Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>innowacjaOPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

PER SCHNECKENPOST UND EMAIL
 (POCZTĄ TRADYCYJNĄ I MAILOWĄ)-
MULTIMEDIA W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU E-TWINNING.


AUTOR:   MGR  RENATA JABŁOŃSKA
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA BRZECHWY
W RADAWNICY

OPIS  ZASAD INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

Motywacje wprowadzenia innowacji

i oczekiwania z nią związane.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji metodycznej pt.: „Per Schneckenpost und Email” stała się obserwacja współczesnej rzeczywistości otaczającego nas świata. Wzrastające znaczenie znajomości języków obcych w dzisiejszych czasach, w tym również języka niemieckiego, uświadamia nam nauczycielom konieczność wdrażania uczniów w coraz to atrakcyjniejsze i skuteczniejsze metody jego nauczania. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi program e-Twinning , który umożliwia europejską współpracę szkół za pomocą dostępnych dla szkół partnerskich narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej(ICT).
Podstawową zaletą udziału uczniów w innowacji jest ich przekonanie o celowości uczenia się języka niemieckiego. Nauczane słownictwo i gramatyka przyswajane są do natychmiastowego, a nie przyszłego wykorzystania. Chęć skutecznego i poprawnego komunikowania się z uczniami szkoły partnerskiej staje się katalizatorem do nauki języka obcego.
Niewątpliwą zaletą innowacji jest możliwość wykorzystania w praktyce nowych narzędzi ICT tj., programu Word, PowerPoint, poczty elektronicznej, komunikatorów, Internetu, programów do konwersji i kompresji filmów i obrazów oraz aparatów fotograficznych, kamery, dotychczas nie tak często stosowanych w nauczaniu języka obcego. Nauka staje się bardziej indywidualna, samodzielna i angażująca emocjonalnie. Praca w grupach, zarówno w klasie, jak i z partnerami zza granicy, tworzy wiele okazji do wymiany poglądów (uczniowie na stronie projektu w zakładce „Kącik ucznia” mają możliwość korzystania z czatu oraz forum), usystematyzowania ich oraz przedstawienia w celu komunikacyjnym. Uczeń staje się odpowiedzialny za własny proces kształcenia oraz za rezultaty pracy w przydzielonej mu grupie.
Podczas realizacji innowacji uczniowie będą korzystać z poczty elektronicznej, czatu, forum, a także z poczty tradycyjnej. Będą oni tworzyć teksty, prezentacje multimedialne, filmy video, a także pisać tradycyjne listy wg tematyki ustalonej wspólnie w harmonogramie. W naturalny więc sposób rozwijana będzie sprawność czytania i pisania w języku niemieckim odpowiednia dla rożnych gatunków tekstów.
Udział w innowacji „Per Schneckenpost und Email” będzie dla uczniów naszej szkoły pewnym „oknem na świat”. Uczniowie będą mieli okazję poznać inne kultury, jak również lepiej zrozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning, a także doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie zbudują postawę otwarcia i tolerancji. Ograniczą pojęcie obcości i osobliwości.
Warto również nadmienić, że innowacja „Per Schneckenpost und Email” wdraża           i oswaja uczniów z pracą metodą projektu, która będzie częścią rzeczywistości uczniowskiej w szkole gimnazjalnej, w myśl założeń nowej podstawy programowej.

Uczestnicy innowacji

Innowacja obejmie grupę chętnych uczniów II etapu kształcenia z klas IV-VI.

Czas trwania innowacji

Lata szkolne 2013/2014, 2014/2015

Założenia innowacji

Innowacja zakłada ukazanie uczniom, jak ważną rolę odgrywa w dzisiejszym świecie znajomość języków obcych oraz korzyści, wypływających z tej umiejętności. Wszystkie działania podjęte w projekcie mają motywować uczniów do doskonalenia ich sprawności językowych oraz mobilizować ich do nabywania umiejętności komunikowania się w języku niemieckim. Wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz podejmowania decyzji rozbudzi w nich postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur, w szczególności kultur krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczenie wytrwałości, dobrej organizacji pracy, dyscypliny, staranności oraz pracy w zespole, jak i kształtowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron przyczyni się również do ogólnego rozwoju ucznia. Dzięki tym wszystkim działaniom rozwinięte zostaną umiejętności i postawy ucznia, które potrzebne mu będą jako współczesnemu człowiekowi niezależnie od dziedziny jego działalności, którą zechce wykonywać w swoim dorosłym życiu.
W związku z powyższym innowacja ta spełnia funkcje wychowawcze i wpływa na emocjonalny rozwój uczniów. Projekt ten dotyczy wyłącznie edukacji szkolnej i ma na celu podnoszenie jej poziomu oraz wzmocnienie jej wymiaru europejskiego w ramach programu  e-Twinning , który  jest główną akcją unijnego programu eLearning, wspierającego szkoły, które chciałyby współpracować ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich za pomocą Internetu. Akcja ta promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Program eTwinning poszerza więc zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom. Współpraca europejska za pomocą technologii ICT nadaje nowy wymiar nauczaniu, a także motywuje nauczycieli i uczniów do nauki.
Innowacja oparta jest na programie  nauczania języka niemieckiego- kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4–6 oraz 1–3 gimnazjum autorstwa Magdaleny Ptak.

Charakter i realizacja

Innowacja będzie miała charakter metodyczno- organizacyjny i  będzie realizowana systematycznie raz w tygodniu, w czasie zajęć nieobowiązkowych, prowadzonych z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Cele innowacji

Cele ogólne
Rozwijanie umiejętności i postaw w zakresie czterech sprawności językowych:
słuchania, mówienia, czytania i pisania.
Cele szczegółowe
a) poprawa znajomości języka niemieckiego (uczeń będzie potrafił przedstawić się w języku niemieckim, napisać kilka zdań o sobie i swoich zainteresowaniach, opisać najbliższą okolicę, szkołę do której uczęszcza, opisać zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla kraju pochodzenia, składać życzenia bożonarodzeniowe i wielkanocne w języku niemieckim);
b) nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów europejskich, dzięki znajomości języka niemieckiego ( rozmowy na czacie);
c) zwiększenie motywacji do nauki języka obcego, dzięki nowatorskim metodom pracy (wykorzystanie narzędzi ICT);
d) poprawa umiejętności pracy z komputerem oraz narzędziami ICT;
e) doskonalenie umiejętności pracy w programach takich jak np. Word, Power Point, Media Player;

Zamierzone osiągnięcia uczniów
1. Rozbudzenie u uczniów zainteresowania językiem niemieckim.
2. Motywowanie ich do nauki języków obcych.
3. Podnoszenie swoich kompetencji językowych, a co za tym idzie bardzo dobre               
i celujące wyniki w nauce języka niemieckiego.
4. Rozszerzenie słownictwa i nabycie wyczucia językowego.
5. Oswojenie się z prawidłową melodią języka niemieckiego.
6. Przełamanie bariery językowej.
7. Rozwijanie ambicji i uzdolnień.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy.
9.Oswojenie uczniów z pracą metodą projektu.
10.Nabycie wiedzy o Europie i promowanie dziedzictwa kulturowego.
11. Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły.

Ewaluacja

Przez cały okres realizacji programu (dwa lata szkolne) prowadzone będzie monitorowanie projektu oraz dokumentowanie działań podjętych w jego zakresie. Prowadzone będzie archiwizowanie dokumentacji działalności innowacyjnej, która będzie uaktualniana i udostępniana zainteresowanym, odzwierciedlać będzie przebieg działań innowacyjnych w szkole. Materiały wypracowane w trakcie realizacji innowacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, stronie internetowej szkoły oraz wydrukowane w formie książki (albumu) i zaprezentowane na wystawach okolicznościowych.
Ponieważ innowacja pedagogiczna ma za zadanie służyć podnoszeniu jakości pracy szkoły, dlatego zakłada się, iż uczniowie objęci nią osiągać będą lepsze wyniki edukacyjne i wychowawcze. Należy przyjąć, iż osiągnięcia uzyskane przez uczniów potwierdzone zostaną w konkursach, olimpiadach lub przeglądach. W związku z tym po zakończeniu projektu przeprowadzona będzie diagnoza udziału uczniów w owych przedsięwzięciach.

Podsumowanie

Korzyści płynące z udziału w przedstawionej tu innowacji służyć będą nie tylko uczącym się, ale również prowadzącemu zajęcia, który będzie miał możliwość zrealizowania  swoich innowacyjnych  pomysłów. Uczniowie rozwiną umiejętności przydatne w życiu takie jak np.: komunikacja i autoprezentacja, podejmowanie decyzji, negocjowanie z partnerem, kreatywność i współpraca w zespole, solidarność i odpowiedzialność.
Innowacja pedagogiczna pozwoli na przełamanie stereotypów myślowych oraz wpłynie korzystnie na wizerunek Polaka w Europie. Pokaże różnice i podobieństwa w codziennym życiu społecznym. Nauczy tolerancji wobec innych zachowań, wynikających z różnic społecznych i kulturowych. Rozbudzi zainteresowanie innymi narodami Europy. Pozwoli wykorzystać w praktyce nabyte na lekcjach umiejętności językowe. Pokaże praktyczne zastosowanie technologii informatyczno- komunikacyjnych.  Metodyka nauczania stanie się bardziej skuteczna i atrakcyjna łącząc naukę z zabawą oraz wplatając multimedia w tok zajęć edukacyjnych.

mgr Renata Jabłońska
 

Innowacja.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus