Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>innowacja
  INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Wszystko gra”

 

OPRACOWANIE: mgr Agnieszka Słubik
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy
 

I.    WPROWADZENIE DO INNOWACJI

1.    Metryczka innowacji:

Typ zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia instrumentalne.
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy.
     Uczniowie objęci innowacją: Klasa III b
Wymiar godzin: 1 zajęcia 45 minutowe, raz w tygodniu.

2.    Uzasadnienie powstania innowacji.

Innowacja „Wszystko gra” jest propozycją realizacji edukacji muzycznej dla uczniów klasy III b.  Podczas pracy pedagogicznej jako nauczyciel muzyki mogłam zaobserwować, jak duży wpływ na rozwój wrażliwości muzycznej, rozwoju zainteresowań i aktywności muzycznej dzieci mają pierwsze lata nauki. Zajęcia pozalekcyjne dają możliwość wykorzystania chęci muzykowania poprzez grę na instrumentach, a także poznawanie zasad  pracy w zespole  i przezwyciężanie nieśmiałości.
Innowacja ta daje możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz pozwala uczniom klas młodszych włączyć się w życie artystyczne szkoły. Realizacja tej innowacji wpłynie korzystnie na rozwój umiejętności muzycznych. Nie zapominajmy również o wpływie muzykowania na rozwój psychiczny dziecka.

II.    CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

•    Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
•    Uwrażliwianie na świat dźwięków.
•    Umożliwianie dzieciom ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu.
•    Umożliwianie uczniom klas młodszych uczestnictwa w życiu artystycznym szkoły.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

•    Zna wartości rytmiczne nut i pauz.
•    Zna pojęcia: rytm, tempo
•    Odczytuje i zapamiętuje zapis rytmiczny poznanych utworów muzycznych.
•    Gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne).
•    Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem proste rytmy i wzory rytmiczne.
•    Tworzy proste ilustracje muzyczne do tekstów i obrazów.
•    Improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad.
•    Wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
•    Potrafi określić nastrój słuchanej muzyki
•    Z zainteresowaniem słucha różnych utworów muzycznych
•    Rozpoznaje dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia
•    Potrafi zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.
•    Wyrabia nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu.
•    Aktywnie bierze udział w uroczystościach szkolnych.
•    Kształtuje i poszerza indywidualne zdolności.

III.    TREŚCI PROGRAMOWE

- Granie na instrumentach perkusyjnych w zespole.
- Wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku do gry.
- Improwizowanie na instrumentach  według ustalonych zasad.
- Ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu wartości rytmicznych nut i pauz.
- Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
- Kształcenie umiejętności utrzymywania jednolitego tempa utworu w grze zespołowej
- Kształcenie prawidłowej postawy podczas gry na instrumentach
- Realizowanie sylabami rytmicznymi, gestem prostych rytmów i wzorów rytmicznych.
- Tworzenie prostych ilustracji muzycznych do tekstów i obrazów( stosownych do możliwości uczniów klasy III b).
- Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia.
- Określanie nastroju słuchanej muzyki.
- Wykonanie prostych utworów, interpretowanie ich zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

IV.    PRZEWIDYWANE OCIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Innowacja kształci umiejętności uczniów, głównie gra na instrumentach oraz aktywne słuchanie muzyki.
   
Wiadomości:

- Uczeń zna wartości rytmiczne nut i pauz.
- Uczeń zna proste utwory dostosowane do jego wieku i umiejętności.
- Uczeń zna prawidłową postawę podczas gry na instrumentach.
- Uczeń zna pojęcia: rytm, tempo

Umiejętności:

- Umie grać na instrumentach perkusyjnych oraz wykorzystuje przedmioty codziennego użytku.
- Potrafi zagrać z pamięci poznane utwory na zajęciach instrumentalnych.
- Potrafi prawidłowo odczytać zapis rytmiczny
- Potrafi prawidłowo realizować sylabami rytmicznymi, gestem proste rytmy i wzory rytmiczne.
- Potrafi wykonać proste utwory, interpretować je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
- Potrafi tworzyć proste ilustracje muzycznych do tekstów i obrazów.
- Potrafi wykonać proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
- Potrafi określić nastrój słuchanego utworu.

Postawy:

- Uczeń jest aktywny w działaniach indywidualnych i zespołowych w zakresie gry na instrumentach, słuchania muzyki.
- Potrafi odpowiednio zachować się na scenie.
- Chętnie bierze udział w życiu artystycznym szkoły.

FORMY:

- Indywidualna
- Zespołowa
- Grupowa

METODY:

- Analityczno-percepcyjna – nauka utworu muzycznego
- Eksponująco-ekspresyjna – słuchanie utworu, przeżycia emocjonalne.
- Twórcza – próby tworzenia prostych utworów rytmicznych, ilustracji muzycznych.
- Praktyczno-odtwórcza – odczytywanie zapisu rytmicznego.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i prowadzone będą w oparciu o metody:

•    Metoda wg K. Orffa – jego zdaniem muzyka wywodzi się z mowy, ruchu i gestu. Oznacza to w praktyce, że wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania. Metoda Orffa wykorzystuje często takie formy wychowania muzycznego, jak gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki.
•    Metoda E. J. Dalcroze’a – metoda ta jest pełna aktywizacji dziecka. Muzyczność tej metody polega na wyjściu od muzyki (tj. od wysłuchanej i wykonanej piosenki, przeżytego w ruchu utworu instrumentalnego lub improwizacji muzycznej) do wiedzy o muzyce. Celem tej metody jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Instrumenty perkusyjne (Instrumentarium Orffa), przedmioty codziennego użytku, odtwarzacz CD, rzutnik, ekran.

PRZEDMIOTEM OCENY BĘDZIE:

* Stopień opanowania gry na instrumencie.

* Poczucie rytmu.

* Znajomość wartości rytmicznych nut i pauz

* Znajomość zapisu rytmicznego poznanych utworów.

* Kreatywność i wyobraźnia podczas wykonywania utworów.

* Chęć i zaangażowanie ucznia w zajęcia.

V.    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczestnictwo w zespole instrumentalnym poszerzy wiedzę z zakresu muzyki, rozwinie zdolności i wrażliwość muzyczną. Zajęcia te doskonalą koncentrację, refleks pozwalają uczniowi pozbyć się napięcia fizycznego jak również emocjonalnego, likwidują nieśmiałość, ułatwiają komunikowanie się z otoczeniem. Mogą oddziaływać wychowawczo. Występ przed publicznością daje możliwość usłyszenia oklasków i pochwał, a to jest najwyższą nagrodą dla dzieci i wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników oraz nauczyciela. Każdy występ to wielkie przeżycie dla małych artystów. Wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości.

VI.    EWALUACJA BIEŻĄCA

Monitorowanie postępów i zaangażowania uczniów podczas gry na instrumentach, słuchania muzyki, tworzenia ilustracji muzycznej. Na koniec każdych zajęć ocena atrakcyjności innowacji przez uczniów za pomocą kolorowych buziek. Po opanowaniu i opracowaniu każdego utworu przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. Obserwacja poziomu zadowolenia uczniów z uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz opinie i odbiór publiczności po występie.

Opracowała: mgr Agnieszka Słubi

 

Innowacja.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus