Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>innowacja


„Teatr, muzyka i sztuka plastyczna może być źródłem szczęścia”

   

Autor: mgr Beata Buczek


    Program autorski „Teatr, muzyka i sztuka plastyczna może być źródłem szczęścia” wprowadza ucznia w świat teatru, sztuki, muzyki i przygotowuje do aktywnego udziału w kulturze, zarówno w sferze percepcji jak i odbioru muzyki i sztuki. Literaturę, muzykę i malarstwo nasi wychowankowie w szkole powinni nie tylko polubić, ale i uczynić swoimi sojusznikami. Głównym zadaniem szkoły w dzisiejszych czasach jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności. Zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Sztuka nastawiona na potrzebę przeżywania daje podstawy rozwojowe dla wrażliwości estetycznej, duchowej i moralnej każdej istoty ludzkiej. W trosce o to by dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć: teatralnych, wokalnych, plastycznych i tanecznych. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz obserwacja uczniów przekonała mnie, że odgrywanie ról, śpiew, muzyka, inscenizacja, prace plastyczne to często ulubione formy aktywności dzieci, które niosą wiele przeżyć. Są dla dziecka źródłem rozwoju jego ekspresji twórczej rodzącej postawę twórczą, a w konsekwencji prowadzą do rozkwitu człowieka twórczego i kreatywnego. Realizując swój program autorski w formie dwuletniego cyklu zajęć, wprowadzającego dzieci w świat sztuki chciałabym wychować człowieka twórczego, aktywnego, wrażliwego na piękno dzieł literackich, plastycznych, muzycznych poprzez następujące formy aktywności twórczej:

- twórczość literacką i teatralną

- działalność plastyczną i sceniczną

- ekspresję muzyczną

Na podstawie obserwacji różnych prezentacji chciałabym podpowiedzieć młodym recytatorom i tym którzy dopiero zamierzają nimi być, czego unikać, a o czym pamiętać, by móc się rozwijać, stawać się lepszym wcielając się w różne postacie. Dzięki temu każdy kto będzie występował na scenie uwierzy w siebie, poczuje się potrzebny, ważny i doceniany przez innych ludzi. A każdemu z nas to jest potrzebne, ponieważ sztuka słowa jest formą kreatywności dostępną dla wszystkich – od małego człowieka począwszy, pomaga dotrzeć do własnego wnętrza i drugiego człowieka, znosi granice i bariery nieśmiałości. Każdy kto czuje potrzebę powinien spróbować się z tym zmierzyć. Mam wielką nadzieję, że uczestnictwo dzieci w tych zajęciach przyczyni się do rozwoju ich osobowości.

Założenia innowacji


Termin realizacji: 2 lata

Miejsce wdrożenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy

w Radawnicy

Odbiorcy innowacji: uczniowie z klas IV – VI

Czas trwania innowacji: 1 II 2015 – 31 I 2017

Osoba prowadząca zajęcia: nauczyciel muzyki, plastyki i świetlicy

Formy: indywidualna, grupowo zbiorowa

Środki dydaktyczne: płyty z muzyką, gitara, instrumenty perkusyjne, materiały plastyczne, scenariusze spektakli edukacyjnych o programy profilaktyczne

Metody: aktywizujące, oglądowe, drama, improwizacja, burza mózgów, pogadanka, dyskusja, działania twórcze


Cele główne innowacji


Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci (rozwój intelektualny, emocjonalny, estetyczny, społeczny).

a) Uaktywnianie twórczych postaw uczniów, poprzez słowo, ruch, teatr oraz działalność plastyczną i muzyczną;
b) Stwarzanie uczniom możliwości samorealizacji i przyjemnego spędzania czasu podczas różnorodnych zajęć;
c) Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz aktywności twórczej;
d) Pobudzanie do działań artystycznych, plastycznych, muzycznych oraz dostarczanie przeżyć emocjonalnych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań;
e) Budowanie poczucia własnej wartości.


Cele szczegółowe


a) Rozbudzanie teatralnych, muzycznych i plastycznych zamiłowań;
b) Poznawanie najważniejszych faktów związanych z historią teatru;
c) Zdobywanie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru i jego znaczenia w życiu;
d) Motywowanie do pracy w zespole, rozwijanie wyobraźni muzycznej
i inwencji plastyczno-scenicznej;

e) Kształcenie w zakresie pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiedzi;
f) Praca nad intonacją głosu i ruchem scenicznym;
g) Udział w życiu kulturalnym szkoły, przygotowanie części artystycznej
i scenografii na uroczystości szkolne, spotkania z rodzicami;

h) Stwarzanie możliwości rozwoju, uzdolnień teatralnych, plastycznych
i wokalnych uczniów;

i) Rozwijanie pozytywnych cech charakteru takich jak: tolerancja, przyjaźń, życzliwość, szacunek, pracowitość, pomysłowość;
j) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej młodego człowieka.


Treści programowe


Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób twórczy.

a) Podstawowe terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego;
b) Działalność plastyczna w różnych technikach, materiałach i formach;
c) Działalność muzyczna (śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, tworzenie rytmów, wypowiadanie się na temat wysłuchiwanych nagrań, ruch z muzyką);
d) Uczestnictwo w zabawach teatralnych, przygotowywanie artystycznych występów oraz scenografii w szkole;
e) Odtwarzanie tekstów i fragmentów prozy, wierszy;
f) Brzmienie głosu, instrumentów muzycznych, dźwięk, rytm, tempo.


Osiągnięcia ucznia


a) sprawne operowanie terminami teatralnymi;
b) poprawna wymowa, ruch sceniczny;
c) planowanie pracy i nadzór nad przebiegiem określonych inscenizacji
i spektakli teatralnych;

d) umiejętność autoprezentacji i prezentacji grupowej;
e) umiejętność improwizacji i odgrywania określonych ról;
f) świadomość i umiejętność kontrolowania własnych emocji;
g) wzbogacanie słownictwa muzycznego i plastycznego;
h) opanowanie tekstów;
i) znajomość podstawowych pojęć związanych z teatrem (aktor, reżyser, scenograf, kulisy, sufler, antrakt);
j) stworzenie oprawy plastycznej i scenicznej wybranych przedstawień;
k) udział w przedstawieniach teatralnych z wykorzystaniem umiejętności wokalnych (śpiew solowy, grupowy);
l) wrażliwość na piękno i jego wyrazy w sztuce.


Sposoby realizacji


- wyjścia do teatru i kina (wycieczka);
- przygotowanie inscenizacji i spektakli teatralnych w szkole (prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną);
- udział w konkursach plastycznych, muzycznych.


Ewaluacja osiągnięć w trakcie realizacji innowacji pedagogicznych „Teatr, muzyka i sztuka plastyczna może być źródłem szczęścia”

 

1. Ewaluacja innowacji dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci.
2. Uczniowie będą prezentować samodzielnie wykonane prace plastyczne
i inscenizacje teatralne na forum szkoły i w środowisku społecznym słuchając opinii widowni. Uznanie widowni to najlepsza ocena wysiłku.
3. Dzieci wezmą udział w konkursach plastycznych, festiwalach szkolnych oraz będą przygotowywali przedstawienia na uroczystości środowiskowe dla rodziców.
4. Osiągnięcia uczniów będą prezentowane w kronice szkolnej eksponującej twórcze działanie uczniów (gromadzenie zdjęć, rekwizytorów, strojów).
5. Obserwacja uczniów podczas wycieczki do teatru i ankiety skierowanej do uczniów.
6. Na zakończenie każdego zajęcia uczestnicy będą podsumowywać swój udział, zaangażowanie, stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie dyskusji, a na zakończenie cyklu zajęć dwuletnich prowadzący nauczyciel zorganizuje ognisko z pieczeniem kiełbasek, gier, zabaw przy akompaniamencie gitary.

Literatura:


· Praca zbiorowa pod redakcją M. Glinieckiego i L. Maksymowicz „Teatr, edukacja, asertywność, twórczość, rozwój”, Słupsk 2004
· D. Stępień, W. Sygut „Sztuka w zasięgu ręki” MAC 2011
· A. Hausbrandt „Elementy wiedzy o teatrze” WSiP, W-Wa 1990
· T. Borowczyk „Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów”, „Język polski w szkole” nr 3 Kielce 2002/2004”
· J. Jarek, B. Brożkiewicz „Teatr szkolny. Inscenizacje wierszy”.

Harmonogram działań

l.p

Tematyka zajęć

Osiągnięcia

Termin realizacji

1.

Przygotowanie nazwy i logo kółka teatralnego.

Ćwiczenia ruchowe przy muzyce.

Ustalenie norm, reguł i zasad spotkań (poznajemy się nawzajem).

Ćwiczenia i zabawy teatralne (ćwiczenia wzrokowe, wyobraźniowe, dotykowe, stop klatka itd.)

Wyrażenie emocji i uczuć.

-umie swobodnie nawiązać kontakty w grupą

-potrafi swobodnie rozmawiać o swoich potrzebach i oczekiwaniach

-potrafi słuchać innych

-potrafi określić i nazwać swoje emocje oraz pokazać je gestem, mimiką i ruchem

II i III 2015 r.

2.

Opowiadanie, opisywanie, recytowanie wierszy i prozy.

Poezja jako zabawa.

Przygotowanie spektakli na „Dzień Matki”. Plastyczna interpretacja utworu literackiego. Przygotowanie scenografii. Nauka piosenki o różnorodnej tematyce przy akompaniamencie gitary (analiza melodii, rytmu i tempa w muzyce) oraz opracowanie piosenek.

-opowiada, opisuje i recytuje wybrane gatunki literackie

-prawidłowo czyta uwzględniając znaki interpunkcyjne i intonację głosu

-wykonuje prace plastyczne z bogactwem szczegółów

-przygotowuje wystawę plastyczną z uwzględnieniem estetyki

-wypowiada się na temat interpretacji piosenek

-utrwala teksty piosenek i ilustruje je muzycznie

-śpiewa poprawnie w grupie i klaszcze określone rytmy

-radzi sobie z tremą i ze stresem

IV i V 2015 r.

3.

Gry dramowe i teatralne (zabawy, ćwiczenia doskonalące pamięć i pobudzające wyobraźnię).

-potrafi wykorzystać poznane techniki i zasady w grach dramowych i teatralnych

-zna proste ćwiczenia kształcące dykcję

VI 2015 r.

4.

Improwizacja i śpiew w wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Koncert i występ na uroczystości szkolnej (Dzień Edukacji Narodowej).

Twórczość plastyczna inspirowana utworami muzycznymi.

Przygotowanie dekoracji okolicznościowej.

-potrafi odegrać krótkie scenki tematyczne

-potrafi improwizować i wejść w różnorodne role (zabawy, ciało w ruchu, chór krzykaczy, powiedźcie sobie coś miłego)

-zna proste ćwiczenia z emisji głosu

-śpiewa stosując zmiany tempa o nastroju

-potrafi powtórzyć usłyszaną sekwencję rytmiczną i wygrać ją na instrumencie perkusyjnym

-potrafi akompaniować na prostych instrumentach perkusyjnych

 

IX i X 2015 r.

5.

 

Z piosenką harcerską za pan brat-przygotowanie występu wokalnego na andrzejki i zabaw harcerskich.

-zna krótki zarys historii harcerstwa

-śpiewa w grupie piosenki harcerskie dla klas I-III

XI 2015 r.

 

 

6.

„Wartości w życiu człowieka” przygotowanie dla rodziców i społeczności lokalnej spektaklu o tematyce świątecznej. Śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

 

-poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań plastycznych podczas przygotowań scenografii świątecznej

-potrafi śpiewać przy akompaniamencie gitary

-potrafi opanować tremę

-potrafi w miarę możliwości zagrać różnorodne role

 

XII 2015 r.

7.

Tworzenie prostych scen dramowych (wcielam się w rolę piłkarza, kucharza i innych zawodów).

Improwizowanie wybranych wierszy.

-potrafi być twórczy, kreatywny

-umie improwizować różnorodne role i ilustruje je ruchem

-przygotowuje dla odtworzenia  poszczególnych ról, własne rekwizyty.

I i II 2016 r.

8.

Inscenizacja na Dzień Wiosny: „Witaj Wiosno”- przygotowanie wystawy plastycznej.

-ćwiczenie dykcyjne, indywidualne i grupowe

-wykonanie plakatów tematycznie związanych z wiosną

III 2016 r.

9.

Przedstawienie bajki dla grupy przedszkolnej w zaprzyjaźnionych placówkach.

-czytanie tekstu poprawnie pod względem technicznym i artystycznym

-ćwiczenia doskonalące interpretację tekstu

-rytmizowanie tekstu

-wykonanie plakatów i zaproszeń

IV i V 2016 r.

10.

Wyjazdy do teatru, kina.

-zna i stosuje zasady zachowania się w miejscach publicznych

VI 2016 r.

11.

Edukacja pod hasłem „Poznajemy teatr” (praca reżysera, aktora, elementy teatru-zachowanie w teatrze, rola teatru we współczesnym świecie, ruch sceniczny), charakteryzacja postaci, rola oprawy plastycznej sztuki i oświetlenia. Nauka poezji śpiewanej (utwory Stachurskiego do wyboru).

-posiada wiedzę dotyczącą teatru

-określa zadania dla poszczególnych pracowników teatru,

-określa zasady zachowania się w teatrze

-potrafi wymienić elementy sztuki teatralnej (sceny, akty, antrakt)

-aktor w teatrze i jego warsztat pracy

IX i X 2016 r.

12.

Przedstawienie profilaktyczne dla rodziców i uczniów „Stop agresji i przemocy”. Oprawa plastyczna i muzyczna.

-potrafi współpracować w grupie

-czynnie uczestniczy w przedstawieniu

-tworzy scenografię

-kształci sprawność słuchania, mówienia i czytania

-kształci sprawność mówienia w sytuacjach publicznych

XI i XII 2016 r.

13.

Wiem, umiem, potrafię (artystyczne prezentacje).

-podsumowanie innowacji pedagogicznej (ankieta dla uczniów)

-w trakcie dwuletniej pracy udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

-popisy teatralne, wokalne, taneczna dla rodziców

-wystawy plastyczne na terenie szkoły prezentujące wytwory uczniów

-strona internetowa szkoły, kronika szkolna, bieżące informacje

I 2017 r.

Innowacja.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus