Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>innowacjaOPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„TEATRZYK DZIECIĘCY-
TO WIĘCEJ

NIŻ TYLKO GESTY I SŁOWA”


AUTOR:   MGR  ANNA MURAWSKA
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA BRZECHWY W RADAWNICY

OPIS  ZASAD INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

1. Nazwa innowacji: „Teatrzyk dziecięcy – to więcej niż tylko gesty i słowa”.

2.Termin realizacji programu: Lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

3. Programem  innowacyjnym  zostaną objęci uczniowie  I etapu kształcenia, począwszy od klasy pierwszej, z kontynuacją w klasie drugiej i trzeciej. Innowacja ma charakter  metodyczno - organizacyjny i będzie realizowana systematycznie raz w tygodniu w roku szkolnym  2013/2014, 2014/2015 i  2015/2016, w czasie zajęć nieobowiązkowych, prowadzonych  z  art  42 ust .2 pkt  2 Karty Nauczyciela oraz okazjonalnie na zajęciach pozaszkolnych, typu: wyjazdy do teatru, kina, muzeum lub innych instytucji kulturalnych. Przedstawiona innowacja zakłada rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów   w zakresie edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej, plastycznej, technicznej i muzyczno-ruchowej, zawartej w podstawie programowej I etapu edukacyjnego.

4. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane.

Żyjemy w czasach intensywnego postępu technicznego i dlatego niełatwo jest zaciekawić dzieci formą „ żywego  słowa”. Zarówno oglądanie telewizji,  jak i korzystanie z komputera jest najbardziej popularną i lubianą przez dzieci formą spędzania wolnego czasu. Bowiem czynności te nie wymagają od dzieci wysiłku fizycznego i  bezpośredniego zaangażowania. Ponadto dzieci coraz mniej  obcują ze sztuką, co powoduje, że  posiadają ubogi zasób słownictwa, jest im trudniej się wysłowić, a co dopiero operować słownictwem literackim. Coraz mniej młodych ludzi,  szczególnie zamieszkujących w małych miejscowościach, uczestniczy w życiu kulturalnym, czyli chodzi do kina, teatru, muzeum, na koncerty.
 Przyczyny są różne: 
- powody ekonomiczne ,
- brak instytucji kulturalnych i oświatowych ,
- rodzice nie przywiązują zbyt dużej wagi do edukacji, bądź nie potrafią  wesprzeć i odpowiednio stymulować rozwoju dziecka.  Takie możliwości daje prowadzenie w szkole zajęć pozalekcyjnych. Zabawa w teatr nie pozwala dzieciom pozostać biernym, lecz służy twórczemu działaniu. Jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Przedstawienia pod wieloma względami zaspakajają potrzeby dziecka. To właśnie podczas ich  przygotowania i trwania wytwarza się w dzieciach pozytywna energia. A co najważniejsze, każdy występujący wcielając się w różne postaci czuje się potrzebny, podziwiany i ważny, dzięki czemu bardzo często staje się akceptowany przez rówieśników i zyskuje popularność w grupie. Często też mali aktorzy występując na scenie wyzbywają  się  nieśmiałości, strachu i tremy.
W pracy z dziećmi będę stosowała następujące metody i formy pracy:
a) zabawy tematyczne,
b) gry i zabawy dramowe,
c) swobodne inscenizacje na wybrany temat,
d) przedstawienia kukiełkowe,
e) improwizacje na wybrany temat,
f) przedstawienia sceniczne,
g) różne formy aktywności twórczej:
- działalność plastyczną,
- ekspresję muzyczno-ruchową,
- twórczość literacką.
Mam nadzieję, że uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych przyczyni się do zrealizowania zamierzonych celów.

5. Cele innowacji:

a) Cele ogólne:
- uaktywnienie twórczych postaw uczniów poprzez  słowo, ruch oraz działalność plastyczną, techniczną  i muzyczno-ruchową;
- stwarzanie uczniom możliwości samorealizacji i przyjemnie spędzanego wolnego czasu.
b) Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania reguł;
- wzbogacanie osobowości dziecka poprzez różne formy ekspresji twórczej;
- rozbudzanie wyobraźni dziecka odpowiednimi tekstami literackimi;
- wyrabianie u uczniów wrażliwości na piękno otaczającego świata i twórczość człowieka;
-  stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka i jego kreatywności;
-  poprawa samooceny, otwartość wobec zadań; 
-  doskonalenie umiejętności słuchania, zadawania pytań i twórczego rozwiązywania  problemów;
- rozwijanie umiejętności  manipulacyjnych i konstrukcyjnych;
- poszerzanie  słownictwa związanego z teatrem.

6. Oczekiwane efekty:

Uczeń:
- potrafi współpracować w grupie,
- rozwija swoją wyobraźnię przestrzenną i twórcze działanie,
- wypowiada swoje kwestie poprawnie pod względem dykcji,
- wzbogaca swoje słownictwo, opanuje na pamięć wiersze i dłuższe teksty literackie,
- uczy się uważnego słuchania siebie i innych,
- zdobywa podstawową wiedzę o teatrze,
- potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawień i w miejscach publicznych,
- zna techniki wykonania inscenizacji,
- potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego słownictwa, 
- pozbywa się nieśmiałości, tremy, a nabiera pewności siebie i zdobywa wiarę we własne siły,
- zna zasady projektowania dekoracji i wykonania rekwizytów,
- potrafi wykorzystać mimikę, gesty do wyrażania swoich uczuć,
- rozwija swoje zainteresowania,
- doskonali technikę czytania,
- w miarę możliwości nabiera nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną.

7. Ewaluacja.

Ewaluacja będzie prowadzona po to, by określić co już udało się zrealizować, a co wymaga ulepszenia, aby zajęcia przyniosły lepsze rezultaty.
 Opinie i informacje będą zbierane przez:
 - przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów (przed zakończeniem każdego roku szkolnego),
- prowadzenie kroniki klasy eksponującej twórcze działanie uczniów,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- analizowanie osiągnięć uczniów w konkursach recytatorskich,
- opinie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości uczestniczących w uroczystościach szkolnych i środowiskowych,
- gromadzenie, scenariuszy, nagrań, zdjęć, rekwizytów, strojów i masek,
- obserwacje  zachowania uczniów w czasie zajęć,
- prezentacje efektów pracy uczniów na uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Wyniki innowacji wraz z wnioskami będą przedstawione w formie sprawozdania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do końca każdego roku szkolnego.
Autorka innowacji: 
mgr Anna Murawska
 

Innowacja.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus