy prozdrowotne, promować zdrowy styl życia, kształcić nawyki w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu odżywiania,
-prowadzić działania mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych.


EWALUACJA WEWNĘTRZNA
Przedmiot ewaluacji: Uczniowie są aktywni
Cel ewaluacji:
1.    Zbadanie aktywności naszych uczniów na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych.
2.    Pozyskanie informacji o tym w jakim stopniu aktywność uczniów wpływa na ich rozwój oraz
podniesienie jakości pracy szkoły.
3.    Sprawdzenie, czy uczniowie inicjują różne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju
szkoły, społeczności lokalnej oraz czy angażują w nie inne osoby.
4.    Zebranie informacji, czy nasza szkoła zapewnia odpowiednie warunki do podejmowania
aktywności przez naszych wychowanków.  
5.     Wykorzystanie zebranych danych do podniesienia atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.          
                                                                                                                                               
Standard (wymaganie):
1. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
2. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Metody badawcze i źródła informacji: ankieta skierowana do nauczycieli, ankieta skierowana do rodziców uczniów, ankieta skierowana do uczniów, wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego analiza dokumentów, obserwacja.

Pytania kluczowe:
1.    Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych?
2.    Jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole?
3.    Jak duża grupa uczniów jest zaangażowana w zajęcia prowadzone w szkole?
4.    Które zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem uczniów?
5.    W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności?
6.    Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły                               i społeczności lokalnej?
7.     W jaki sposób działalność SU rozwija aktywność uczniów?
8.    Jak oceniają aktywność, zaangażowanie, podejmowanie inicjatyw uczniów sami uczniowie,
ich rodzice i nauczyciele?

Harmonogram ewaluacji:
Określenie przedmiotu, celu - do 15 IX 2018
Opracowanie narzędzi badawczych - XI 2018
Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych – XII 2018 - II 2019    
Analiza zebranych informacji – II 2019   
Opracowanie raportu -  II 2019
Prezentowanie wyników, wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji – VI 2019
Zespół ds. ewaluacji: S. Żyjewska, M. Wiśniewski

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
Przedmiot ewaluacji: Dzieci w przedszkolu są aktywne i samodzielne.
Cele ewaluacji:
1. Określenie poziomu i rodzaju aktywności i samodzielności dzieci.
2. Pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności i samodzielności dzieci w czasie zajęć przedszkolnych.
3. Rozwijanie aktywności własnej dzieci.
4. Pozyskanie informacji o stwarzaniu przez przedszkole warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego  rozwoju oraz innych osób lub środowiska lokalnego.
Standard (wymaganie):
Przedszkole motywuje dzieci do aktywności i samodzielności.           
Nadawcy informacji:
Rodzice, dzieci i nauczyciele                                 
Metody badawcze i źródła informacji:
Ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, wychowanków; wywiady z dyrektorem przedszkola, zarządem Rady Rodziców, dziećmi 5-6 letnimi; obserwacje zajęć nauczycieli w temacie: Organizowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci samodzielności i wyzwalaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju; obserwacja dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
Pytania kluczowe:
1.    Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu?
2.    W jakim stopniu dzieci są zaangażowane  w trakcie zajęć?
3.    W jaki sposób nauczyciele zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach prowadzonych w przedszkolu ?
4.    Jakie metody i formy pracy stosowane przez nauczycieli wpływają aktywizująco na dzieci?
5.    Czy wyposażenie  przedszkola uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci oraz sprzyja rozwijaniu ich aktywności i samodzielności?
6.    Jakie sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycieli sprzyjają rozwijaniu u dzieci samodzielności                     i sprzyjają wyzwalaniu ich aktywności?
7.    Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci ?
8.    W jakich działaniach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą dzieci?
9.    Czy dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju?
10.    Czy dzieci prezentują swoje umiejętności (uroczystości, przedstawienia, ekspozycje, itp.)?
11.    Jak aktywność własną dzieci postrzegają rodzice?
Harmonogram ewaluacji:
Określenie przedmiotu, celu - do 15 IX 2018
Opracowanie narzędzi badawczych - XI 2018
Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych – XII 2018 - II 2019    
Analiza zebranych informacji – II 2019   
Opracowanie raportu -  II 2019
Prezentowanie wyników, wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji – VI 2019
Zespół ds. ewaluacji: E. Kasprzyk, A. Poczekajło 


 

Plan Nadzoru Pedagogicznego.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus